Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015

Νέα ανακοίνωση ΤΣΑΥ για υπαγωγή σε κατώτερη ασφ.κατηγορία: «Πρώτα... πληρώστε και μετά βλέπουμε»!

FARMAKOPOIOI.GR

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ∆. Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Ν.4331/2015 ΑΡΘΡΟ 39)

Προκειµένου να εκδοθεί διοικητική πράξη υπαγωγής ασφαλισµένου σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από 1/1/2016 ή αναδροµικά από 1/1/2015 και µέχρι 31/12/2016 πρέπει:

1)Να υποβληθεί αίτηση του ασφαλισµένου που να ζητά την κατάταξή του σε χαµηλότερη ασφαλιστική κατηγορία. (σχετ. η από 10/7/2015 ανακοίνωση της ιστοσελίδας µας)

2)Να πληρωθεί η τρέχουσα εισφορά µέχρι 31/7/2015 ,κατά παράταση της προηγούµενης λήξης της 30ης 6ου 2015.

3)Να µην υπάρχουν οφειλές κατά την υποβολή της αίτησης.

4)Επί ύπαρξης οφειλής να έχει υπαχθεί ο ασφαλισµένος (κατά την υποβολή της αίτησης) σε ρύθµιση και µάλιστα εξυπηρετούµενη.

Για το άρθρο 39 του ν. 4331/2015 εκκρεµεί έκδοση προβλεπόµενης από τον νόµο Υπουργικής απόφασης.

Τέλος σε περίπτωση αναδροµικής υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία θα επιστραφεί (συµψηφιζόµενη ) η διαφορά του 1ου εξαµήνου στον ασφαλισµένο.

Εξάλλου η συχνή ψήφιση νέων νόµων για το ασφαλιστικό και η συχνότατη αλλαγή αυτών δηµιουργούν σοβαρά τεχνικά προβλήµατα που δεν µπορούν να προβλεφθούν.

Το Ταµείο δυστυχώς έχει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και µηχανογραφικών εφαρµογών που δυσχεραίνουν την αντιµετώπιση των συνεχών αλλαγών .

Καταβάλλουµε πολλές προσπάθειες να ανατάξουµε παθογένειες ετών. Ζητάµε την κατανόησή σας.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου