Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ιατρικός Σύλλογος ΠάτραςΤου Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Πάτρα (Δ. Βότση 42), όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΚΑΤΑ

Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ) που εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο αυτού.

----------

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 του Β.Δ. 11-10/7-11-1957 σκοπός των Ιατρικών Συλλόγων είναι μεταξύ άλλων η εναρμόνιση και προστασία των ηθικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών τους καθώς και η εποπτεία για την πιστή τήρηση των νόμων και κανονισμών που αφορούν στα δικαιώματα των ιατρών, ενώ σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν.Δ. 4111/1960 οι Ιατρικοί Σύλλογοι διεξάγουν κάθε δίκη που έχει σχέση με την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, την ιατρική αμοιβή και την εφαρμογή των διατάξεων περί ιατρικού επαγγέλματος.

Όπως γνωρίζετε, έχουμε ήδη προβεί σε δικαστικές ενέργειες για την παράνομη και αντισυνταγματική διαδικασία της αυτόματης επιστροφής («claw-back») και επιστροφής («rebate») επί των αμοιβών των παρόχων υγείας / ιατρών – μελών του Συλλόγου μας βάσει των διατάξεων του άρθρου 100 παρ. 1, 2, 3 & 7 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και της παρ. 5 του αυτού άρθρου και των κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων. Σχετική είναι η υπ’ αριθ. καταθ. 5454/2013 αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και οι υπ’ αριθ. καταθ. 1699/2013 και 1313/2014 προσφυγές ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και 43/2014 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, η 1η από τις οποίες εκδικάζεται στις 10-12-2015 ενώπιον του 18ου Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, μετά από αναβολή. Εξάλλου με επανειλημμένες εξώδικες δηλώσεις μας έχουμε αναφερθεί στα ανωτέρω ζητήματα, όπως και σε αυτά της επιβολής του απαράδεκτου «πλαφόν» και των ελεγκτικών εταιρειών (σχετικές, μεταξύ άλλων, οι από 11 και 26-2- 2014, 30-7-2014 και 25-11-2014 εξώδικες δηλώσεις μας).


Επιπλέον των ανωτέρω, λόγω των εκτάκτων οικονομικών συνθηκών που διέρχεται η χώρα, ήδη με την από 28-6-2016 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 65 / 28-6-2015) αφενός μεν κηρύχθηκε τραπεζική αργία, αφετέρου δε επιβλήθηκαν αυστηρότατοι περιορισμοί διακίνησης κεφαλαίων (τα λεγόμενα «capital controls»).

Εκ των λόγων αυτών, οι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό σας πάροχοι υπηρεσιών υγείας ιατροί / μέλη του Συλλόγου μας, εργαστήρια, κέντρα κλπ. αντιμετωπίζουν οξύτατο πρόβλημα ρευστότητας λόγω της απαίτησης των προμηθευτών για πληρωμή «τοις μετρητοίς» και της ουσιαστικής στάσης πληρωμών και των παράνομων και αντισυνταγματικών διαδικασιών από πλευράς Οργανισμού σας, αλλά και του γεγονότος ότι δεν έχετε κάν εξαγγείλει χρονοδιάγραμμα πληρωμών. Έτσι, πολλοί εξ αυτών δηλώνουν αδυναμία εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω ΕΟΠΥΥ για τους παρακάτω λόγους, οι οποίοι είναι σαφές και αναμφισβήτητο ότι συνιστούν ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ, ήτοι : 

1.- Έλλειψη ρευστότητας στην προμήθεια ευρέος φάσματος αναλωσίμων υλικών (σύριγγες, σωληνάρια αιμοληψίας, στριπς, φωτογραφικά φιλμ ακτινολογικών μηχανημάτων, κλπ) και στην συντήρηση του εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού για τη λειτουργία των ιατρείων, εργαστηρίων κλπ.. 

2.- Απαίτηση προμηθευτών για πληρωμές της μετρητοίς ή με αντικαταβολή. 

3.- Εκτόξευση του κόστους αγοράς υλικών σε έλλειψη. 

4.- Σημειώματα του Οργανισμού σας με υψηλές παρακρατήσεις αυτόματης επιστροφής και επιστροφής (clawback, rebate) και πλαφόν, με αποτέλεσμα να αποβαίνει ασυμβίβαστη με όρους ποιότητας παροχής υπηρεσιών και ζημιογόνα η εκτέλεση ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων. 

5.- Αβεβαιότητα στις πληρωμές, δεδομένου ότι ο Οργανισμός σας έχει ελάχιστο ρευστό στο ταμείο του, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει εγγύηση αποπληρωμής των συμβατικών του υποχρεώσεων, ενώ παράλληλα προβαίνετε σε άκυρους και παράνομους συμψηφισμούς, κατά τρόπο που επιβαρύνει αθέμιτα τους παρόχους υγείας, και από καθαρά οικονομική και από φορολογική άποψη, δημιουργεί δε κατά την άποψή μας σοβαρότατες ευθύνες, ποινικές και αστικές, για κάθε υπεύθυνο. 

Σημειώνουμε εξάλλου ότι έχει υπάρξει παράταση των συμβάσεων που έληγαν έως και 30-9-2015, χωρίς όμως δημοσίευση των αποφάσεων του Δ. Σ. του Οργανισμού σας στο οικείο ΦΕΚ, με συνέπεια να ανακύπτει ζήτημα αν και κατά πόσον καλούνται οι ιατροί να εξυπηρετούν ασφαλισμένους βάσει ανυπόστατων παρατάσεων των συμβάσεών τους.

Με την παρούσα ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι, λόγω της κατάστασης ανωτέρας βίας που έχει δημιουργηθεί από όλες τις παραπάνω αιτίες, καλύπτουμε πλήρως όσους από τους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό σας μέλη μας ιατρούς, εργαστήρια, κέντρα κλπ. αδυνατούν να εξυπηρετούν, μέχρις ότου η κατάσταση αυτή ανωτέρας βίας αρθεί, ασφαλισμένους του Οργανισμού σας, και θεωρούμε ότι είναι πλήρως δικαιολογημένοι επί του ζητήματος αυτού διότι αντιμετωπίζουν άμεσα το φάσμα της οικονομικής καταστροφής, του κλεισίματος των εργαστηρίων και ιατρείων τους και της απόλυσης του προσωπικού τους, αφού έχουν εξαναγκαστεί να λειτουργούν σε συνθήκες κάτω του κόστους και αδυνατούν να αντιμετωπίζουν τις δαπάνες λειτουργίες και πληρωμής των εργαζομένων.

Κατά συνέπεια θεωρούμε ότι δεν υποπίπτουν σε καμία απολύτως παράνομη ή αντισυμβατική συμπεριφορά όσοι συμβεβλημένοι ιατροί – μέλη του Συλλόγου μας, εργαστήρια, κέντρα κλπ. παραπέμποντας τους ασφαλισμένους του Οργανισμού σας σε άλλες δομές Π.Φ.Υ. καθ’ όλη την διάρκεια της κατάστασης ανωτέρας βίας που περιγράφηκε παραπάνω, ή ενημερώνοντας τους ασφαλισμένους για την έκτακτη κατάσταση και εάν συναινέσουν να χρεωθούν οι ίδιοι τη δαπάνη, να προχωρούν στην εκτέλεση των ιατρικών πράξεων / εργαστηριακών εξετάσεων χορηγώντας αντίστοιχα Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, προκειμένου να προσπαθήσουν να αποφύγουν το κλείσιμο των ιατρείων και εργαστηρίων τους και την απόλυση του προσωπικού τους.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον ΕΟΠΥΥ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης.-

Για το Δ. Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών.

Η Πρόεδρος           Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου  Γεώργιος Πατριαρχέας

8 σχόλια:

 1. Μπραβο στην Μαστορακου.Για να δουμε τωρα και τους άλλους ιατρικους συλλογους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Συνάδελφοι μη μασήσουμε τώρα! Καθολική άρνηση εκτέλεσης παραπεμπτικών - κουρελόχαρτων! Όχι στον αργό και βασανιστικό θάνατο των εργαστηριακών. Δε θα μας ξεγελάσει για μια ακόμη φορά ο κ. Κοντός. Να βάλει το χέρι στην τσέπη ο ΕΟΠΥΥ και να κόψει το λαιμό του να πληρώσει. Και όταν λέμε να πληρώσει, εννοούμε 2 τουλάχιστον μηνάκια, όχι μόνο το Μάρτιο. 7 δις πλήρωσαν οι εταίροι, που διάολο θα τα δώσουν; Πάλι μισθούς και συντάξεις, ΕΡΤ, καθαρίστριες κλπ χαραμοφάηδες; Όξω @@@@@@ απ' την παράγκα ρεεεε!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μαριάννα Παπαδημητρίου/Βιοπαθολόγος24 Ιουλίου 2015 στις 9:35 π.μ.

  Συνάδελφε μάλλον δεν γνωρίζεις ότι από τα 7δις τα 2 πάνε στο ΔΝΤ και τα 4,2 στην Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα για ένα ομόλογο που λήγει.Τα δάνεια που παίρνει η χώρα ξαναγυρίζουν σ αυτούς που μας τα δίνουν.ΜΗΝ τρέφουμε αυταπάτες ότι υπάρχουν χρήματα για να πληρωθούμε.Η κατάσταση θα συνεχιστεί ως έχει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν θα συνεχίσει ως έχει. Προβλέπεται πολύ χειρότερη !

   Διαγραφή
  2. Δεν θα συνεχίσει ως έχει. Προβλέπεται πολύ χειρότερη !

   Διαγραφή
 4. ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟ 2015 CLAW BACK KAI REBATE.....KAI TO ΠΛΑΦΟΝ ΘΑ ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 2015 ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2014.....ΟΤΑΝ ΤΑ ΚΟΡΟΙΔΑ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ......ΚΑΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΜΕ ΦΙΛΑΚΙΑ
  ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΕΧΕΙ...? ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ο ΠΙΣ που είναι? σε ποια παραλία?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Και έρχονται και οι νέες υπερμειωμένες τιμές αποζημίωσης, που μας έχουνε τάξει. ΑΛήθεια κα Μαστοράκου, πώς πάει αυτό το θέμα; Ενημερώστε μας αν ξέρετε κάτι.
  Υποθέτω το νέο τιμολόγιο έιναι έτοιμο και θα ανακοινωθεί ένα απόγευμα Παρασκευής κοντά στο δεκαπενταύγουστο. Να ξέρουμε ότι με τις νέες τιμές, που θα τρίβουμε τα μάτια μας, δεν "ξεπληρώνουμε" τα χρωστουμενα του clawback ούτε στη Δευτέρα Παρουσία

  ΑπάντησηΔιαγραφή