Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019

Η απόφαση Κικίλια για τιμολόγηση των φαρμάκων - Παραμένει η προστασία των 0,2 ευρώ ανά ημέραΔεν αποσύρεται η προστατευτική διάταξη του προεκλογικού νόμου του Ανδρέα Ξανθού, σύμφωνα με την οποία η τιμή ενός φαρμάκου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 0,20 ευρώ κόστους ημερήσιας θεραπείας (ΚΗΘ).

Γράφει: Καραγιώργος Δημήτρης - IATRONET

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και παρατίθεται πιο κάτω η απόφαση του υπουργού Υγείας για τον τρόπο τιμολόγησης των φαρμάκων.

Με την απόφαση του Βασίλη Κικίλια δρομολογείται η διαδικασία της ανατιμολόγησης για το σύνολο των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.

Άξιο λόγου είναι το ότι παραμένει η προστατευτική διάταξη του προεκλογικού νόμου του Ανδρέα Ξανθού, σύμφωνα με την οποία η τιμή ενός φαρμάκου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 0,20 ευρώ κόστους ημερήσιας θεραπείας (ΚΗΘ).

Με βάση τη συγκεκριμένη πρόβλεψη, μεγάλος αριθμός σκευασμάτων όλων των ειδών (πρωτότυπα, εκτός πατέντας και γενόσημα) οδηγούνται σε αύξηση τιμής, παρότι ο υπουργός Υγείας έχει διαβεβαιώσει για το αντίθετο.

Στην απόφαση του κ. Κικίλια αναφέρονται, ανά κατηγορία φαρμάκου τα εξής:

Πρωτότυπα

Για να λάβει τιμή για πρώτη φορά ένα φάρμακο αναφοράς, απαιτείται να έχει λάβει τιμή η συγκεκριμένη φαρμακοτεχνική μορφή, περιεκτικότητα και συσκευασία σε τουλάχιστον τρία κράτη - μέλη της Ευρωζώνης. Τα ορφανά φάρμακα τιμολογούνται ακόμη και εάν διατίθενται τιμές σε δύο μόνο κράτη - μέλη της Ευρωζώνης.

Ανώτατη τιμή παραγωγού (ex-factory), ορίζεται ως ο μέσος όρος των δύο χαμηλότερων διαφορετικών τιμών των κρατών μελών της Ευρωζώνης.

Η τιμή φαρμάκου αναφοράς εντός της περιόδου προστασίας των δεδομένων του μειώνεται στη πρώτη σε ποσοστό έως 7% επί της τιμής του αμέσως προηγούμενου δελτίου τιμών, εφόσον η τιμή του στο αμέσως προηγούμενο δελτίο τιμών είναι υψηλότερη του μέσου όρου των δύο χαμηλότερων διαφορετικών τιμών των κρατών - μελών της Ευρωζώνης, και με κατώτατο όριο τον μέσο όρο των δύο χαμηλότερων διαφορετικών τιμών των κρατών - μελών της Ευρωζώνης.

Φάρμακα αναφοράς με Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας μικρότερο ή ίσο των 0,20 ευρώ δεν ανατιμολογούνται. Οι τιμές των φαρμάκων αναφοράς εντός της περιόδου προστασίας των δεδομένων τους των οποίων το Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας κατά την ανατιμολόγηση προκύπτει χαμηλότερο από 0,20 ευρώ μειώνονται μέχρι το όριο αυτό.

Off patent

Για να λάβει τιμή για πρώτη φορά ένα φάρμακο αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας των δεδομένων του (off patent) απαιτείται να έχει λάβει τιμή, η συγκεκριμένη φαρμακοτεχνική μορφή, περιεκτικότητα και συσκευασία σε τουλάχιστον τρία κράτη - μέλη της Ευρωζώνης.

Ανώτατη καθαρή τιμή παραγωγού (ex-factory) φαρμάκου αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας (10 ή 11 έτη), ορίζεται ως ο μέσος όρος των δύο χαμηλότερων διαφορετικών τιμών στα κράτη - μέλη της Ευρωζώνης του ιδίου φαρμάκου.

Μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας, η τιμή του μειώνεται στη πρώτη ανατιμολόγηση μετά την ημερομηνία ισχύος της παρούσης σε ποσοστό έως 7% επί της τιμής του αμέσως προηγούμενου δελτίου τιμών, εφόσον η τιμή του στο αμέσως προηγούμενο δελτίο τιμών, είναι υψηλότερη του μέσου όρου των δύο χαμηλότερων διαφορετικών τιμών των κρατών - μελών της Ευρωζώνης, και με κατώτατο όριο τον μέσο όρο των δύο χαμηλότερων διαφορετικών τιμών των κρατών - μελών της Ευρωζώνης.

Φάρμακα αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας των δεδομένων τους με Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας μι- κρότερο ή ίσο των 0,20 ευρώ δεν ανατιμολογούνται.

Γενόσημα

Η τιμή γενοσήμων φαρμάκων ορίζεται στο 65% της τιμής των αντίστοιχων προϊόντων αναφοράς. Στην περίπτωση που η συσκευασία ή η περιεκτικότητα του γενοσήμου είναι διαφορετική από αυτήν του προϊόντος αναφοράς γίνεται αναγωγή.

Γενόσημα φάρμακα για τα οποία δεν υφίσταται προϊόν αναφοράς στην Ελλάδα και δεν υπάρχει άλλο ίδιο γενόσημο στην ελληνική αγορά τιμολογούνται στο 65% της τιμής του προϊόντος αναφοράς στα κράτη - μέλη της Ευρωζώνης.

Αν δεν μπορεί να οριστεί τιμή σύμφωνα με τα παραπάνω, η τιμή του υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των δύο χαμηλότερων διαφορετικών τιμών των χωρών της Ευρωζώνης, μετά από αναζήτηση προϊόντων της ίδιας δραστικής ουσίας και παρεμφερούς φαρμακοτεχνικής μορφής, και εφόσον υπάρχει ίδιας συ- σκευασίας, άλλως τιμολογείται σύμφωνα με διαθέσιμη τιμή σε μία χώρα, αν δεν ανευρίσκονται τιμές σε δύο χώρες.

Η τιμή των γενοσήμων μειώνεται σε κάθε ανατιμο- λόγηση σε ποσοστό έως 7% επί της τιμής του αμέσως προηγούμενου δελτίου τιμών, εφόσον η τιμή τους στο αμέσως προηγούμενο δελτίο τιμών, είναι υψηλότερη του 65% του προϊόντος αναφοράς ή του μέσου όρου των δύο χαμηλότερων διαφορετικών τιμών ή της μο- ναδικής τιμής που ανευρίσκεται στα κράτη - μέλη της

Ευρωζώνης και με κατώτατο όριο τον μέσο όρο των δύο χαμηλότερων διαφορετικών τιμών των κρατών - μελών της Ευρωζώνης ή τη μοναδική τιμή στα κράτη - μέλη της Ευρωζώνης.

Γενόσημα φάρμακα με Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας μικρότερο ή ίσο των 0,20 ευρώ δεν ανατιμολογούνται. Οι τιμές των γενοσήμων φαρμάκων των οποίων το Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας κατά την ανατιμολόγηση προκύπτει χαμηλότερο από 0,20 ευρώ μειώνονται μέχρι το όριο αυτό.

Ποσοστά

Για τους Χονδρέμπορους το ποσοστό μικτού κέρδους (markup) καθορίζεται ως εξής:
Για τα συνταγογραφούμενα μη αποζημιούμενα φάρμακα, ως ποσοστό 5,4% επί της ανώτατης καθαρής τιμής παραγωγού.
Για τα συνταγογραφούμενα αποζημιούμενα και εν δυνάμει αποζημιούμενα φάρμακα, ως ποσοστό 4,9% επί της ανώτατης καθαρής τιμής παραγωγού, όταν αυτή είναι έως 200,00 ευρώ.
Για τα συνταγογραφούμενα αποζημιούμενα φάρμακα και εν δυνάμει αποζημιούμενα, ως ποσοστό 1,5% επί της ανώτατης καθαρής τιμής παραγωγού, όταν αυτή είναι ίση ή μεγαλύτερη από 200,01 ευρώ.

Για τα φαρμακεία, το ποσοστό μικτού κέρδους (markup) καθορίζεται ως εξής:

Για τα συνταγογραφούμενα μη αποζημιούμενα φάρμακα, ως ποσοστό 35% επί της χονδρικής τιμής πώλησης.

Για τα συνταγογραφούμενα αποζημιούμενα και εν δυνάμει αποζημιούμενα φάρμακα, το ποσοστό διαμορφώνεται κλιμακωτά, σύμφωνα με πίνακα που περιλαμβάνεται στην απόφαση.

Επιπλέον Πληροφορίες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου