Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019

Πως θα γίνουν οι 120 δόσεις για τα χρέη των φαρμακευτικών επιχειρήσεων στον ΕΟΠΥΥ! Όλες οι λεπτομέρειες


Εξεδόθη η υπουργική απόφαση για τις 120 δόσεις για τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις ώστε να καταβάλουν τμηματικά το clawback (αυτόματη επιστροφή́ χρημάτων με την υπέρβαση του προϋπολογισμού στα φάρμακα) αλλά και του rebate (υποχρεωτικές εκπτώσεις).

Οι υποχρεωτικές εκπτώσεις γονατίζουν τον κλάδο του φαρμάκου, όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του, καθώς και φέτος οι επιστροφές είναι σε δυσθεώρητα ύψη. Διαβάστε ΕΔΩ χαρακτηριστικά: «Σήμα κινδύνου από την ελληνική φαρμακοβιομηχανία για υπερφορολόγηση Clawback & Φαρμακευτική Δαπάνη»

Ειδικότερα με απόφαση του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για τις 120 δόσεις αλλά και για τη διαδικασία είσπραξης των ποσών. Πρόκειται για οφειλές των εταιρειών για τα έτη 2012 – 2018, ενώ μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων συμψηφισμών, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα είναι η εξής:

Καταρχάς να σημειωθεί ότι η ρύθμιση προβλέπει άτοκες δόσεις, ενώ σε περίπτωση που κάποια φαρμακευτική εταιρία δεν επιθυμεί να μπει στη ρύθμιση
το δηλώνει στον ΕΟΠΥΥ με αίτηση της έως 20 Νοεμβρίου 2019.
Η καταβολή των δόσεων

Η καταβολή των δόσεων διενεργείται μηνιαία με ηλεκτρονική καταβολή με τη χρήση μοναδικού κωδικού πληρωμής.
Η πληρωμή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά καθώς και στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.
Το σύνολο της πρώτης δόσης της ρύθμισης είναι καταβλητέο έως τις 30 Νοεμβρίου 2019. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου επόμενου μηνός.

Όπως προβλέπεται στην υπουργική απόφαση:

Ο υπολογισμός του αριθμού των δόσεων :

Για τα έτη 2012 – 2018 ο αριθμός των δόσεων (D), υπολογίζεται ως εξής:
D=min (Y.O. / max( 0,1*M.M.T. , 10000) , 120)
Όπου στον ανωτέρω τύπο:
(Y.O.) είναι η υπολειπόμενη οφειλή της φαρμακευτικής εταιρείας ή του Κ.Α.Κ. φαρμακευτικών προϊόντων προς τον ΕΟΠΥΥ για τα έτη 2012-2018 μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας του συμψηφισμού.
(Μ.Μ.Τ.) είναι ο μέσος μηνιαίος τζίρος σε τιμές παραγωγού της φαρμακευτικής εταιρείας ή του Κ.Α.Κ., φαρμακευτικών προϊόντων για το έτος 2018.

Σε περιπτώσεις εταιρειών που δεν εμφανίζουν πωλήσεις το έτος 2018, σε φάρμακα που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ, στον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη ο μέσος μηνιαίος τζίρος σε τιμές παραγωγού της εταιρείας για το τελευταίο εξάμηνο που εμφανίζει πωλήσεις. Στον ανωτέρω τύπο έχει ενσωματωθεί το κριτήριο ότι η δόση πρέπει να είναι ίση με το 10 % του Μ.Μ.Τ. και να μην τον ξεπερνάει, εκτός αν είναι μικρότερη των 10.000 ευρώ.

Από την εφαρμογή της ανωτέρω εξίσωσης προκύπτει ακέραιο νούμερο χωρίς δεκαδικά ψηφία μετά από τις απαραίτητες στρογγυλοποιήσεις. Η ελάχιστη τιμή που μπορεί να λάβει το D είναι 1. Η μέγιστη τιμή που μπορεί να λάβει το D είναι το 120 που αποτελεί και τον μέγιστο αριθμό δόσεων της ρύθμισης.


Κατά τον υπολογισμό των δόσεων, ως ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται το ποσό των 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση που από τους ανωτέρω υπολογισμούς προκύπτει ποσό δόσης κάτω από 10.000 ευρώ ο αριθμός των δόσεων μειώνεται κατά μία και γίνεται νέος υπολογισμός του ποσού της δόσης.

Ο ανωτέρω τύπος δεν εφαρμόζεται για ποσά οφειλής έως 19.999 ευρώ τα οποία καταβάλλονται εφάπαξ στην πρώτη καταβολή από τις εταιρείες ή τον Κ.Α.Κ.
Οι δόσεις που προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό είναι ισόποσες. Ωστόσο το ποσό της τελευταίας δόσης μπορεί να αναπροσαρμοστεί κατάλληλα ώστε να προκύπτει το τελικό ποσό της υφιστάμενης οφειλής της φαρμακευτικής εταιρείας (Υ.Ο.) ή του Κ.Α.Κ.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής, έστω και μίας εκ των ως άνω δόσεων, καθώς και της οποιασδήποτε εκπρόθεσμης καταβολής τρέχουσας υποχρέωσης φαρμακευτικής εταιρείας ή του Κ.Α.Κ. φαρμακευτικών προϊόντων προς τον ΕΟΠΥΥ, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφεξής, παύει αυτόματα η ισχύς της παρούσας ρύθμισης. Στην περίπτωση αυτή, οι τυχόν ανεξόφλητες οφειλές καθίστανται ληξιπρόθεσμες και βεβαιώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων εσόδων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου