Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019

Ριζική αναδιάρθρωση μέσω δεικτών επίδοσης προβλέπει ο προϋπολογισμός για τα Νοσοκομεία

Το Υπουργείο Υγείας περιλαμβάνεται μεταξύ των 6 πιλοτικών υπουργείων που θα συντάσσουν «Προϋπολογισμό Επιδόσεων». Βασικός στόχος η κεντρικοποίηση του συστήματος προμηθειών υγείας.


Τη ριζική αναμόρφωση των νοσοκομείων και όχι μόνο που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, μέσω μετρήσιμων δεικτών επίδοσης, καθιερώνει η Κυβέρνηση για έξι υπουργεία, μεταξύ των οποίων και το Υπουργείο Υγείας. Το πρόγραμμα για το υπουργείο αφορά συνολικά 3,15 δις. ευρώ και όπως φαίνεται ειδική μέριμνα δίνεται στην κεντρικοποίηση των προμηθειών.

Σύμφωνα με τα γραφόμενα στην Εισηγητική Έκθεση, η αλλαγή στην φιλοσοφία της δημοσιονομικής διαχείρισης με εστίαση στα αποτελέσματα στα οποία στοχεύουν οι πολιτικές που χρηματοδοτούνται, αποτελεί κυρία κατεύθυνση της κυβερνητικής πολιτικής. Βασική προτεραιότητα στην διαχείριση του κρατικού προϋπολογισμού συνιστά, πλέον, πέρα της δημοσιονομικής πειθαρχίας η εστίαση στην ποιότητα των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται μέσω αιτιολογικό της κατανομής των πόρων.

Στόχος είναι μετάβαση σε προϋπολογισμό επιδόσεων με πρώτο στάδιο την παρουσίαση του συνόλου του προϋπολογισμού από το έτος 2022 με δομή προγραμμάτων και στοιχεία αξιολόγησης της επιδόσεις των φορέων.

Στο ανώτερο πλαίσιο για το 2019 το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, εντατικοποίησε την προετοιμασία μετάβασης στο νέο σύστημα. Συγκεκριμένα έξι πιλοτικά υπουργεία εργάστηκαν για την παρουσίαση του σχεδίου προϋπολογισμού τους για το 2020 με τη δομή προγραμμάτων και στοιχεία επιδόσεων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το Υπουργείο Υγείας
Εκπρόσωποι των ποιοτικών υπουργείων εργάστηκαν σε διυπουργικές επιτροπές υπό το συντονισμό του υπουργείου οικονομικών, με στόχο την ανάπτυξη των δύο πρώτων επίπεδο της ταξινόμησης βάσης του προγράμματος κάθε υπουργείου: α) τομείς πολιτικής και β) προγράμματα.

Για το Υπουργείο Υγείας λοιπόν προβλέπονται τα εξής:

Ετήσιο σχέδιο προγράμματος «Νοσοκομειακή Περίθαλψη»
Ανάπτυξη κύριων δεικτών επίδοσης, που αποτελεί τη βασική προτεραιότητα του πιλοτικού προγράμματος του 2020.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει ευθύνη του προγράμματος. Την ευθύνη υλοποίησης θα έχει η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας.

Στρατηγική προγράμματος προκλήσεις και σχεδιαζόμενες εξελίξεις.
Η υποστήριξη δράσεων για τη βελτίωση των συνθηκών νοσοκομειακής περίθαλψης και τη διασφάλιση καθολικής, δωρεάν, ισότιμης και ποιοτικής νοσοκομειακής φροντίδας υγείας.
Η περαιτέρω αύξηση των αγορών των νοσοκομείων μέσω κεντρικών διαδικασιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ).
Ο κεντρικός σχεδιασμός και συντονισμός του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας, η εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ασφαλούς ποιότητας αίματος.

Στόχοι ή αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις
Η συνεχής βελτίωση της εξυπηρέτησης των ληπτών υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο νοσοκομειακής περίθαλψης με την λειτουργική ενίσχυση των νοσηλευτικών μονάδων.
Η αύξηση του ετήσιου αριθμό μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων στην Ελλάδα.
Ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για το σύστημα δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας.

Κύριες εκροές / προϊόντα
Υποστήριξη και διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των νοσηλευτικών μονάδων και της απρόσκοπτης διαδικασία εφοδιασμού με ιατροφαρμακευτικό υλικό.

Κυρίες δραστηριότητες – δράσεις προγράμματος
Λειτουργία των στην νοσηλευτικών μονάδων (υλοποίηση έργων υποδομής, πρόσληψη για τον νοσηλευτικού προσωπικού, διαρκής εκπαίδευση / επιμόρφωση ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, αίτηση και σταθερή ανάπτυξη κλινών ΜΕΘ στα νοσοκομεία, ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογών δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας), προγραμματισμός και διεξαγωγή κεντρικών διαγωνιστικών διαδικασιών, συλλογή μονάδων αίματος και προσέλκυση εθελοντών, δημιουργία και ανάπτυξη Εθνικού Μητρώου Δωρεάς Οργάνων και Ιστών.

Εποπτευόμενοι φορείς που συνεισφέρουν στο πρόγραμμα
Οι επτά υγειονομικές περιφέρειες και τα νοσηλευτικά ιδρύματα εποπτείας τους, ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ).

Επισκόπηση δαπανών
Κεντρικοποίηση προμηθειών υγείας, εξορθολογισμός δαπανών φύλαξης, σίτισης, προμήθειας οξυγόνου, συντήρησης εξοπλισμού. Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, μείωση του κόστους ακτινολογικών εξετάσεων.

Σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις
Αναφορικά με το ΕΚΕΑ σχεδιάζεται ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ενιαία μηχανοργάνωσή των υπηρεσιών αιμοδοσίας) καθώς και κεντρική επεξεργασία και παραγώγιση του αίματος. Οι σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις της ΕΚΑΠΥ αφορούν στην ανάπτυξη ενός ισχυρού δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ της ΕΚΑΠΥ, των φορέων αρμοδιότητας της και της αγοράς, καθώς και την διοργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού της σε συνεργασία με διεθνείς φορείς. Παράλληλα, προτεραιότητα αποτελεί εκπόνηση και – τεχνικών προδιαγραφών σταδιακά για κάθε κατηγορία ειδών που ανήκει στην αρμοδιότητα της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου