Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

Επιτακτική η ανάγκη μεταρρύθμισης των συστημάτων υγείας στην Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις προτάσεις της για τις συστάσεις του Συμβουλίου προς τα κράτη μέλη σχετικά με τα εθνικά τους προγράμματα μεταρρυθμίσεων.


«Τα συστήματα υγείας στην Ευρώπη πρέπει να αλλάξουν και να προσαρμοστούν στις προτεραιότητες που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή». Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα των συστάσεων που έκανε τον προηγούμενο μήνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τα κράτη μέλη.

Όπως μπορούμε να ξέρουμε, στις 17 Μαΐου 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις προτάσεις της για τις συστάσεις του Συμβουλίου προς τα κράτη μέλη σχετικά με τα εθνικά τους προγράμματα μεταρρυθμίσεων και τα προγράμματα σταθερότητας ή σύγκλισης για το 2017.

Αυτές οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις, μεταξύ άλλων στον τομέα της υγείας, παρέχονται κάθε χρόνο στο πλαίσιο του κύκλου συντονισμού της οικονομικής πολιτικής στην ΕΕ, του λεγόμενου «Ευρωπαϊκού Εξαμήνου». Από την έναρξη της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, έχει διαπιστωθεί σε αρκετές χώρες η ανάγκη μεταρρύθμισης των συστημάτων υγείας. Φέτος, αρκετά κράτη μέλη έλαβαν συστάσεις για να μεταρρυθμίσουν τα συστήματα υγείας τους ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις προτεραιότητες που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι προτεραιότητες δράσης όσον αφορά τα συστήματα υγείας σε εθνικό επίπεδο καθορίζονται σε ετήσια βάση από τις ετήσιες επισκοπήσεις της ανάπτυξης. Ο Arūnas Vinčiūnas, επικεφαλής του γραφείου του Επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, ανέφερε ότι τα συστήματα υγείας είναι πολύπλοκα και η καλή λειτουργία τους έχει καθοριστική σημασία για την καλή υγεία των πολιτών της ΕΕ.

Λαμβανομένων υπόψη των μεταβαλλόμενων συνθηκών, τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν ώστε τα συστήματα υγείας να μπορούν να προσαρμόζονται αποτελεσματικά στις ανάγκες των πολιτών, καθώς και να εντοπίζουν και να εφαρμόζουν καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση σημαντικών μελλοντικών προκλήσεων, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού στον οποίον απευθύνονται. Η Επιτροπή υποστηρίζει τα κράτη μέλη στο έργο αυτό, παρέχοντας αναλύσεις και προβλέψεις και συνιστώντας μεταρρυθμίσεις με βάση συγκρίσιμα και αξιόπιστα στοιχεία.

Η Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2017 παρουσιάζει τις κυριότερες οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους κατά τους προσεχείς μήνες. Στον τομέα της υγείας, οι πολιτικές πρέπει να εξασφαλίζουν πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη και να ενισχύουν τα δίκτυα κοινωνικής ασφάλισης μέσω μέτρων πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη οφείλουν να συνεχίσουν τη μεταρρύθμιση των συστημάτων υγείας προκειμένου να διασφαλίσουν την καθολική πρόσβαση σε αποδοτικές ως προς το κόστος υπηρεσίες υγείας και να προστατεύσουν τον πληθυσμό από τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού λόγω προβλημάτων υγείας και συναφών δαπανών.

Τα κράτη μέλη πρέπει να αξιοποιούν πλήρως τις ευκαιρίες που τους παρέχονται σε επίπεδο ΕΕ για να επιταχύνουν την υλοποίηση των βασικών μεταρρυθμίσεων που επισημαίνονται στις ανά χώρα συστάσεις οι οποίες απευθύνονται σε αυτά. Ως εκ τούτου, ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν με αποτελεσματικό τρόπο τα μέσα που είναι διαθέσιμα σε επίπεδο ΕΕ, όπως τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, το πρόγραμμα στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου