ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΤΟΜΕΑΣ Δ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
33621
ΚΟΣΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
825 εκατ.

ΤΑΠΙΔ 
 
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΠΑΞ
31/12/2015
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΠΑΞ
31/3/2016
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΤΑΞΥ
3.784
65.510.537,63
3.949
68.003.338,04
ΤΕΑΥΕΚ
1.016
3.968.750,00
1.589
6.207.031,00
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
4.723
53.502.144,00
4.726
53.536.128,00
ΟΛΠ
59
2.065.000,00
56
1.960.000,00
ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ
19
1.919.000,00
20
2.020.000,00
ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
28
104.758,36
34
127.200,00
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
88
3.237.432,00
54
1.986.647,00
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ
46
1.380.000,00
51
1.550.000,00
ΟΕΘ
5
7.265,00
5
7.265,00
ΟΛΘ
43
2.060.000,00
44
2.070.000,00
ΟΥΘ
50
3.100.000,00
50
3.080.000,00
ΣΥΝΟΛΟ
9861
135.854.886,99
10578
140.547.609,04