Κυριακή 30 Ιουλίου 2017

Υπ. Υγείας: Πληρώνονται 109.000 ημέρες εφημερίας του 2017Εγκρίθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας, κονδύλι για την καταβολή ποσών που αφορούν σε 109.000 εφημερίες για το 2017.

Onmed.gt

Πρόκειται για εφημερίες (ενεργών, μικτού τύπου και ετοιμότητας) που αφορούν σε περίπου 1.413 υπαλλήλους που ανήκουν στους κλάδους των Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών – Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων.

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση, οι εφημερίες κατανέμονται ως εξής:

Α. Για την 1η Υ.ΠΕ Αττικής: περίπου 425 υπάλληλοι για 30.000 ημέρες εφημερίας.

Β. Για τη 2η Υ.ΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου: περίπου 336 υπάλληλοι για 28.000 ημέρες

εφημερίας. Γ. Για την 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας: περίπου 137 υπάλληλοι για 7.000 ημέρες εφημερίας.

Δ. Για την 4η Υ.ΠΕ Μακεδονίας και Θράκης: περίπου 156 υπάλληλοι για 12.000 ημέρες εφημερίας.

Ε. Για την 5η Υ.ΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας: περίπου 86 υπάλληλοι για 12.000 ημέρες εφημερίας.

ΣΤ. Για την 6η Υ.ΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας: περίπου 168 υπάλληλοι για 12.000 ημέρες εφημερίας.

Ζ. Για την 7η Υ.ΠΕ Κρήτης: περίπου 105 υπάλληλοι για 8.000 ημέρες εφημερίας.

Η ενεργός εφημερία γίνεται σε 16ωρη συνεχή υπηρεσία τις εργάσιμες ημέρες και 24ωρη Σάββατα, Κυριακές και αργίες.
Νοσοκομεία Αθήνας – Πειραιά Θεσσαλονίκης

Οι Φαρμακοποιοί – Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί, Χημικοί, Βιοχημικοί, Κλινικοί Χημικοί, Βιολόγοι, Κτηνίατροι, Φυσικοί Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικοί και Ψυχολόγοι, μπορούν να πραγματοποιούν το μέγιστο οκτώ εφημερίες το μήνα, όταν οι ανάγκες το επιβάλλουν.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η πραγματοποίηση μέχρι 10 εφημερίες το μήνα σε τρεις Φαρμακοποιούς, Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς του Κέντρου Δηλητηριάσεων του Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Π. και Α .Κυριακού».
Νοσοκομεία Επαρχίας

Στους Φαρμακοποιούς – Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς, Χημικούς, Βιοχημικούς, Κλινικούς Χημικούς, Βιολόγους, Ψυχολόγους, Κτηνιάτρους και Φυσικούς Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικούς που υπηρετούν σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα της επαρχίας επιτρέπεται η καταβολή αποζημίωσης μέχρι 10 εφημεριών το μέγιστο κατά μήνα.
Εξαιρέσεις – Ειδικές Ρυθμίσεις

Σε όσα επαρχιακά νοσοκομεία υπηρετούν ένα ή δύο άτομα των ειδικοτήτων Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών και Βιολόγων κατά Τμήμα, επιτρέπεται η καταβολή αποζημίωσης για εφημερίες μέχρι του ύψους των ακαθάριστων αποδοχών τους.

Σε όσους Χημικούς, Βιοχημικούς, Κλινικούς Χημικούς και Βιολόγους συμμετέχουν σε εργαστήρια Νοσοκομείων που λειτουργούν σε ομάδες μεταμόσχευσης οργάνων, ανεξάρτητα από το Τμήμα που ανήκουν επιτρέπεται η καταβολή αποζημίωσης για ενεργείς εφημερίες μέχρι του ύψους των ακαθάριστων αποδοχών τους. Επιτρέπεται η καταβολή αποζημίωσης μέχρι 10 εφημερίες το μήνα σε Χημικούς, Βιοχημικούς, Κλινικούς Χημικούς, Βιολόγους και Ψυχολόγους, που εργάζονται σε Τμήματα που υπηρετούν μέχρι και τρία άτομα των παραπάνω ειδικοτήτων.

Στην περίπτωση αυτή και εφόσον ο μήνας έχει 31 ημέρες επιτρέπεται η καταβολή αποζημίωσης για μία εφημερία επιπλέον των 10 την οποία θα πραγματοποιεί εκ περιτροπής το υπηρετούν προσωπικό.

Οι ειδικευόμενοι Μικροβιολόγοι γιατροί, κατά το χρονικό διάστημα της εκπαίδευσης στο Βιοχημικό Εργαστήριο εφημερεύουν σε αυτό. Για όσο χρονικό διάστημα δεν υπάρχουν ειδικευόμενοι Μικροβιολόγοι, μπορούν οι Χημικοί, Βιοχημικοί, Κλινικοί Χημικοί και Βιολόγοι του Τμήματος να πραγματοποιούν αριθμό ενεργών εφημεριών μέχρι του ύψους των ακαθάριστων αποδοχών τους.

Σε όσα Τμήματα ή Μονάδες υπηρετούν πάνω από τέσσερα άτομα των ειδικοτήτων Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών και Βιολόγων ο αριθμός των ενεργών εφημεριών που μπορούν να πραγματοποιούν κατά τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή δεν μπορούν να είναι ανώτερες των τεσσάρων κάθε μήνα κατ’ άτομο.

Στους περιορισμούς των ημερών Σαββάτου και Κυριακής δεν συμπεριλαμβάνονται οι αργίες που συμπίπτουν με καθημερινές ημέρες.

Οι Ψυχολόγοι που υπηρετούν σε αποκεντρωμένους Ιατροπαιδαγωγικούς Σταθμούς, ξενώνες ή μονάδες αποκατάστασης και άλλες εξωνοσοκομειακές μονάδες μπορούν να υπηρετούν μέρος της εφημερίας τους ή το σύνολο της εφημερίας τους στις μονάδες τους εφόσον αυτές παραμένουν ανοικτές εκτός του ημερήσιου ωραρίου με τα υπόλοιπα εφημερεύοντα μέλη της Ιατρικής ή Ψυχιατρικής Υπηρεσίας ή με συναδέλφους Ψυχολόγους.

Σε γενικά ή ειδικά Νοσοκομεία ή Ψυχιατρικά Τμήματα ή Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, οι Ψυχολόγοι μπορούν να πραγματοποιούν ενεργό εφημερία κατά τις ημέρες της γενικής εφημερίας και κατά τις ημέρες της μη ανοικτής εφημερίας εξυπηρετώντας ανάγκες του Νοσοκομείου.
Εφημερίες μικτού τύπου και εφημερίες ετοιμότητας

Οι Φαρμακοποιοί – Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί, Χημικοί, Βιοχημικοί, Κλινικοί Χημικοί, Βιολόγοι, Φυσικοί Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικοί, Ψυχολόγοι και Κτηνίατροι μπορούν να πραγματοποιούν εφημερίες μικτού τύπου και εφημερίες ετοιμότητας, όταν οι ανάγκες το επιβάλλουν.
Γενικές Ρυθμίσεις

Οι ενεργείς εφημερίες των Ψυχολόγων, Φαρμακοποιών – Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Κτηνιάτρων, Βιολόγων και Φυσικών Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικών, είναι υποχρεωτικές (άρθρο 13 του Ν. 3204/2003), η δε αποζημίωση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια που θέτει το άρθρο 104 του Συντάγματος. Τα ανώτατα όρια πραγματοποίησης ενεργών εφημεριών δεν εξαντλούνται υποχρεωτικά αλλά αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να κινηθούν τα Διοικητικά Συμβούλια μετά από εισήγηση προς αυτά, του Δ/ντή του Τμήματος, του Τομεάρχη και της Επιστημονικής Επιτροπής.

Για τους Ψυχολόγους, Φαρμακοποιούς – Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς, Χημικούς, Βιοχημικούς Κλινικούς Χημικούς, Βιολόγους και Φυσικούς Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικούς που υπηρετούν με απόσπαση ή τους έχει χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια, η αποζημίωση για τις ενεργείς εφημερίες θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στο οποίο προσφέρουν υπηρεσία.

Η ενεργός εφημερία νοείται και αποζημιώνεται, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις μόνο για το προσωπικό που παραμένει στην θέση του όλες τις ώρες που προβλέπεται πιο πάνω. Η αμοιβή της εφημερίας μικτού τύπου καθορίζεται στο 70% της ενεργού εφημερίας και η αμοιβή της εφημερίας ετοιμότητας στο 40% της ενεργού.

Ο μηνιαίος προγραμματισμός των εφημεριών (ενεργών, μικτού τύπου και ετοιμότητας) θα εγκρίνεται εκ των προτέρων από τα Διοικητικά Συμβούλια των Νοσοκομείων και θα κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους.

Οι πίνακες του εφημερεύοντος προσωπικού θα αναρτώνται στην είσοδο των Νοσοκομείων στο τμήμα επειγόντων περιστατικών και στο αντίστοιχο Τμήμα των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου