Κυριακή 23 Ιουλίου 2017

Νέο νομοσχέδιο για την υγεία, τους οικογενειακούς ιατρούς, τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ.λπ.Taxheaven Newsroom

Ακόμη ένα νομοσχέδιο κατατέθηκε χθες στη Βουλή «Μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».

Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ρυθμίζονται σημαντικά θέματα που αφορούν τους γιατρούς το σύστημα υγείας τον ΕΟΠΥΥ κλπ. 


Αναλυτικά: 

1. Επαναπροσδιορίζεται το σύστημα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.). Ειδικότερα:

-αναφέρονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Π.Φ.Υ. και οι αρχές, βάσει των οποίων οργανώνονται και λειτουργούν, τίθεται η έννοια βασικών όρων για την εφαρμογή ρυθμίσεων του υπό ψήφιση νόμου, 
-ορίζεται η νέα δομή του συστήματος παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., το οποίο οργανώνεται, διοικείται και λειτουργεί στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.) αποτελούμενο από δύο (2) επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο παρέχονται υπηρεσίες από τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.), τα Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Ι.), τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Π.Ι.), τα Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία (Ε.Π.Ι.) και τα Τοπικά Ιατρεία (Τ.Ι.), καθώς και τους επαγγελματίες υγείας, ενώ στο δεύτερο επίπεδο παρέχονται υπηρεσίες περιπατητικής φροντίδας από τα Κέντρα Υγείας (Κ.Υ.), μετονομάζονται και μετατρέπονται σε Κέντρα Υγείας (Κ.Υ.) τα υφιστάμενα Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου και οι υφιστάμενες Μονάδες Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.),
- καταργείται η έννοια του Π.Ε.Δ.Υ.,
- αποτελεί οργανική μονάδα με δική του στελέχωση κάθε Κ.Υ. μαζί με τις υπαγόμενες σ’ αυτό ΤΟ.Μ.Υ., Π.Ι., Π.Π.Ι., Ε.Π.Ι. και Τ.Ι.,
- καθορίζεται, με κ.υ.α., ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας και εκδίδονται οργανισμοί για τις δημόσιες μονάδες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. καθώς και οι προϋποθέσεις, ο τρόπος στελέχωσής τους, η σύσταση των θέσεών τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα κριτήρια. (άρθρα 1-3)


2. α. Ορίζεται ότι, τα Κ.Υ. είναι αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες των Δ.Υ.Πε. με σκοπό την παροχή των μνημονευόμενων υπηρεσιών. 


β. Επαναπροσδιορίζονται οι δημόσιες μονάδες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. που αποτελούν τον Τομέα Π.Φ.Υ. (Το.Π.Φ.Υ.) εντός του οποίου συνιστούν εφεξής, μαζί με τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχους υπηρεσιών Π.Φ.Υ., τα συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. φαρμακεία καθώς και τα δημοτικά ιατρεία το Τοπικό Δίκτυο Π.Φ.Υ.


γ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας παρέχεται η δυνατότητα ανακαθορισμού του αριθμού των Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) και των αντίστοιχων Τοπικών Δικτύων Υπηρεσιών Π.Φ.Υ.

δ. Ιατροί που υπηρετούν με σχέση εργασίας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στα Κ.Υ. μπορούν να συμμετέχουν στην τακτική λειτουργία του, αντίστοιχου με την ειδικότητά τους, τμήματος του νοσοκομείου αναφοράς ή άλλου νοσοκομείου ή Κ.Υ. της οικείας Δ.Υ.Πε. και στο πρόγραμμα εφημεριών του τμήματος αυτού, καθώς και στα απογευματινά ιατρεία όπου αυτά λειτουργούν.


ε. Αναφέρονται οι ειδικότητες του ιατρικού και λοιπού προσωπικού, με τις οποίες στελεχώνονται οι μονάδες των Κ.Υ. (άρθρο 4)


3. Προβλέπεται ότι, οι Τοπικές Μονάδες Υγείας συστήνονται ως αποκεντρωμένες μονάδες των Κ.Υ. και λειτουργούν ως μονάδες οικογενειακής ιατρικής επιτελώντας τον μνημονευόμενο σκοπό. (άρθρο 5)

4. Επανακαθορίζεται η ιδιότητα του ιατρού που μπορεί να ασκεί καθήκοντα οικογενειακού ιατρού και ορίζεται ο ενδεδειγμένος πληθυσμός ευθύνης για τους εν λόγω ιατρούς (1 ανά 2.000 εγγεγραμμένους ενήλικες για ιατρούς γενικής ιατρικής ή παθολογίας και 1 ανά 1.500 παιδιά για ιατρούς ειδικότητας παιδιατρικής). (άρθρο 6)

5. α. Καθιερώνεται ο θεσμός της Ομάδας Υγείας στο σύστημα Π.Φ.Υ., ο οποίος στελεχώνεται κατ’ αντίστοιχο τρόπο με τις υφιστάμενες Τοπικές Ομάδες Υγείας (αποτελείται από προσωπικό 12 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων).

β. Παρατίθενται τα καθήκοντα εκάστου των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας, οι δράσεις δημόσιας υγείας που υλοποιεί η Ομάδα Υγείας, κ.λπ. (άρθρο 7)

6. α. Παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας σε κάθε Δ.Υ.Π.ε., ως αποκεντρωμένες μονάδες τους, Κεντρικών Διαγνωστικών Εργαστηρίων (Κ.Δ.Ε.) και Κέντρων Ειδικής Φροντίδας (Κ.Ε.Φ.).

β. Προβλέπεται το παρεχόμενο έργο τους, ο τρόπος ίδρυσής τους, το ωράριο λειτουργίας τους κ.λπ. (άρθρα 8 και 9)

7. α. Συγκροτείται και λειτουργεί, σε κάθε οδοντιατρείο Κ.Υ., Οδοντιατρική Ομάδα, με ελάχιστη σύνθεση έναν οδοντίατρο και ένα βοηθό οδοντιατρείου ή νοσηλευτή. Επικουρικά μέλη της Οδοντιατρικής Ομάδας δύναται να είναι οδοντοτεχνίτες, επισκέπτες υγείας και διοικητικό προσωπικό.

β. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα οδοντιατρεία των Κ.Υ. που παρέχουν πλήρη οδοντιατρική περίθαλψη και προσθετική αποκατάσταση σε παιδιά και ενήλικες. Οι εργασίες αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο. Η ορθοδοντική θεραπεία παρέχεται σε οδοντιατρικές μονάδες που απασχολούν ορθοδοντικούς ή σε Κ.Ε.Φ. (άρθρο 10)

8. α. Προβλέπεται ότι, σε Το.Π.Φ.Υ. όπου οι δημόσιες μονάδες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. δεν καλύπτουν πλήρως τον πληθυσμό ευθύνης τους, καθήκοντα οικογενειακού ιατρού ασκούν ιδιώτες ιατροί συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που κατέχουν τους σχετικούς τίτλους ειδικοτήτων. Η σύναψη και η ανανέωση των συμβάσεων με ιδιώτες οικογενειακούς ιατρούς αναπροσαρμόζεται με βάση τη δυνατότητα κάλυψης του πληθυσμού από τις δημόσιες μονάδες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. του Το.Π.Φ.Υ.

β. Οι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οικογενειακοί ιατροί παρέχουν υπηρεσίες Π.Φ.Υ. στα ιατρεία τους ή και κατ’ οίκον, με άμεση διασύνδεση με τις υπηρεσίες του Τοπικού Δικτύου του οικείου Το.Π.Φ.Υ. Οι οικογενειακοί ιατροί βάσει της σύμβασης που συνάπτουν με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καλύπτουν συγκεκριμένο πληθυσμό ευθύνης και έχουν ελάχιστο ωράριο απασχόλησης ανά ημέρα και ανά εβδομάδα. Ειδικότερα ζητήματα που αφορούν το ωράριο εξυπηρέτησης των δικαιούχων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και την πρόβλεψη αντικειμενικών και οικονομικών κινήτρων για την παροχή υπηρεσιών σε απομακρυσμένες περιοχές και για τη συμμετοχή σε δράσεις πρόληψης και προαγωγής υγείας αποτελούν περιεχόμενο της σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Οι οικογενειακοί ιατροί αμείβονται κατά κεφαλή για το σύνολο του πληθυσμού ευθύνης τους βάσει συντελεστή ηλικιακής ομάδας.


γ. Για τους ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων συνάπτεται σύμβαση μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.) και των κατά τόπους ιατρικών συλλόγων. Σε περίπτωση διαπιστωμένης αδυναμίας από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για σύναψη σύμβασης με τους κατά τόπους ιατρικούς συλλόγους και τον Π.Ι.Σ., ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συνάπτει ατομικές συμβάσεις. Οι ιατροί λοιπών ειδικοτήτων που συμβάλλονται με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αμείβονται με συγκεκριμένο ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο απασχόλησης, με κριτήρια ιδίως τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό και τις τυχόν ιδιαιτερότητες του εκάστοτε Το.Π.Φ.Υ. ή της οικείας Δ.Υ.Πε.


δ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας προσδιορίζεται ανά Το.Π.Φ.Υ. ο ενδεδειγμένος αριθμός συμβεβλημένων ειδικών ιατρών ανά ειδικότητα σε κάθε Το.Π.Φ.Υ., για σύστημα αποζημίωσης με πάγια αντιμισθία. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος και το ύψος της αποζημίωσης των συμβεβλημένων ιατρών με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που θα αποτελεί περιεχόμενο της σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ε. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συνάπτει συμβάσεις με τους κατά τόπους ιατρικούς συλλόγους, τον Π.Ι.Σ. και με ιδιωτικά πολυϊατρεία με σκοπό την παροχή ιατρικής περίθαλψης. Οι διαγνωστικές εξετάσεις και οι ιατρικές πράξεις που συνταγογραφούνται και εκτελούνται εντός του αυτού πολυϊατρείου (αυτοπαραπομπές) αποζημιώνονται, με ειδική τιμή που αντιστοιχεί σε ποσοστό 60% των κάθε φορά ισχυουσών τιμών αποζημίωσης του Ε.Ο.Π.Υ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης και το ποσοστό της έκπτωσης των επισκέψεων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

στ. Σε Το.Π.Φ.Υ. όπου οι δημόσιες μονάδες παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών Π.Φ.Υ. δεν καλύπτουν πλήρως τον πληθυσμό ευθύνης τους, ιδιώτες οδοντίατροι και πολυοδοντιατρεία που έχουν εγγραφεί και διαθέτουν άδεια από τους οδοντιατρικούς συλλόγους, δύναται να παρέχουν οδοντιατρικές υπηρεσίες στον αντίστοιχο πληθυσμό δυνάμει σύμβασης που συνάπτουν με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού προσδιορίζονται το είδος των παρεχόμενων οδοντιατρικών υπηρεσιών από τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οδοντιάτρους και τα συμβεβλημένα πολυοδοντιατρεία, η αποζημίωση των εργασιών τους, καθώς και κάθε ειδικότερο σχετικό ζήτημα.

ζ. Σε Το.Π.Φ.Υ. όπου οι δημόσιες εργαστηριακές μονάδες Π.Φ.Υ. και η εργαστηριακή υποδομή των νοσοκομείων δεν καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του πληθυσμού ευθύνης τους, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συμβάλλεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν διαγνωστικές υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την χωρητικότητα και διαθεσιμότητα του δημόσιου συστήματος. (άρθρο 11)

9. α. Συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Δ.Υ.Πε. δίκτυο Μαιών - Μαιευτών με τίτλο «Δίκτυο Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας Μαιών - Μαιευτών», με μέλη του υπηρετούντες Μαίες - Μαιευτές στις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας της οικείας Δ.Υ.Πε και καθορίζεται η έδρα του δικτύου και ο σκοπός θέσπισής του.

β. Παρέχεται η δυνατότητα συνταγογράφησης από τους επαγγελματίες υγείας του κλάδου ΤΕ Μαιευτικής για τη λήψη τραχηλικού επιχρίσματος (τεστ Παπανικολάου) καθώς και για τις σχετικές με την κύηση απαιτούμενες εξετάσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (άρθρο 12)

10.α. Ορίζεται ως κύριο έργο του επισκέπτη υγείας η προαγωγή και αγωγή υγείας του ατόμου, καθώς και της οικογένειας, της κοινότητας και του σχολικού πληθυσμού, η ενημέρωση των μελών της κοινότητας με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, η ψυχολογική υποστήριξη ατόμων και οικογενειών, η διασύνδεση των ατόμων με τις δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, η πραγματοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων στην κοινότητα για θέματα Π.Φ.Υ. και δημόσιας υγείας, με έμφαση στην υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού και η προστασία των ευπαθών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού έναντι της άνισης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας.

β. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Δ.Υ.Πε. συγκροτείται Δίκτυο με τίτλο «Δίκτυο Αγωγής Υγείας και Πρόληψης» με σκοπό την οργάνωση, την υποστήριξη και τη συμμετοχή στην προτυποποίηση προγραμμάτων για την επιμόρφωση: μαθητών, γονιών και παιδαγωγών στα σχολεία, εργοδοτών και εργαζομένων στους χώρους εργασίας, άλλων ομάδων του πληθυσμού στην κοινότητα, σε θέματα πρόληψης - αγωγής και προαγωγής της υγείας, σε άμεση συνεργασία με τα μέλη του Δικτύου και ειδικά του κλάδου ΤΕ Επισκεπτών Υγείας. 


γ. Το ν.π.δ.δ. με την επωνυμία Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.), δύναται να αναλαμβάνει το σχεδιασμό, το συντονισμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων και προγραμμάτων σε πανελλαδικό επίπεδο, την 17η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, η οποία ορίζεται ως Ημέρα Επισκέπτη Υγείας. (άρθρο 13)

11. Προβλέπεται η δυνατότητα ανάληψης από το ν.π.δ.δ. με την επωνυμία Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.), του σχεδιασμού, του συντονισμού και της υλοποίησης παρεμβάσεων και προγραμμάτων σε πανελλαδικό επίπεδο, την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους η οποία ορίζεται ως Ημέρα Μυοσκελετικής Υγείας. (άρθρο 14)

12. Ρυθμίζονται θέματα διοικητικής οργάνωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ( Π.Φ.Υ). Ειδικότερα: 


α. Συνιστάται:
με υπουργική απόφαση, εννεαμελής Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού, μη αμειβόμενη, για την Π.Φ.Υ και ορίζονται τα μέλη και οι αρμοδιότητες αυτών, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Δ.Υ.Πε., άμισθη τριμελής Διοικούσα Επιτροπή και ορίζονται τα μέλη και η θητεία αυτών, τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της.
β. Ορίζεται, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Δ.Υ.Πε.:
Περιφερειακός Συντονιστής των Το.Π.Φ.Υ., εφεξής Συντονιστής, και καθορίζονται τα οι αρμοδιότητες και η θητεία αυτού, ένας κατ’ ελάχιστο, Συντονιστής Οδοντίατρος Υγειονομικής Περιφέρειας (Σ.Οδ.Υ.Π.) ανά Δ.Υ.Πε. (μη αμειβόμενος) και καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής, η θητεία, και τα κύρια καθήκοντα αυτού. (άρθρα 15-18)

13. Εγγράφεται υποχρεωτικά στον οικογενειακό γιατρό, ο πληθυσμός ενός Το.Π.Φ.Υ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα και προβλέπεται η σχετική διαδικασία παραπομπής σε αυτόν. Οι ανασφάλιστοι, καθώς και οι άλλοι δικαιούχοι της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016, έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται σε οικογενειακό γιατρό συμβεβλημένο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εφόσον δεν δύναται να καλυφθούν από οικογενειακό γιατρό των δημόσιων μονάδων Π.Φ.Υ εντός του Το.Π.Φ.Υ στον οποίο διαμένουν. (άρθρο 19)

14. α. Καθιερώνεται διαδικασία Ακρόασης Κοινωνι ών Φορέων και Πολιτών, με σκοπό τον κοινωνικό έλεγχο των δημόσιων μονάδων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Δ.Υ.Πε, συγκροτείται Ομάδα ή Ομάδες Έργου σε επίπεδο Δ.Υ.Πε., με σκοπό την επεξεργασία στοιχείων κ.λπ., κατά τον προαναφερόμενο έλεγχο.

β. Με υπουργική απόφαση, ορίζονται οι ηλεκτρονικές εφαρμογές Π.Φ.Υ. που δύναται να λειτουργούν απευθείας από το Υπουργείο Υγείας είτε από φορέα εποπτευόμενο ή συνεργαζόμενο με αυτό. Καταρτίζεται και τηρείται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, μητρώο χρηστών ηλεκτρονικών εφαρμογών Π.Φ.Υ., όπου εγγράφονται οι επαγγελματίες υγείας που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Η τήρηση, ο έλεγχος και η διαχείριση του Μητρώου υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας και του φορέα διαχείρισης και λειτουργίας. (άρθρα 20 - 22)

15. Δημιουργείται στις Δ.Υ.Πε. κωδικός πιστώσεων για το σύνολο των Κέντρων Υγείας και υποκωδικοί για κάθε Κέντρο Υγείας. Κάθε υποκωδικός πιστώνεται με πάγια ετήσια προκαταβολή, η οποία αφορά στις λειτουργικές δαπάνες του Κέντρου Υγείας και των συνδεόμενων σε αυτό δημόσιων μονάδων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. Οι δαπάνες αντιστοιχούν ιδίως σε μικροεπισκευές, αναλώσιμα και γραφική ύλη, μετακίνηση προσωπικού για υπηρεσιακές ανάγκες και έκτακτα έξοδα. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. καθορίζεται το ύψος της προκαταβολής για κάθε Κέντρο Υγείας καθώς κ.λπ..

Τα Κέντρα Υγείας δύνανται να διαθέτουν τερματικά ηλεκτρονικών συναλλαγών συνδεόμενα με τον υποκωδικό πίστωσης. Οι συναλλαγές αφορούν αποκλειστικά μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, μη κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Υγείας, με πάγιο αντίτιμο παροχής υπηρεσιών. Με κ.υ.α. καθορίζεται το ύψος του αντίτιμου, η διαδικασία πίστωσης κ.λπ.. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών υγείας σε μη κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Υγείας, πιστώνονται στον ενιαίο κωδικό πιστώσεων για το σύνολο των Κέντρων Υγείας της οικείας Δ.Υ.Πε., ως ταμειακά διαθέσιμα. (άρθρο 23)

16. Θεσμοθετούνται οι Ακαδημαϊκές Μονάδες Π.Φ.Υ, με σκοπό την επιστημονική υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και των Δ.Υ.Πε., αναφορικά με την αξιολόγηση, το σχεδίασμά και την εφαρμογή ολοκληρωμένων και ενιαίων υπηρεσιών Π.Φ.Υ. στον πληθυσμό αναφοράς τους, και ορίζονται οι αρμοδιότητες αυτών. Με κ.υ.α, εγκρίνεται η σκοπιμότητα ορισμού μονάδας παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ ως Ακαδημαϊκής Μονάδας Π.Φ.Υ στις Δ.Υ.Πε., που λειτουργούν Τμήματα ή Σχολές Ιατρικής και άλλων επιστημών Υγείας με υπηρετούντα μέλη Δ.Ε.Π. Ορίζονται τα τμήματα και οι Φορείς που δύνανται να συμμετέχουν σε αυτές, σε επίπεδο σύστασης και επιστημονικής υποστήριξης.
Οι Ακαδημαϊκές Μονάδες Π.Φ.Υ δύνανται να συνάπτουν Προγραμματικές Συμβάσεις με τις Περιφέρειες και τους Ο.Τ.Α στην κατεύθυνση της ανάπτυξης συνεργασίας με υπηρεσίες ή προσωπικό τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
Οι οργανισμοί των εν λόγω μονάδων, εκδίδονται με κ.υ.α., όπου συστήνονται και καθορίζονται οι θέσεις του προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Μέχρι την πλήρωση των θέσεων του οργανισμού τα Τμήματα Ιατρικής των Πανεπιστημίων, στην περιφέρεια των οποίων λειτουργεί η Ακαδημαϊκή Μονάδα Π.Φ.Υ. συνδράμουν με ανθρώπινο δυναμικό στη στελέχωσή τους, ύστερα από σύναψη σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του οικείου Πανεπιστημίου και της
αρμόδιας Δ.Υ.Πε.. (άρθρο 24-25)

17. Τίθενται οι καταργούμενες διατάξεις του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου. (άρθρο 26)

ΜΕΡΟΣ Β’

Ρυθμίζονται επείγοντα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.
Ειδικότερα:
1. Ιδρύεται Γενικό Νοσοκομείο, επονομαζόμενο ως «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ “ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ”
ΝΠΔΔ», το οποίο απολαύει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της 2ης Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ. Με την έναρξη λειτουργίας του, διακόπτεται η λειτουργία του Κέντρου Υγείας Καρπάθου, το οποίο και καταργείται για κάθε νόμιμη συνέπεια. Οι παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες, συνεχίζουν να παρέχονται ως έχουν, στο πλαίσιο λειτουργίας του νέου νοσοκομείου. Όλες οι θέσεις προσωπικού του καταργούμενου Κέντρου Υγείας Καρπάθου, μεταφέρονται και εντάσσονται στο νεοϊδρυόμενο νοσοκομείο, με την ίδια εργασιακή σχέση, κατηγορία και κλάδο (ειδικότητα) και βαθμό που αυτό κατέχει. Οι τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις του καταργούμενου Κέντρου Υγείας βαρύνουν τη 2η Δ.Υ.Πε., η οποία καθίσταται και η δικαιούχος είσπραξης των έναντι τρίτων απαιτήσεών του.
Μέχρι την έκδοση του οργανισμού λειτουργίας του νοσοκομείου Καρπάθου, η μισθοδοσία του ανωτέρω προσωπικού βαρύνει και καταβάλλεται αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό της 2ης Δ.Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου. (άρθρο 27)

2. Προβλέπεται ότι, ο χρόνος υπηρεσίας των επικουρικών ιατρών στην νοσηλευτική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, υπολογίζεται εις διπλούν σε σχέση με την υπόλοιπη προϋπηρεσία τους.
Οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών μπορούν να παρέχουν στους ιατρούς του Γ.Ν. Θήρας, που υπηρετούν σ’ αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή της θητείας τους, δωρεάν σίτιση, δωρεάν κατάλληλο κατάλυμα διαμονής ή και χρηματικά επιδόματα για την κάλυψη των αναγκών τους αυτών. (άρθρο 28)

3. Συνιστώνται στα δημόσια νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., τετρακόσιες εξήντα πέντε (465) συνολικά θέσεις ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., πέραν των υφισταμένων οργανικών τους θέσεων, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας των αυτοτελών Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.). Η κατανομή των θέσεων αυτών, γίνεται με κ.υ.α. Η έγκριση για προκήρυξη θέσεων των εν λόγω ιατρών, δύναται να δίνεται για μία ή και περισσότερες από τις προβλεπόμενες στη σύσταση θέσεων ειδικότητες. (άρθρο 29)


4. α. Επανακαθορίζεται, το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των δημόσιων και ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) και οι κατηγορίες αυτών. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων: επεκτείνεται η δυνατότητα ίδρυσης Μ.Η.Ν. πέραν των νοσοκομείων του ΕΣΥ, στα Ν.Π.Ι.Δ. (Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Ε.Ν.Θ. Παπαγεωργίου) και στα στρατιωτικά και πανεπιστημιακά νοσοκομεία, οι αυτοτελείς ιδιωτικές Μ.Η.Ν. εντάσσονται στους φορείς Π.Φ.Υ. και απαλλάσσονται από το φόρο.


β. Με υ.α., ορίζονται για τις Μ.Η.Ν. που λειτουργούν ως τμήματα ιδιωτικών κλινικών και για τις αυτοτελείς ιδιωτικές Μ.Η.Ν., μεταξύ άλλων και η σύνθεση και το έργο των επιτροπών ελέγχου, οι διοικητικές κυρώσεις, τα πρόστιμα, κ.λπ.

γ. Με κ.υ.α., ρυθμίζονται θέματα: κοστολόγησης των ιατρικών πράξεων, βάσει των οποίων αποζημιώνονται οι Μ.Η.Ν. νοσοκομείων ή κλινικών. σύναψης συμβάσεων μεταξύ Μ.Η.Ν. νοσοκομείων ή κλινικών και ασφαλιστικών φορέων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κοστολογηθεί οι ιατρικές πράξεις, βάσει των οποίων αποζημιώνονται οι Μ.Η.Ν. . 


δ. Ορίζεται, για τις αυτοτελείς ιδιωτικές Μ.Η.Ν. και τις Μ.Η.Ν. εντόςιδιωτικών κλινικών και παράβολο ύψους πεντακοσίων (500) και χιλίων (1.000) ευρώ, αντιστοίχως. Το ύψος του παράβολου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας. (άρθρο 30)

5. Επανακαθορίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα:
α. τοποθέτησης ειδικευόμενων ιατρών στον εργαστηριακό και επιστημονικό τομέα,
β. ειδίκευσης Αγγειοχειρουργών και απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος του Φυσικού Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικού Ιατρικής, γ. για την πλήρωση θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. μετά από παραίτηση. (άρθρα 31-36)

6. α. Προβλέπεται ότι ο χρόνος απασχόλησης των επικουρικών ιατρών υπολογίζεται και ως χρόνος εξειδίκευσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους Επιμελητές Β' του Ε.Σ.Υ.

β. Προβλέπεται η καταβολή των επιδομάτων, μεταπτυχιακών σπουδών, θέσης ευθύνης και νοσοκομειακής απασχόλησης σε όλους τους Ιατρούς και Οδοντιάτρους Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. (Σήμερα τα εν λόγω επιδόματα, δίδονται αποκλειστικά, στους Ιατρούς Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν στη Δ/νση Κ.Ε.Δ.Υ. του Υπουργείου Υγείας ή στις Διευθύνσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή Περιφερειών). (άρθρα 37-38) 


7. α. Επανέρχεται σε ισχύ, από 21.2.2016 η σταδιακή κατάργηση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου των γιατρών και επανακαθορίζονται θέματα σχετικά με τις θέσεις και τις κατηγορίες των εν λόγω γιατρών. 


β. Ορίζεται ως αρμόδιο όργανο για την κρίση για μονιμοποίηση των ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν στα Κέντρα Υγείας και τις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της οικείας Δ.Υ.Πε., το Συμβούλιο Αξιολόγησης για την εξέλιξη των ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.Π.Φ.Υ. Οι ιατροί κρίνονται ατομικά κατά τα ειδικότερα οριζόμενα και εφόσον η κρίση του Συμβουλίου είναι θετική, μονιμοποιούνται. (άρθρα 39- 43)

8. Η διάταξη της παρ. 1 του ν. 4058/2012, σχετικά με τη δυνατότητα των νοσοκομείων του ΕΣΥ, των Κέντρων Υγείας νησιωτικών, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών , του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (Κ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) και της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) να συνεργάζονται με ιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κ.λπ. με καθεστώς δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, επεκτείνεται και στο Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε, την Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε. και τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). Επίσης διευρύνονται οι ειδικότητες του προσωπικού που μπορεί να απασχολείται σε όλους τους ανωτέρω φορείς. (άρθρο 44)

9. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με: α) τις νοσηλευτικές ειδικότητες και τα νοσηλευτικά πρωτόκολλα, β) το επάγγελμα του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου, γ) τη χορήγηση συνταγολογίων ενιαίου τύπου στους πιστοποιημένους από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ωτορινολαρυγγολόγους, δ) τις ιατρικές εξετάσεις για την άδεια οδήγησης και ε) προμήθειας των φαρμάκων από ιδιωτικές κλινικές.
(άρθρα 45 - 49)

10. Αντικαθίστανται οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3370/2005 που αφορούν στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.), ως προς τα εξής:
α. Το Ε.Κ.ΕΠ.Υ. ορίζεται ως Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία, 24ώρης καθημερινής λειτουργίας.
β. Ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής του είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και το ύψος των αποδοχών τους ισούται με τις αποδοχές του Διοικητή και Υποδιοικητή των Διοικητικών Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.), αντίστοιχα.
γ. Αυξάνονται τα τμήματά του κατά ένα (1).
δ. Οι αρμοδιότητες και η στελέχωση των Υπηρεσιών του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. καθορίζονται στο προεδρικό διάταγμα του Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας.
ε. Ιατροί του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., πλην Συντονιστών Διευθυντών και Διευθυντών, επιτρέπεται να απασχολούνται στο Ε.Κ.ΕΠ.Υ., για τη διασφάλιση της εικοσιτετράωρης λειτουργίας αυτού, με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Για την απασχόλησή τους αυτή αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 140 του ν. 4472/2017 (περί εφημεριών) από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, εκτός από τους ιατρούς του ΕΚΑΒ οι οποίοι αμείβονται από τον προϋπολογισμό του ΕΚΑΒ. (άρθρο 50)


11.α. Τροποποιείται η σύνθεση της Επιτροπής Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών, χωρίς αύξηση των μελών της.
β. Προβλέπεται η δυνατότητα παροχής στο προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), ως κινήτρου απόδοσης ανά έτος, μέρους του ποσού της υπέρβασης του θετικού δημοσιονομικού στόχου του, όπως αυτός ορίζεται στον ετήσιο προϋπολογισμό της Γενικής Κυβέρνησης, κατ’ ανώτατο όριο μέχρι του ποσού των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ συνολικά. Τα ως άνω ποσό συμψηφίζεται με κάθε είδος υπερβάλλουσας μείωσης ή προσωπικής διαφοράς που καταβάλλεται στο εν λόγω προσωπικό. Με κ.υ.α. καθορίζεται, ανά έτος, το ύψος του παραπάνω ποσού, οι δικαιούχοι, οι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. (άρθρα 51 - 52)


12. Η εργασιακή σχέση των ιατρών, οδοντιάτρων και φαρμακοποιών, οι οποίοι υπηρετούσαν στα ενταχθέντα στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ασφαλιστικά ταμεία, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, και μεταφέρθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δύναται να μετατραπεί, μετά από αίτησή τους, σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών αυτού. (άρθρο 53)
13. α. Τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 3918/2011, σχετικά με τον συμψηφισμό οφειλών μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και φορέων κοινωνικής ασφάλισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

β. Καθορίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών νοσηλείας και περίθαλψης των ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν ή βρίσκονται με εκπαιδευτική άδεια, εκτός Ε.Ε.. Ρυθμίζεται επίσης το θέμα της εκκαθάρισης και απόδοσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ελληνικών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) προς τους αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς, που προέρχονται από χορηγηθείσες παροχές ασθένειας σε είδος σε ασφαλισμένους τους σε κράτη - μέλη της Ε.Ε., χωρών ΕΟΧ και Ελβετίας βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009. (άρθρα 54 - 55)


14. α. Τροποποιείται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., χωρίς αύξηση του συνολικού αριθμού των μελών του. 


β. Αυξάνονται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στο νομό Αττικής κατά τέσσερεις (4). (άρθρα 56 - 57) 

15. α. Επιτρέπεται η άνευ ανταλλάγματος παραχώρηση της χρήσης ακινήτων ιδιοκτησίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, που εντάχθηκαν σε αυτόν από 1.1.2017, στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και αντίστροφα (από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον Ε.Φ.Κ.Α.).

β. Επίσης, δύναται να πραγματοποιηθεί η άνευ οικονομικού ανταλλάγματος και για ορισμένο χρόνο παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, προορισμένων για κατασκηνωτική χρήση, ιδιοκτησίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς Ιερές Μητροπόλεις της χώρας, που λειτουργούν με τη μορφή ν.π.δ.δ., με τους εξής όρους: με δαπάνες των Ιερών Μητροπόλεων, αποκαθίσταται η κατασκηνωτική λειτουργία των ακινήτων και διασφαλίζεται η διαρκής λειτουργική αξιοποίησή τους ως κατασκηνώσεων και στις κατασκηνώσεις, για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της λειτουργίας τους από τις Ιερές Μητροπόλεις, φιλοξενούνται χωρίς αντάλλαγμα και τα παιδιά των εργαζομένων του Οργανισμού.

γ. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναλαμβάνει τη φροντίδα και την επιμέλεια για την καλή λειτουργία θερινών κατασκηνώσεων για το πάσης φύσεως προσωπικό του και τα μέλη των οικογενειών τους, με εξαίρεση τις κατασκηνώσεις η χρήση των ακινήτων των οποίων παραχωρείται σε Ιερές Μητροπόλεις της χώρας. (άρθρο 58)

16. α. Ρυθμίζονται θέματα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) και ορίζεται ότι, δαπάνες του που προέρχονται από την προμήθεια αγαθών και τεχνικών έργων από τον ΟΤΕ και πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 2006, 2008, 2009 και 2010, συνολικού ποσού 101.740,68 ευρώ, δύναται να ενταλματοποιηθούν και να πληρωθούν, κατ’ εξαίρεση, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του μέχρι 31.12.2017, με μόνο παραστατικό το σχετικό αντίγραφο του τιμολογίου.

β. Καθορίζεται η διαδικασία και η διάρκεια απόσπασης των ιατρών Ε.Σ.Υ. στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α). (άρθρα 59 - 60)


17. α. Οι τακτικές και πρόσθετες εφημερίες του ιατρικού και λοιπού επιστημονικού προσωπικού των Γ.Ν. Κιλκίς, Γ.Ν. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Θεσσαλονίκης, Γ.Ν. Χαλκιδικής, Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο», Γ.Ν. Χανίων «Αγ. Γεώργιος», Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Γ.Ν. Ρεθύμνου και Γ. Ν. Ιωαννίνων Γ. Χατζηκώστα που πραγματοποιήθηκαν τα έτη 2014 και 2015, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα εφημεριών και δεν αποζημιώθηκαν, είναι νόμιμες και δύναται να αποζημιωθούν από ίδια έσοδα του Φορέα για το έτος 2017. Τα ανωτέρω ισχύουν σήμερα μόνο ως προς τις εφημερίες έτους 2015 του ιατρικού προσωπικού του Γ.Ν. Κιλκίς. 


β. Οι πρόσθετες εφημερίες ιατρών του Ε.Σ.Υ. που πραγματοποιήθηκαν τα έτη 2015 και 2016 με βάση εγκεκριμένα προγράμματα στα Γ.Ν. Θριάσιο, Γ.Ν. Σύρου, Γ.Ν. Λήμνου, Γ.Ν. Ικαρίας, Γ.Ν. Κυθήρων, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, είναι νόμιμες και δύναται να πληρωθούν από τα υπόλοιπα χρηματοδοτήσεων που διατέθηκαν στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού, για την αποζημίωση εφημεριών ιατρικού προσωπικού.

γ. Συμπληρώνεται η παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4368/2016 και θεωρούνται νόμιμες, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, και οι δαπάνες των Δ.Υ.Πε. που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 31.12.2016 για την κάλυψη αναγκών των Νοσοκομείων, με την προϋπόθεση ύπαρξης των αντίστοιχων πιστώσεων στον προϋπολογισμό τους. (άρθρα 61 - 62)

18. α. Προβλέπεται ότι, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας μπορεί να καθορίζονται οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος πέραν του ορίου των εξήντα (60) ημερών που ισχύει γενικά και μέχρι ογδόντα (80) ημέρες συνολικά ετησίως για τους Διοικητές και Υποδιοικητές των ΔΥ.Πε..

β. Οι αποφάσεις καθιέρωσης υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, καθώς και εφημεριών του προσωπικού των ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ., που εκδίδονται από τα όργανα διοίκησης των οικείων φορέων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, μετά τη δημοσίευση της αντίστοιχης κ.υ.α. καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας ανά Δ.Υ.Πε., ισχύουν αναδρομικά από την 1η Ιανουάριου κάθε έτους. (άρθρα 63 - 64)

19. Απαλλάσσονται από το τέλος χαρτοσήμου οι κάθε είδους επιχορηγήσεις και λοιποί πόροι που λαμβάνουν, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 2716/1999 (ειδικό νοσήλιο και επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων) , οι φορείς που λειτουργούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας. Τυχόν βεβαιωθέντα σε βάρος των φορέων αυτών και μη καταβληθέντα ποσά, μαζί με τις προσαυξήσεις τους, διαγράφονται οίκοθεν από τις οικείες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Τυχόν καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται και δεν αναζητούνται. (άρθρο 65) 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου