Τρίτη 25 Ιουλίου 2017

Η αποζημίωση των ακριβών φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Αποτέλεσμα εικόνας για Ευρωπαικη ενωση

Posted By: Βασιλική Αγγουρίδη - Virus

Μοντέλα τιμολόγησης για τα καινοτόμα φάρμακα, την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και την επίδοση της πρωτοβάθμιας φροντίδας εξετάζει η ειδική επιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων ετοιμάζει 3 προτάσεις σε τομείς προτεραιότητας για την ευρωπαϊκή στρατηγική στην υγεία: μοντέλα πληρωμών για φάρμακα υψηλού κόστους, πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την αποδοτικότητα της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Οι προτάσεις αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2017 και θα τροφοδοτήσουν την περαιτέρω πολιτική της Κομισσιόν.


Πρόκειται για μια διεπιστημονική και ανεξάρτητη Ομάδα, που στόχο έχει να παράσχει τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονται οι χώρες της ΕΕ για να προσφέρουν υψηλής ποιότητας ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, να βελτιώσουν την πρόσβαση και να καταστήσουν τα συστήματα υγείας πιο ανθεκτικά και αποτελεσματικά.

Γνωμοδότηση για καινοτόμα μοντέλα πληρωμών για φάρμακα υψηλού κοστους

Στην Ε.Ε., η φαρμακευτική νομοθεσία θέτει εναρμονισμένα κανονιστικά πρότυπα και εργαλεία για τη χορήγησης άδειας και την εποπτεία φαρμάκων. Ωστόσο, οι προσπάθειες για την επένδυση στην ανάπτυξη και έγκαιρη έγκριση καινοτόμων φαρμάκων έρχονται αντιμέτωπες με σημαντικές προκλήσεις, όπως η βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, η πρόσβαση των ασθενών και η διαθεσιμότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι δεσμευμένη να διασφαλίσει την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμα φαρμακευτικά προϊόντα και να διερευνήσει πιθανές συνέργειες μεταξύ διαφόρων φορέων στην Ε.Ε.. Σε αυτή την κατεύθυνση ζητήθηκε από την Ομάδα των Εμπειρογνωμόνων:

α) να αναλύσει τον τρέχοντα ρόλο των εθνικών αρχών τιμολόγησης και αποζημίωσης για να βελτιωθεί η πρόσβαση στα καινοτόμα φάρμακα, εστιαζοντας στη διαδικασία αναζήτησης νέων τρόπων ορισμού των τιμών για ακριβά φάρμακα, με γνώμονα τη βελτιωση της πρόσβασης

β) να απαντήσει στην ερώτηση πως τα αποτελέσματα στην υγεία μπορούν να αντικατοπτρίζονται στον προσδιορισμό των τιμών, εστιάζοντας ιδιαιτέρως στο ρόλο των πραγματικών δεδομένων σε καινοτόμα μοντέλα πληρωμών

γ) να επεξεργαστούν ένα θεωρητικό πλαίσιο αξιολόγησης της επίδοσης των συστημάτων υγείας στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων.

Η πρόταση αναμένεται να οριστικοποιηθεί έως το Νοέμβριο του 2017.

Γνωμοδότηση σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση της πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην ΕΕ

Τον Απρίλιο του 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση που καθιέρωσε τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Η πρόταση περιλαμβάνει μια αρχή που αφορά στην πρόσβαση σε καλής ποιότητας φροντίδα υγείας και σε προληπτικό επίπεδο. Από την Ομάδα έχει ζητηθεί να δομηθεί ένα πλαίσιο, το οποίο θα μπορεί να βοηθήσει και λειτουργικά στη βελτίωση της πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα κράτη-μέλη της Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά πλαίσια και τον πολυδιάστατο χαρακτήρα των προκλήσεων:
Να υποδείξει ποσοτικούς δείκτες / στόχους σχετικά με την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, βάσει των ανεκπλήρωτων αναγκών για δείκτη ιατρικής εξέτασης.
Να προτείνει έναν ποσοτικό δείκτη, που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει την πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.
Να συζητήσει την πιθανή χρήση κοινοτικών πόρων ή/και άλλων μηχανισμών για να στηριχθεί η βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, σύμφωνα με τους δείκτες που προτάθηκαν

Η γνωμοδότηση αναμένεται να είναι έτοιμη το Σεπτέμβριο 2017.

Γνωμοδότηση σε εργαλεία και μεθοδολογίες για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της πρωτοβάθμιας υγείας

Μια ισχυρή ΠΦΥ μπορεί να συνεισφέρει στη σταθεροποίηση της επίδοσης του συνολικού συστήματος υγείας, προσφέροντας προσιτή φροντίδα, καθοδηγώντας τους ασθενεις να βρουν την κατάλληλη φροντίδα (μειώνοντας σημαντικά εισαγωγές στα νοσοκομεία, που θα μπορούσαν να αποφευχθούν), εστιάζοντας στις ανάγκες του καθενός και προσφέροντας εξατομικευμένη ασθενοκεντρική φροντίδα.

Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων θα προσφέρει την αποψη της:
για διαστάσεις και τομείς αξιολόγησης της πρωτοβάθμιας φροντιδας, συμπεριλαμβανομένων των κλασικών διαστάσεων της Αξιολόγησης Επίδοσης των Συστημάτων Υγείας (Health Systems Performance Assessment – HSPA)
για συγκεκριμένους υπάρχοντες και νεους δείκτες για την καλύτερη κατανόηση της επίδοσης της ΠΦΥ
για το πως οι δείκτες που αναλύθηκαν προσαρμόζονται για το σχεδιασμό πολιτικών και κατά πόσο επιτρέπουν την αναγνώριση συγκεκριμένων μοχλών και δράσεων για τα θέματα που αναδεικνύονται
επί προτάσεως για μια ευρωπαϊκή ατζέντα που θα αφορά στην αξιολόγηση της επίδοσης της ΠΦΥ: στόχοι, ευκαιρίες, δράσεις και πιθανά αποτελέσματα

Η γνωμοδότηση αναμένεται να είναι έτοιμη το Σεπτέμβριο 2017 και θα τροφοδοτήσει την έκθεση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την ΠΦΥ, που θα δημοσιευθεί το πρώτο τρίμηνο του 2018, ενώ αναμένεται να συμβάλλει και στη δουλειά της αντίστοιχης ομάδας που ασχολείται με την HSPA.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου