Τρίτη 25 Ιουλίου 2017

Καινοτομία, πρόσβαση και πρωτοβάθμια υγεία οι προτεραιότητες της ΚομισιόνΓνωμοδοτήσεις από ειδική επιτροπή αναμένονται στο 2ο εξάμηνο του έτους για αξιολόγηση των καινοτόμων φαρμάκων, την πρόσβαση των ασθενών και την αποδοτικότητα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης

Προτεραιότητα στην αξιολόγηση των καινοτόμων φαρμάκων, την πρόσβαση των ασθενών στην περίθαλψη, αλλά και τη βελτίωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για το λόγο αυτό συγκρότησε ομάδα εμπειρογνωμόνων η οποία θα καταρτίσει εντός του δευτέρου εξαμήνου του έτους τρεις γνωμοδοτήσεις για τα παραπάνω θέματα. Η ομάδα είναι διεπιστημονική και ανεξάρτητη και οι συμβουλές της δεν θα είναι δεσμευτικές. Εντούτοις θα παράσχει τα απαραίτητα στοιχεία με στόχο τα στοιχεία αυτά να στηρίξουν τις χώρες της ΕΕ στην παροχή υψηλής ποιότητας περίθαλψης και να καταστήσουν τα συστήματα υγείας τους πιο ανθεκτικά και αποτελεσματικά, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την προσβασιμότητα σε όλους.

Κεντρικό ρόλο στις γνωμοδοτήσεις αυτές θα παίξει η βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας στην Ευρώπη, η δυνατότητα πρόσβασης των ασθενών σε αυτά, αλλά και δυνατότητα επένδυσης στην ανάπτυξη και έγκαιρη έγκριση καινοτόμων φαρμάκων τα οποία θα είναι οικονομικά προσιτά.

Νέα μοντέλα πληρωμής για καινοτόμα φάρμακα

Όπως επισημαίνεται από την Κομισιόν, στην ΕΕ, η φαρμακευτική νομοθεσία θεσπίζει εναρμονισμένα κανονιστικά πρότυπα και εργαλεία για την έγκριση και την εποπτεία των φαρμάκων. 

Η Επιτροπή δεσμεύεται να εξασφαλίσει την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα και να διερευνήσει πιθανές συνέργιες μεταξύ διαφόρων φορέων της ΕΕ. Για το σκοπό αυτό, ζητήθηκε από την ομάδα εμπειρογνωμόνων:
• να αναλύσει τον τρέχοντα ρόλο των εθνικών αρχών τιμολόγησης και αποζημίωσης για τη βελτίωση της πρόσβασης σε καινοτόμα φάρμακα, εστιάζοντας στο πεδίο διερεύνησης νέων τρόπων καθορισμού των τιμών για τα εξειδικευμένα φάρμακα όσον αφορά τη βελτίωση της πρόσβασης,
• να απαντήσει στο ερώτημα του τρόπου με τον οποίο τα αποτελέσματα για την υγεία μπορούν να αντικατοπτριστούν στον καθορισμό των τιμών, εξετάζοντας ειδικότερα τον ρόλο του RWD για καινοτόμα μοντέλα πληρωμών,
• να καταρτίσει ένα θεωρητικό πλαίσιο αξιολόγησης της απόδοσης του συστήματος υγείας στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων.

Η γνώμη αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέχρι τον Νοέμβριο του 2017.

Πρόσβαση στην περίθαλψη 

Τον Απρίλιο του 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σύσταση για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Η σύσταση περιλαμβάνει μια αρχή σχετικά με την πρόσβασησε προληπτική και θεραπευτική περίθαλψη καλής ποιότητας.

Ζητήθηκε από την ειδική ομάδα να δημιουργήσει ένα πλαίσιο για βελτίωση της πρόσβασης στην περίθαλψη στα κράτη μέλη της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά πλαίσια και τον πολυδιάστατο χαρακτήρα των προκλήσεων. Η Ομάδα εμπειρογνωμόνων θα προτείνει:
• ποσοτικά κριτήρια / στόχους βάσει ενός δείκτη που θα αφορά την πρόσβαση στην περίθαλψη ανάλογα με τις ακάλυπτες ανάγκες για ιατρικές εξετάσεις.
• ποιοτικό δείκτη αναφοράς, βασισμένο στις αρχές και τους μοχλούς πολιτικής, για τη βελτίωση της πρόσβασης στην περίθαλψη στα κράτη μέλη της ΕΕ και
• θα συζητήσει την πιθανή χρήση των κονδυλίων της ΕΕ ή άλλων μηχανισμών για τη στήριξη της καλύτερης πρόσβασης στην περίθαλψη, σύμφωνα με τα προτεινόμενα κριτήρια αναφοράς.

Η γνώμη αυτή, αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2017.

Εργαλεία αξιολόγησης - απόδοση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η ισχυρή πρωτοβάθμια φροντίδα μπορεί να συμβάλει στην εδραίωση της συνολικής απόδοσης του συστήματος υγείας παρέχοντας οικονομικά προσιτή και προσβάσιμη φροντίδα, καθοδηγώντας τους ασθενείς μέσω του συστήματος υγείας για να βρουν την καταλληλότερη περίθαλψη (ουσιαστικά μειώνοντας τις εισαγωγές που μπορούν να αποφευχθούν), εστιάζοντας στις ατομικές ανάγκες και προσφέροντας εξατομικευμένη φροντίδα.

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα προτείνει:
• διαστάσεις και τομείς για την αξιολόγηση της απόδοσης της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων και των κλασικών διαστάσεων του HSPA που μπορούν να εφαρμοστούν στην αξιολόγηση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης (αποτελεσματικότητα, πρόσβαση, κλπ.) και ειδικούς τομείς εξειδίκευσης της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
• υπάρχοντες ή νέους δείκτες για την καλύτερη κατανόηση της απόδοσης της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
• τον τρόπο προσαρμογής των δεικτών αυτών για τη χάραξη πολιτικής και τον εντοπισμό δράσεων που θα ανταποκρίνονται στην αντιμετώπιση των παραπάνω ζητημάτων .
• συμβουλές για μια ατζέντα της ΕΕ σχετικά με την αξιολόγηση της απόδοσης της πρωτοβάθμιας περίθαλψης που θα περιλαμβάνει στόχους, ευκαιρίες, δραστηριότητες και πιθανές άμεσες δράσεις.

Η γνώμη της ομάδας αναμένεται να οριστικοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2017 και θα συμπεριληφθεί στην έκθεση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την πρωτοβάθμια περίθαλψη, η οποία θα δημοσιευθεί το πρώτο τρίμηνο του 2018. Η γνωμοδότηση θα συμβάλει επίσης στις εργασίες της ομάδας εμπειρογνωμόνων σχετικά με την αξιολόγηση της απόδοσης των συστημάτων υγείας (HSPA).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου