Τετάρτη 3 Απριλίου 2024

Θεμιστοκλέους: Διευκρινίσεις για τα απογευματινά χειρουργεία

Συντάκτης: Virus

Διευκρινίσεις έδωσε σχετικά με την κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1485) που αφορά στη λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους με εγκύκλιο. Επεμβάσεις μπορεί πλέον να γίνουν που απαιτούν πέρα της μιας ημέρας νοσηλεία, ενώ αποσαφηνίζονται οι προυποθέσεις για την διεξαγωγή των χειρουργείων.

Στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο, πέραν του τακτικού ωραρίου, καθιερώνεται η διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων, που απαιτούν παραμονή στο νοσοκομείο, πέραν της μίας ημέρας.

Ως προς την εισήγηση της Επιτροπής Χειρουργείου για τον προγραμματισμό της λειτουργίας των χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων πέραν του τακτικού ωραρίου, διευκρινίζεται ό,τι για αυτήν απαιτούνται τα εξής:

α. Έλεγχος και διασφάλιση των απαιτούμενων προϋποθέσεων ασφαλούς διενέργειας των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων.

β. Έλεγχος διαθεσιμότητας χειρουργικών τραπεζιών για την διενέργεια των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων.

γ. Έλεγχος επάρκειας του απαραίτητου ιατρονοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού για την διενέργεια των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων.

δ. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, στις οποίες ο ιατρός της χειρουργικής ειδικότητας στην οποία ανήκει η διενεργούμενη χειρουργική επέμβαση ή άλλη επεμβατική πράξη, κρίνει ότι χρειάζεται ένας επιπλέον χειρουργός, υποβάλλει σχετική εισήγηση στην Επιτροπή Χειρουργείου η οποία είναι μόνη αρμόδια να αποφασίσει επ’ αυτής, συμπληρώνοντας, σε περίπτωση αποδοχής, αναλόγως τον προγραμματισμό του αντίστοιχου χειρουργείου.

Στην περίπτωση αυτήν, και μόνο σε αυτήν, καλύπτεται η αμοιβή του επιπλέον χειρουργού, η οποία ορίζεται ίση με την αντίστοιχη κατώτατη αμοιβή β’ χειρουργού, σύμφωνα μετα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΙΙ της εν θέματι ΚΥΑ. Τονίζεται ότι οι ως άνω αναφερόμενες εξαιρετικές περιστάσεις, μπορεί να αφορούν αποκλειστικά και μόνον σε χειρουργικές επεμβάσεις ή άλλες επεμβατικές πράξεις πολύ μικρής και μικρής κατηγορίας Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ και σε καμία άλλη περίπτωση.

Διαβάστε εδώ το ΦΕΚ της ΚΥΑ: FEK-2024-Tefxos-B-01485-downloaded-05_03_2024

2 σχόλια: