Σάββατο 13 Απριλίου 2024

Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες γραπτών εξετάσεων για τους διοικητές Υγειονομικών Περιφερειών και νοσοκομείων

Συντάκτης: Virus

Οι βαθμολογίες των υποψηφίων των διοικητών και αναπληρωτών διοικητών Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας καθώς διοικητών και αναπληρωτών διοικητών νοσοκομείων ανακοινώθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Στην γραπτή εξέταση έλαβαν μέρος 1.034 υποψήφιοι.

Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε γράφημα εμφανίζεται η συνολική επίδοση. Η μέγιστη επίδοση βαθμολογίας είναι 635,77 μονάδες και η ελάχιστη επίδοση 85,33 μονάδες. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι κανένας υποψήφιος δεν αρίστευσε.Οι υποψήφιοι μπορούν να μάθουν τη βαθμολογία τους μέσω της ιστοσελίδας του Α.Σ.Ε.Π. και ειδικότερα να εισέλθουν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του με τα στοιχεία σύνδεσής τους, ακολουθώντας τη διαδρομή: www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αποτελέσματα > Γραπτά-Βαθμολογίες. Υπενθυμίζεται ότι ενστάσεις κατά της βαθμολογίας της γραπτής εξέτασης δεν επιτρέπονται.

Στην επόμενη φάση, η Επιτροπή Επιλογής Διοικητών και Υποδιοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) θα διενεργήσει έλεγχο της συνδρομής των απαιτούμενων προσόντων των υποψηφίων που κατέλαβαν τις 15 πρώτες θέσεις στον πίνακα κατάταξης με βάση τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης ανά αποκηρυσσόμενη θέση της σχετικής πρόσκλησης (Γ4β/Γ.Π.οικ.69377/29.12.2023). Σε περίπτωση μη συνδρομής των απαιτούμενων προσόντων για έναν ή περισσότερους εκ των ανωτέρω υποψηφίων, ελέγχονται τα δικαιολογητικά αντίστοιχου αριθμού υποψηφίων κατά σειρά κατάταξης, εφόσον υπάρχουν. Επίσης θα προχωρήσει η μοριοδότηση των τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων και των προσόντων εμπειρίας για τους ανωτέρω 15 υποψήφιους, κατόπιν προσθήκης της βαθμολογίας της γραπτής εξέτασης, κατάρτιση των προσωρινών πινάκων ανά προκηρυσσόμενη θέση. Ακόμη, θα διενεργηθεί η εξέταση τυχόν ενστάσεων και έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων ανά προκηρυσσόμενη θέση.

Σε συνέντευξη θα κληθούν επτά υποψήφιοι με τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία. Στόχος είναι να καταρτισθεί πίνακας με τους τρεις επικρατέστερους ανά προκηρυσσόμενη θέση υποψήφιους, που θα αποσταλεί στον Υπουργό Υγείας.

Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των Διοικητών των ΥΠΕ, θα συγκροτηθούν οι Επιτροπές Επιλογής Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων με τους διοικητές των ΥΠΕ. Θα ακολουθήσει ανάλογη διαδικασία, προκειμένου να καταρτιστούν, τελικά, οι πίνακες με τους τρεις επικρατέστερους ανά προκηρυσσόμενη θέση της Πρόσκλησης Γ4β/Γ.Π.οικ.2097/12.01.2024 υποψήφιους, που θα αποσταλούν στον Υπουργό Υγείας.

Με στόχο την διευκόλυνση των υποψηφίων διατίθεται εγχειρίδιο εύρεσης βαθμολογίας με αναλυτικές οδηγίες χρήσης. Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία αναζήτησης βαθμολογιών, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Δεδομένων του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.asep.gr/helpdesk > Δημιουργία Ερωτήματος > Τεχνικές ερωτήσεις.

1 σχόλιο: