Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017

Προκήρυξη από τον ΕΟΠΥΥ για 30 θέσεις φαρμακοποιών και 12 βοηθών φαρμακείου σε έξι νομούς

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα μέρες και ορίζεται από τις 2 έως τις 11 Ιανουαρίου.

IATRONET

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 30 φαρμακοποιούς και 12 βοηθούς φαρμακείου, εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ.

Όπως προκύπτει από την προκήρυξη, η οποία παρατίθεται ολόκληρη πιο κάτω, θα απασχοληθούν για έναν χρόνο, εκδίδοντας δελτίο παροχής υπηρεσιών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα μέρες και ορίζεται από τις 2 έως τις 11 Ιανουαρίου.

Από το σύνολο των θέσεων φαρμακοποιών, οι 23 αφορούν την Αττική, οι 3 τη Θεσσαλονίκη και από μία την Κορινθία, τα Χανιά, την Αιτωλοακαρνανία και την Αργολίδα.

Από τις θέσεις βοηθών φαρμακείου, οι 7 αφορούν την Αττική, οι 3 τη Θεσσαλονίκη και από μία τα Χανιά και τη Αιτωλοακαρνανία.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα Φαρμακευτικής ΑΕΙ της ημεδαπής, ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

Πρέπει, επίσης, να διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού ή βεβαίωση ότι πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών, να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλούν και γράφουν την ελληνική γλώσσα.

Καταλληλότητα

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

Να έχουν γνώση χειρισμού υπολογιστή, καλή γνώση ξένης γλώσσας και να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε άλλη ποινή, όπως για κλοπή ή υπεξαίρεση. 

Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή.

Εφόσον προσληφθούν, πρέπει να εγγραφούν στη ΔΟΥ ως επιτηδευματίες.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

1 σχόλιο: