Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

Πάνω από το 1 δισ. ευρώ το κόστος των νοσοκομειακών φαρμάκων


Περισσότερα από 500 εκατ. ευρώ θα πρέπει να εισφέρουν μέσα στο 2022 οι φαρμακευτικές εταιρείες, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για νοσοκομειακά φάρμακα. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε ένα ιδιαίτερα αυξημένο clawback για τις εταιρείες, κάτι το οποίο προκαλεί σημαντικά θέματα στην εξασφάλιση των απαραίτητων θεραπειών για τους ασθενείς.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της φαρμακευτικής αγοράς, το 2022, η συνολική δαπάνη για νοσοκομειακά φάρμακα, προσεγγίζει το 1,13 δισ. ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης είναι 528 εκατ. ευρώ. Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι οι ανάγκες για νοσοκομειακά φάρμακα είναι κατά 600 εκατ. ευρώ περισσότερες από αυτές που προϋπολογίζει το Ελληνικό Δημόσιο.

Έχουμε δηλαδή μια υπέρβαση της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης της τάξης των 600 εκατ. ευρώ, το οποίο σύμφωνα με πηγές της φαρμακευτικής αγοράς αναμένεται να οδηγήσεις σε clawback της τάξης των 450 εκατ. ευρώ.

Η εν λόγω εκτιμώμενη επιβάρυνση σε συνδυασμός με τη επιβάρυνση που προκύπτει από τους υπολογισμούς του ΕΟΠΥΥ, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το συνολικό clawback που θα πρέπει να καταβάλουν οι φαρμακευτικές εταιρείες, φτάνει στα 1,7 δισ. ευρώ.

Νέος τρόπος καταλογισμού clavback στα νοσοκομειακά φάρμακα

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο χώρο των νοσοκομειακών φαρμάκων, το Υπουργείο Υγείας έχει ήδη θεσπίσει νέο τρόπο κατανομής του clawback. Ειδικότερα με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη ρύθμιση της μεθοδολογίας υπολογισμού και διαμόρφωσης των τελικών ποσοστών αυτόματης επιστροφής (clawback) και την διαδικασία επιβολής και είσπραξης του ποσού των Σκυλακάκη – Πλεύρη, προβλέπονται τα εξής:

1α. Από 01.01.2022, υπολογίζεται η συνολική νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη, που προκύπτει από τα τιμολόγια που εκδόθηκαν για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα σε νοσοκομειακές τιμές, μετά την αφαίρεση του ποσοστού έκπτωσης 5%. Εν συνεχεία, υπολογίζεται το ποσοστό της επίπτωσης της αυτόματης επιστροφής (clawback), σε σχέση με την συνολική νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου, αντίστοιχα.

Για τον υπολογισμό της υπέρβασης θα πρέπει να αφαιρεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό το σύνολο της αξίας των κλειστών προϋπολογισμών που έχουν υπογραφεί για τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου.

1β. Από 1ης.1.2022, ορίζεται για τις φαρμακευτικές εταιρείες, που είναι προμηθευτές φαρμακευτικών σκευασμάτων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», μέγιστο ποσοστό αυτόματης επιστροφής (clawback), ανάλογα με την αξία προμήθειας των φαρμακευτικών σκευασμάτων, ήτοι τη νοσοκομειακή τιμή τους μείον την επιστροφή (rebate) 5%, πλέον Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ως εξής:

α) Για φαρμακευτικά σκευάσματα με αξία προμήθειας από ένα λεπτό του ευρώ (0,01) έως πέντε ευρώ (5,00), ποσοστό αυτόματης επιστροφής (clawback), 0%,
β) για φαρμακευτικά σκευάσματα με αξία προμήθειας από πέντε ευρώ και ένα λεπτό του ευρώ (5,01) έως δέκα πέντε ευρώ (15,00), ποσοστό αυτόματης επιστροφής (clawback) έως είκοσι τοις εκατό (20%),
γ) για φαρμακευτικά σκευάσματα με αξία προμήθειας από δεκαπέντε ευρώ και ένα λεπτό του ευρώ (15,01) έως τριάντα (30,00) ευρώ, ποσοστό αυτόματης επιστροφής (clawback) έως σαράντα τοις εκατό (40%).

1γ. Σε περίπτωση που το ποσοστό της (1α), είναι μεγαλύτερο από σαράντα τοις εκατό (>40%), τότε στις κατηγορίες των φαρμακευτικών σκευασμάτων της παραγράφου (1β) κατηγορίες (α) έως (γ) αντιστοιχεί το μέγιστο ποσοστό αυτόματης επιστροφής (clawback) ανά κατηγορία. Το υπερβάλλον ποσό αυτόματης επιστροφής (clawback) που θα τους αντιστοιχούσε εάν δεν είχαν τεθεί τα μέγιστα ποσοστά αυτόματης επιστροφής (clawback), αναζητείται αναλογικά από τις λοιπές κατηγορίες φαρμακευτικών σκευασμάτων, βάσει της μεθοδολογίας που ορίζεται στην παράγραφο (1δ).

Σε περίπτωση που το ποσοστό της παραγράφου (1α), είναι μεταξύ του είκοσι τοις εκατό έως σαράντα τοις εκατό (20%-40%), τότε στις κατηγορίες των φαρμακευτικών σκευασμάτων της παραγράφου (1β) κατηγορίες (α) έως (β), αντιστοιχεί το μέγιστο ποσοστό αυτόματης επιστροφής (clawback) ανά κατηγορία.

Το υπερβάλλον ποσό αυτόματης επιστροφής (clawback) που θα τους αντιστοιχούσε εάν δεν είχαν τεθεί τα μέγιστα ποσοστά αυτόματης επιστροφής (clawback), αναζητείται αναλογικά από τις λοιπές κατηγορίες φαρμακευτικών σκευασμάτων, συμπεριλαμβανομένου των προϊόντων της παραγράφου (1β) κατηγορίας (γ), βάσει της μεθοδολογίας που ορίζεται στην παράγραφο (1δ).

Σε περίπτωση που το ποσοστό της παραγράφου 1α, είναι μικρότερο του είκοσι τοις εκατό (<20%), τότε στα φαρμακευτικά σκευάσματα της παραγράφου (1β) κατηγορία (α), αντιστοιχεί μέγιστο ποσοστό αυτόματης επιστροφής (clawback) μηδέν τοις εκατό 0%. Το υπερβάλλον ποσό αυτόματης επιστροφής (clawback) που θα τους αντιστοιχούσε εάν δεν είχαν τεθεί τα μέγιστα ποσοστά αυτόματης επιστροφής (clawback), αναζητείται αναλογικά από τις λοιπές κατηγορίες φαρμακευτικών σκευασμάτων, συμπεριλαμβανομένου των προϊόντων της παραγράφου (1β) κατηγορίες (β) και (γ), βάσει της μεθοδολογίας που ορίζεται στην παράγραφο (1δ).

1δ. Το ποσό της υπέρβασης της παραγράφου (1α) αφαιρουμένου του συνολικού αυτοτελούς ποσού επιστροφής (clawback), όπως αυτό υπολογίστηκε στην παράγραφο (1γ), επιμερίζεται στις εταιρείες με βάση το τελικό μερίδιο αγοράς κάθε εταιρείας. Το τελικό μερίδιο κάθε εταιρείας ή ΚΑΚ προκύπτει βάσει των πωλήσεων στην αρχική αξία των τιμολογίων για όλα τα προϊόντα της (νοσοκομειακή τιμή μετά την αφαίρεση του ποσοστού έκπτωσης 5%ροφής (clawback).

1ε. Τα αναφερόμενα, όπως ορίζονται στην παράγραφο (1δ) της παρούσας, εφαρμόζονται και στον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (claw back) επί των φαρμακευτικών σκευασμάτων που έχουν ενταχθεί σε κλειστό Προϋπολογισμό δυνάμει σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων και για τα οποία έχουν υπογραφεί σχετικά συμφωνητικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου