Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

Kορονοϊός: Έως τέλος του χρόνου υποχρεωτικό τεστ για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους – Ποια μέτρα παρατείνονται

Παραμένουν υποχρεωτικά τα rapid τεστ για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους

HR
Έως τις 31 Δεκεμβρίου παρατείνεται η υποχρέωση των εργαζόμενων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για επίδειξη του Ψηφιακού Πιστοποιητικού νόσησης ή εμβολιασμού, ή το υποχρεωτικό rapid τεστ μια φορά την εβδομάδα.

Αυτό προβλέπει μεταξύ άλλων μέσω το νομοσχέδιο που συζητείται και ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής.

Επίσης παρατείνονται οι ρυθμίσεις ως προς τη λειτουργία των εμβολιαστικών κέντρων, τη διενέργεια εμβολιασμών από τον ΕΟΔΥ, την Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κορονοϊού COVID-19 («Εθνική Εκστρατεία»), µε στόχο τη διαμόρφωση θετικής πεποίθησης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό και ρυθμίσεις για τη δυνατότητα διενέργειας από ιδιώτες ιατρούς κατ’ οίκον εµβολιασµών κατά του κορονοϊού COVID-19.

Προσωπικό μονάδων Υγείας

– Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των ιατρών που έχουν τοποθετηθεί κατ’ εφαρμογή των από 20-3-2020 και 30-3-2020 Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, χωρίς να μεταβάλλεται ο χαρακτήρας της σχέσης εργασίας.

– Η ισχύς των ρυθμίσεων περί διενέργειας προσλήψεων επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού.

– Η ισχύς διατάξεων περί μετακίνησης του πάσης φύσεως προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, του ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως προσωπικού από Τοπικές Μονάδες Υγείας, του επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κέντρων υγείας, του προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Αμεσης Βοήθειας, του ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως προσωπικού Τοπικών Ομάδων Υγείας, όπως και του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού κατ’ άρθρο δεύτερο παρ. 1 της από 25-2-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Ορίζεται, επίσης, ότι παρατείνεται, έως τις 31-12-2022, η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων του EOΔΥ για την υλοποίηση της Πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορονοϊού COVID-19».

Ποια μέτρα παρατείνονται εκ νέου

– Η ισχύς των υφιστάμενων συμβάσεων, υπό τους ίδιους όρους, των παιδιάτρων ως οικογενειακών ιατρών και των ασκούντων καθήκοντα οικογενειακού ιατρού ιδιωτών παιδιάτρων, η µηνιαία αποζημίωση των οποίων για το χρονικό διάστημα από 1-10-2022 έως 31-12-2022 ορίζεται στο ποσό των 2.000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

– Η δυνατότητα παροχής, κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως, ιατρικών υπηρεσιών από τους συμβεβλημένους µε τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς και τους ιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) σε ασφαλισμένους ή ανασφάλιστους ασθενείς που νοσούν από τον κορονοϊό COVID-19.

– Η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού διάφορων ειδικοτήτων στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Υγείας, όπως και του προσωπικού φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των εποπτευόμενων φορέων του υπουργείου Υγείας.

– Η ισχύς του άρθρου 169 του ν. 4876/2021 ως προς την εργασία καθ’ υπέρβαση του ωραρίου των υπηρετούντων στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ) και στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Υγείας.

– Η ισχύς των υφιστάμενων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού στους προνοιακούς φορείς τής από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Σε σχέση με τα θέματα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID-19, παρατείνονται, μεταξύ άλλων, εκ νέου, έως τις 31-12-2022: – Οι συμβάσεις έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διάφορων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους.

– Η ισχύς του ν. 4737/2020 ως προς τη δυνατότητα πρόσληψης ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού από τον ΕΟΔΥ, καθώς και οι συμβάσεις έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διάφορων ειδικοτήτων, και διοικητικού προσωπικού, διάρκειας τεσσάρων μηνών, που έχουν συναφθεί.

– Η ισχύς του ν. 4790/2021 ως προς την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού του ΕΟΔΥ.

– Η ισχύς του ν. 4764/2020 ως προς τη δυνατότητα διάθεσης του ιατρικού προσωπικού του ΕΟΔΥ, µε πείρα στο γνωστικό αντικείμενο των λοιμώξεων, αποκλειστικά σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ).

– Η δυνατότητα ανάθεσης από τον ΕΟΔΥ, κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, της εξέτασης δειγμάτων σε τρίτους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας (διαγνωστικά εργαστήρια).

– Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που έχει συνάψει ο ΕΟΔΥ για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης και καθαριότητας των κτιρίων της ευθύνης του και των περιβαλλόντων αυτά χώρων, καθώς και για την κάλυψη των αναγκών εστίασης και σίτισης. Ορίζεται, εξάλλου, ότι µε αιτιολογημένη απόφαση του ΕΟΔΥ παρατείνονται από τη λήξη τους, για έξι µήνες, οι συμβάσεις που έχει συνάψει ο ΕΟΔΥ µε ιατρούς υπό το καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για την κάλυψη των αναγκών των δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016.

– Η ισχύς του άρθρου 73 του ν. 4761/2020 ως προς τη διενέργεια ελέγχων φορείς του κορονοϊού COVID-19

– Η ισχύς της από 13-4-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ως προς τη δυνατότητα απασχόλησης ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία υπό το καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας λόγω της διασποράς του κορονοϊού COVID-19.

– Η ισχύς της από 25-2-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ως προς την ένταξη, στο δυναµικό της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), των νοσοκομείων και κάθε οργανικής μονάδας του ΕΣΥ εθελοντικού ή αναγκαστικά διατιθέμενου ιατρικού, νοσηλευτικού, πάσης φύσεως Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης βοηθητικού προσωπικού και πάσης φύσεως Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα για την κάλυψη των αναγκών δημόσιας υγείας και ως προς την αποζημίωση του εν λόγω προσωπικού.

– Η ισχύς του ν. 4753/2020 ως προς την απασχόληση στο ΕΣΥ συνταξιούχων ιατρών, και συγκεκριμένα, παθολόγων, αναισθησιολόγων, καρδιολόγων, πνευμονολόγων και γενικών ιατρών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που προκύπτουν από τη διάδοση του κορονοϊού COVID-19.

– Η ισχύς του ν. 4812/2021 ως προς τη δυνατότητα διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19 (rapid test ή PCR) για τις ανάγκες της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός και εκτός Ελλάδος από ιδιώτες ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που διαθέτουν οι ΟΤΑ α’ βαθμού, καθώς και από τους ιδιώτες φαρμακοποιούς, σύμφωνα µε τα ειδικότερα οριζόμενα.

– Η ισχύς του ν. 4790/2021 ως προς τη διενέργεια µοριακού ελέγχου ανίχνευσης κορονοϊού COVID-19 (PCR) στους υπόχρεους προς κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις και τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο για τον κορονοϊό COVID-19, αντίστοιχα.

– Η ισχύς του ν. 4737/2020 ως προς τους όρους χρήσης, από φυσικά πρόσωπα ως τελικούς χρήστες, ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) προκειμένου για τη μέτρηση ή την ανίχνευση αντισωμάτων που συνδέονται µε τον κορονοϊό COVID-19, και η υποχρέωση καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, ιδίως, των στοιχείων ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων που ελέγχθηκαν, και του αποτελέσματος του ελέγχου (θετικού ή αρνητικού).

– Η ισχύς της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ως προς την προμήθεια ταχέων µοριακών ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) από τους ΟΤΑ α’ βαθμού.

– Η ισχύς του ν. 4790/2021 ως προς τη διάθεση αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19, καθώς και η ισχύς των διατάξεων ως προς την πρόβλεψη επιπλέον σημείων διάθεσης στους δικαιούχους, µε κρατική μέριµνα, αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19.

– Η δυνατότητα χορήγησης φαρμάκων, εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων, από τους θεράποντες ιατρούς σε νοσούντες από τον κορονοϊό COVID-19.

– Η δυνατότητα αποστολής, αυθημερόν, φαρμάκων από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται υπό περιορισμό.

– Η μετατροπή της χρήσης κλινών νοσηλείας των δημόσιων νοσοκομείων και των ιδιωτικών θεραπευτηρίων σε κλίνες Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) ή και σε κλίνες Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

– Η αναγκαστική διάθεση στο Δημόσιο για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, κλινών ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών, κλινών ΜΕΘ, επιμέρους χώρων ιδιωτικών θεραπευτηρίων, δομών υγείας και παροχών υπηρεσιών υγείας, ιδιωτικών νοσοκομείων και θεραπευτηρίων, καθώς και ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού ιδιωτικών παρόχων υγείας.

– Η ισχύς του ν. 4812/2021 ως προς την αποζημίωση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας, οι οποίες προέκυψαν από την έξαρση του κορονοϊού COVID-19.

– Η δυνατότητα επίταξης ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, µέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων.

– Η διάθεση, η οικειοθελής προσφορά και η επίταξη αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακοµιδής ασθενών σε περιοχές, στις οποίες δεν είναι δυνατή η κάλυψη των αναγκών αεροδιακοµιδής ή αεροµεταφοράς ασθενών µε τα υπάρχοντα, τη δεδομένη χρονική στιγμή, εναέρια μέσα.

– Η διάθεση, η οικειοθελής προσφορά και η επίταξη πλωτών µέσων για τη διακοµιδή, διά θαλάσσης, ασθενών νοσούντων µε κορονοϊό COVID-19 σε γεωγραφικές περιοχές της επικράτειας, στις οποίες δεν είναι δυνατή η κάλυψη των αναγκών διακοµιδής ή µεταφοράς ασθενών που πάσχουν από κορονοϊό COVID-19.

– Η διάθεση ειδικού νοσοκομειακού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ΜΕΘ και ΜΑΦ από οποιοδήποτε νοσοκομείο, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ που εποπτεύεται από το υπουργείο Υγείας, σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ της εποπτείας του, καθώς και η έκτακτη ανάπτυξη κλινών ΜΕΘ και ΜΑΦ σε οποιοδήποτε νοσοκοµείο της εποπτείας του υπουργείου Υγείας ή σε οποιονδήποτε άλλο αναγκαστικά δεσμευμένο ή µισθωµένο χώρο ή χώρο που χρησιμοποιείται από το ελληνικό Δηµόσιο για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας. – Η άνευ αντιτίμου διάθεση στο Δημόσιο εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ).

– Η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων για τις προμήθειες υγειονομικού υλικού, φαρμάκων και µέσων προστασίας, έκτακτης προμήθειας ιατροτεχνολογικών προϊόντων και αντιδραστηρίων (τεστ) για τη διάγνωση της νόσησης από κορονοϊό COVID-19, αγοράς ανταλλακτικών ασθενοφόρων και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού από το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων.

– Η ισχύς των συμβάσεων μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των παρόχων του που αφορούν, μεταξύ άλλων, την παροχή υγειονομικού υλικού και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ακουστικών βαρηκοΐας, ορθοπεδικών και αναπνευστικών συσκευών/ειδών, όπως και διαιτητικών τροφίμων που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Εν προκειμένω, ρυθμίζονται ζητήματα δημοσίων συμβάσεων της ανώνυμης εταιρείας «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ» (ΙΦΕΤ ΑΕ) για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε εξοπλισμό νοσηλείας και παροχή υπηρεσιών, ζητήματα δημοσίων συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) και των Υγειονοµικών Περιφερειών (ΥΠΕ), όπως και ζητήματα διενέργειας προμηθειών από ΥΠΕ ως Κεντρικές Αρχές Αγορών για την αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID-19.

– Η διαδικασία αποδοχής από τον υπουργό Υγείας δωρεών ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως, µέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων πάσης φύσεως από τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, η διαδικασία χρηματικών δωρεών για απευθείας προμήθεια νοσοκομειακού εξοπλισμού, η αποδοχή δωρεών προς τον ΕΟΔΥ που μπορεί να αξιοποιηθεί για την υλοποίηση των σκοπών της ιχνηλάτησης κρουσμάτων κορονοϊού COVID-19 για την καταπολέμηση του κορονοϊού COVID-19, και η αποδοχή δωρεών από τον υπουργό Υγείας για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού COVID-19, καθώς και η διαδικασία αποδοχής, από τους υπουργούς Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας, δωρεών κινητών, υπηρεσιών και έργων ψηφιακής υποστήριξης προς επίτευξη της ασφαλούς φύλαξης, αποθήκευσης και µεταφοράς φαρμάκων, καθώς και της διενέργειας εμβολίων κατά του COVID-19 από τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα.

– Η δυνατότητα των δήμων και των περιφερειών της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) να προβαίνουν σε δωρεές ιατρικού εξοπλισμού, οικίσκων για διεξαγωγή εξετάσεων ανίχνευσης COVID-19, ιατροφαρµακευτικού υλικού, συµπεριλαµβανοµένων των τεστ διάγνωσης κορονοϊού, σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές µμονάδες, ΝΠΔΔ, ιδρύματα και αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού που εδρεύουν ή έχουν παραρτήματα εντός των ορίων τους.

Επιπλέον, παρατείνονται, από τη λήξη τους και µέχρι τις 31-12-2022, οι ρυθμίσεις της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ως προς τη διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής δαπανών του ΕΟΠΥΥ e-dapy, οι προθεσμίες του ν. 4683/2020 ως προς τη θεώρηση παραπεμπτικών κατά την περίοδο διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, η ισχύς του ν. 4737/2020 ως προς τη διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έγκρισης φαρμάκων µέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης, καθώς και η ισχύς του ν. 4764/2020 ως προς τις µηνιαίες και επαναλαμβανόμενες γνωματεύσεις των χρονίως πασχόντων ασθενών.

Παράταση λαμβάνει και η θητεία του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, που συγκροτήθηκε µε απόφαση του γενικού γραμματέας του υπουργείου Υγείας, έως την έκδοση απόφασης του υπουργού Υγείας για την εκ νέου συγκρότησή του και, πάντως, για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου