Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022

Οδηγίες ΕΟΠΥΥ: Πώς οι προσωπικοί γιατροί μπορούν να αυξήσουν τον αριθμό των πολιτών που καλύπτουν

Πού μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι και ποια δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλουν.
IATRONET

Δυνατότητα να αυξήσουν τους εγγεγραμμένους πολίτες, παρέχει το τπουργείο Υγείας στους προσωπικούς γιατρούς.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ, οι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμοί προσωπικοί γιατροί μπορούν - χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους στο personaldoctors.eopyy.gov.gr να υποβάλλουν νέα υπεύθυνη δήλωση για την αύξηση του ορίου εγγεγραμμένου πληθυσμού.

Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του υπουργείου Υγείας, ισχύουν τα παρακάτω:

Ο συμβαλλόμενος με τον Οργανισμό προσωπικός ιατρός, δηλώνει με σχετική υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται κατά την υπογραφή της σύμβασης ως αναπόσπαστο τμήμα αυτής, το μέγιστο κατ’ έτος αριθμό των πολιτών που θα εγγράφει και θα λειτουργεί ως προσωπικός ιατρός, σύμφωνα με τις αριθμητικές κατηγορίες που προσδιορίζονται στην εν θέματι αναφερόμενη υπουργική απόφαση και το συμβατικό κείμενο.

Ο συμβαλλόμενος προσωπικός ιατρός δύναται με νέα υπεύθυνη δήλωση:
Να μεταβάλλει την αριθμητική κατηγορία των εγγεγραμμένων πολιτών ως προς το ανώτατο όριο, δηλώνοντας τις επόμενες προς τα άνω κατηγορίες. Η εν λόγω δήλωση ισχύει από την
υποβολή της.
Να μεταβάλει την αριθμητική κατηγορία των εγγεγραμμένων πολιτών, επιλέγοντας κατηγορία κατώτερου ορίου. Η εν λόγω αλλαγή πραγματοποιείται μια φορά κατ’ έτος μετά την
παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος της σύμβασης, και η εφαρμογή του κατώτατου ορίου εκκινεί τρεις μήνες μετά την υποβολή της νέας υπεύθυνης δήλωσης.

Επισημαίνεται ότι, αφού γίνει upload η νέα υπεύθυνη δήλωση η Διεύθυνση Συμβάσεων θα ενημερώνει αυθημερόν την ΗΔΙΚΑ για τις μεταβολές, ώστε με ευθύνη της να ενεργοποιεί
στους καταλόγους της, τη διαθεσιμότητα των ιατρών.

Για επικοινωνία με την ΗΔΙΚΑ, οι ενδιαφερόμενοι γιατροί μπορούν να αποστέλλουν email στη διεύθυνση pfy.helpdesk@idika.gr.

Δημ.Κ.

2 σχόλια: