Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022

Ποιοι γιατροί θα λάβουν επίδομα 400 ευρώ το μήνα – Το νομοσχέδιο

Όπως προβλέπει το νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση όσοι γιατροί του ΕΣΥ κατέχουν τίτλο εξειδίκευσης στην επείγουσα ιατρική, καταβάλλεται, από τον φορέα στον οποίο υπηρετούν, μηνιαίο επίδομα ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ.

Healthpharma.gr

Στους γιατρούς κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και στους επικουρικούς ιατρούς, οι οποίοι υπηρετούν σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και κατέχουν τίτλο εξειδίκευσης στην επείγουσα ιατρική, καταβάλλεται, από τον φορέα στον οποίο υπηρετούν, μηνιαίο επίδομα ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ. Το μηνιαίο επίδομα του πρώτου εδαφίου καταβάλλεται και στους ιατρούς που υπηρετούν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, οι οποίοι κατέχουν τίτλο εξειδίκευσης στην επείγουσα ιατρική.

Οι κατηγορίες…

Στους γιατρούς, οι οποίοι ασκούνται προκειμένου να λάβουν την εξειδίκευση στην ειδικότητα της επείγουσας ιατρικής, καταβάλλεται, από τον φορέα στον οποίο έχουν τοποθετηθεί για άσκηση, μηνιαίο επίδομα ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, με την ολοκλήρωση κάθε έτους εξειδίκευσης.

Σε γιατρούς του πρώτου εδαφίου, οι οποίοι παρατείνουν την παραμονή τους μετά από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου εξειδίκευσης, το μηναίο επίδομα του πρώτου εδαφίου καταβάλλεται με την ολοκλήρωση του συμβατικού χρόνου παράτασης.

Στους ιατρούς, οι οποίοι υπηρετούν σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. ή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» χωρίς να κατέχουν τίτλο εξειδίκευσης στην επείγουσα ιατρική, καταβάλλεται, από τον φορέα στον οποίο υπηρετούν, μηνιαίο επίδομα ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. Η καταβολή του επιδόματος του πρώτου εδαφίου διακόπτεται, αν ο δικαιούχος δεν λάβει τον τίτλο εξειδίκευσης στην επείγουσα ιατρική εντός έξι (6) μηνών από τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων χρονικών προϋποθέσεων για την απόκτηση του τίτλου εξειδίκευσης στην επείγουσα ιατρική, με ή χωρίς εξετάσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες μεταβατικές διατάξεις για την απόκτηση τίτλου εξειδίκευσης στην επείγουσα ιατρική.

Το επίδομα των παρ. 1 έως 3 είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167), δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής και υγειονομικής περίθαλψης και δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών που προβλέπεται για τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ.

1 σχόλιο: