Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022

«Πράσινο φως» για τα φωτοβολταϊκά στις στέγες

Dikaiologitika.gr

Φαίνεται πως ανοίγει ο δρόμος για τα φωτοβολταϊκά στις στέγες καθώς κατατέθηκε η τροπολογία «Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά τους κοινούς κανόνες για εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τροποποίηση Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες περιβαλλοντικές διατάξεις»

Συγκεκριμένα το άρθρο 9 τονίζει πως ο αρμόδιος υπουργός «δύναται να προκηρύσσονται προγράμματα εγκατάστασης ψωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης από αυτοπαραγωγούς, ηλιοθερμικών συστημάτων οικιακές εγκαταστάσεις (νοικοκυριά), πρωτογενή (αγρότες) και δευτερογενή - τριτογενή (λοιπές χρήσεις) Τομέα, καθώς και εγκαταστάσεις νομικών προσώπων που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, χρηματοδότηση ιδίως από πόρους Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης».

Η απόφαση απόφαση δύναται να καθορίζεται χρονική διάρκεια και οι δικαιούχοι/ωψελούμενοι των προγραμμάτων, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα επιδότησης, μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς των ψωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης ανά παροχή κατανάλωσης, των αυτοπαραγωγών (αυτοπαραγωγοί χωρίς εψαρμογή ενεργειακού συμψηψισμού αυτοπαραγωγοί οι οποίοι δύναται να εγχέουν όχι ενέργεια Δίκτυο), οι διαδικασίες για τους δίκτυο, ύψος αποζημίωσης τυχόν περίσσειας ενέργειας που διοχετεύεται δίκτυο, μέγεθος των ηλιοθερμικών συστημάτων ανά εγκατάσταση, οι προϋποθέσεις και διαδικασίες για συμμετοχή κάθε πρόγραμμα, οι αιτήσεις καιτα δικαιολογητικά για υποβολή των αιτήσεων μέσω κατάλληλων πληροψοριακών συστημάτων, τρόπος κατάταξης και αξιολόγησης των δικαιούχων, οι προθεσμίες υλοποίησης των έργων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι προϋποθέσεις απένταξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για εφαρμογή των ως άνω προγραμμάτων. Για σχεδιασμό των προγραμμάτων λαμβάνονται ιδίως υπόψη τα περιθώρια υποδοχής ισχύος σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού - Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης ανά υποσταθμό, δυνατότητα απορρόφησης και ασφάλεια λειτουργίας του δικτύου καιτου συστήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου