Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018

53 μέτρα μεταμνημονιακών υποχρεώσεων για την Υγεία

- Healthmag.gr

Το τεχνικό μνημόνιο προβλέπει με λεπτομέρεια τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα ως το 2022

Με 53 σημεία, το τεχνικό μνημόνιο που δημοσιοποιήθηκε από την Κομισιόν, μετά την Συμφωνία στο Eurogroup του Λουξεμβούργου, προβλέπει βήμα - βήμα τα νέα μέτρα στην υγεία που υποχρεούται η χώρα να εφαρμόσει κατά τη μεταμνημονιακή εποπτεία έως το 2022.

Τα μέτρα λίγο - πολύ γνωστά, όμως η λεπτομέρεια με την οποία αντιμετωπίζονται από το τεχνικό κείμενο, υποδεικνύει τον τρόπο εφαρμογής τους και προεξοφλεί τα αποτελέσματά τους.


Οικογενειακός γιατρός

Πρώτο μέλημα των δανειστών με τρία σημεία, είναι η εφαρμογή του θεσμού του οικογενειακού γιατρού, και ως προαπαιτούμενο ζητείται η αντιστοίχιση των ασφαλισμένων και των ΑΜΚΑ τους με τον οικογενειακό γιατρό, η θεσμοθέτηση των παραπομπών από τον τελευταίο, η αδυναμία αλλαγής γιατρού νωρίτερα του εξαμήνου και η απ΄ευθείας χρέωση του ασθενή αν επισκεφτεί άλλον οικογενειακό γιατρό νωρίτερα.

Μείωση των clawback
Με άλλα δύο σημεία προβλέπεται η εφαρμογή των 14 μέτρων του ΕΟΠΥΥ για μείωση των clawback ανά τομέα παρόχου, με την κυβέρνηση να υποχρεούται στη θεσμοθέτηση εφαρμογής των μέτρων αυτών.

Παλαιά clawback

Άλλα δύο σημεία προβλέπουν την ολοκλήρωση των συμψηφισμών για καταβολή των clawback παρελθόντων ετών, με πλήρη αιτιολόγηση της αδυναμίας διενέργειας συμψηφισμού όπου παρατηρείται, αλλά και θεσμοθέτηση μέτρων για την αντιμετώπιση τέτοιου προβλήματος, προκειμένου να μην επανέλθει μελλοντικά.

Είσπραξη clawback 2017 με δόσεις

Προαπαιτούμενο αποτελεί η είσπραξη του clawback του 2016 από τους παρόχους υγείας, μέσω συμψηφισμών. Με 4 σημεία τίθεται θέμα ολοκλήρωσης των συμψηφισμών αυτών, και η οριστικοποίηση του clawback του πρώτου εξαμήνου του 2017, καθώς και η πληρωμή του σε 12 δόσεις αν το ποσό φθάνει μέχρι το 10% του κύκλου εργασιών, ενώ αν το ποσό υπερβαίνει το 10%, τότε η πληρωμή θα γίνει σε 24 δόσεις. Στη διαδικασία αυτή εντάσσονται και οι φαρμακευτικές εταιρείες πέραν των παρόχων υγείας.

Παράταση του clawback

Προβλέπεται η παράταση του clawback ως το 2022 καθώς επίσης και η επέκταση των εισπράξεων σε κλάδους όπως οι οπτομέτρες και οι πάροχοι ειδικής αγωγής.

Αυστηρή χρήση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων

Με 3 σημεία, προβλέπεται η εισαγωγή τουλάχιστον 20 πρωτοκόλλων στο σύστημα συνταγογράφησης, τα πρωτόκολλα αφορούν τόσο τα φαρμακευτικά σχήματα όσο και τις οδηγίες περίθαλψης, ενώ ζητούνται αποδείξεις για την πρόοδο κατάρτισης νέων πρωτοκόλλων που θα εισαχθούν στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

Δημοσίευση του Δελτίου Τιμών Μαΐου 2018

Ως στόχος του Δελτίου Τιμών Φαρμάκων του περασμένου Μαΐου, που αποτελούσε προαπαιτούμενο, αναφέρεται η μείωση των τιμών των φαρμάκων και η συμβολή τους στον ευρύτερο στόχο της περιστολής της φαρμακευτικής δαπάνης.

Στα 3 προβλεπόμενα σημεία αναφέρεται ότι η τιμολόγηση των φαρμάκων θα συνεχίσει να γίνεται με τη χρήση των τριών φθηνότερων τιμών της Ευρώπης, με παραπομπή στην πηγή ανεύρεσης της τιμής, λαμβανομένης υπόψιν της προηγούμενης διαδικασίας ανατιμολόγησης, της κατάταξης ATC5 (το κείμενο αναφέρει ATC 7 που δεν υπάρχει, οπότε η εκτίμηση αφορά το επίπεδο 5, δηλαδή την κάθε δραστική ουσία), καθώς και τη χρήση στοιχείων αναγνώρισης των φαρμακευτικών, των φαρμάκων, της συσκευασίας, του barcode, του μοναδικού κωδικού αναγνώρισης των φαρμάκων για σύγκριση των δελτίων τιμών μεταξύ τους και για τη δυνατότητα παρατήρησης των τάσεων των τιμών.

Πρόσθετα μέτρα περιστολής της φαρμακευτικής δαπάνης

Σε τρία ακόμη σημεία, το τεχνικό μνημόνιο θέτει ως προαπαιτούμενο την θεσμοθέτηση μέτρων περαιτέρω μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης, μέσω της καθιέρωσης κινήτρων στους φαρμακοποιούς για χορήγηση γενοσήμων αντί εκτός πατέντας πρωτοτύπων φαρμάκων και μείωσης της συμμετοχής των ασθενών στα φάρμακα αυτά, με στόχο να αυξηθεί ο όγκος χρήσης γενοσήμων στο 40%.
Η αλλαγή της συμμετοχής θα αφορά τις κατηγορίες ATC 4 και 5, ώστε ο ασθενής να επιλέγει τη φθηνότερη αγωγή. Θα ζητείται δε, υποστηρικτικό υλικό που να αποδεικνύει τηναύξηση της διείσδυσης των γενοσήμων και την μείωση του ποσοστού αλλαγής των συνταγογραφηθέντων γενοσήμων, σε μη γενόσημα που διατέθηκαν τελικά).

Κεντρικές προμήθειες

Ενίσχυση των κεντρικών προμηθειών για τα νοσοκομεία, με στόχο το 30% της συνολικής νοσοκομειακής δαπάνης, προβλέπεται σε τέσσερα ακόμη σημεία. Σε ότι αφορά τα φάρμακα, τα εκτός πατέντας και τα γενόσημα θα πρέπει να καλύπτουν το μισό και τα δύο τρίτα των δραστικών ουσιών που χρησιμοποιούνται, αντίστοιχα. Οι κεντρικές προμήθειες αφορούν φάρμακα, εξοπλισμό, αναλώσιμα και υπηρεσίες. Οι διαδικασίες θα πρέπει να είναι ανοικτές και διαφανείς, κεντρικά οργανωμένες, αξιοποιώντας τις αυξημένες δυνατότητες του μοναδικού αγοραστή.

Εφαρμογή clawback και τακτικών ελέγχων

Η οροφή των δαπανών του ΕΟΠΥΥ για υπηρεσίες υγείας από ιδιώτες, προβλέπεται να περιοριστεί στα 1,343 δισ. ευρώ το 2017 και το πολύ σε 1,407.5 δισ. το 2018 (έναντι δαπανών 1,525 δισ. το 2017, να μειωθούν σε 1,462.5 δισ. το 2018 και επιστροφή στα επίπεδα του 2016, δηλαδή τα 1,402 δισ. ευρώ από το 2019 και εφεξής). Αν εφαρμοστούν από τον ΕΟΠΥΥ μέτρα αύξησης των εσόδων του σε ικανοποιητικό βαθμό, τότε το όριο δαπανών μπορεί να αυξηθεί σε 1,525 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό της σχετικής χρονιάς.

Για την εφαρμογή των clawback, προβλέπεται μηνιαίος και εξαμηνιαίος έλεγχος, στις δαπάνες για το σύνολο των παρόχων (φαρμακευτικές, διαγνωστικά και ιδιωτικές κλινικές). Ειδικά για τις κλινικές, προβλέπεται έλεγχος του ΕΟΠΥΥ σε μηνιαία βάση για την εκκαθάριση των οφειλομένων.

Αξιολόγηση της δυναμικότητας του δημόσιου τομέα υγείας

Εντός Μαΐου, έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση της δυναμικότητας του δημοσίου τομέα υγείας, συμπεριλαμβανομένων του ΠΕΔΥ και τω ν νοσοκομείων, ανά περιφέρεια και ειδικότητα, του εξοπλισμού και της διαθεσιμότητας υπηρεσιών. Ως το Δεκέμβριο φέτος, πρέπει βάσει αυτής της χαρτογράφησης να γίνει αξιολόγηση και να ανατεθεί η ανεπαρκής κάλυψη στον ιδιωτικό τομέα.

Έναρξη της ΠΦΥ

Με τη λειτουργία των πρώτων 85 ΤΟΜΥ, ξεκίνησε ήδη η εκπαίδευση του υφιστάμενου προσωπικού, με στόχο να επεκταθεί σε ολόκληρο το προσωπικό που θα στελεχώσει τις Μονάδες. Στο ίδιο πλαίσιο, ο ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να εφαρμόσει την υποχρεωτική εγγραφή σε οικογενειακό γιατρό, που θα λειτουργεί περιοριστικά προς την πρόσβαση σε ειδικούς γιατρούς. Το σχήμα αυτό αποτελεί προαπαιτούμενο για την 4η αξιολόγηση. Και με τα δεδομένα που θα προκύψουν, ο ΕΟΠΥΥ θα προχωρήσει σε μείωση των υπό σύμβαση γενικών γιατρών, όσο αυξάνονται οι ΤΟΜΥ.

Θεραπευτικά πρωτόκολλα

Τρία σημεία προβλέπουν μια κρίσιμη μάζα θεραπευτικών πρωτοκόλλων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης που αφορούν τις συχνότερες και ακριβότερες παθήσεις, να ορίσουν την πορεία των ασθενών στο σύστημα υγείας, μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Σύστημα ηλεκτρονικής παραπομπής

Η εφαρμογή ηλεκτρονικής παραπομπής στη δευτεροβάθμια περίθαλψη θα ακολουθείται από τους οικογενειακούς γιατρούς. Προτεραιότητα θα δίνεται σε διαγνωστικές εξετάσεις και χειρουργεία, κάνοντας χρήση της παραπάνω χαρτογράφησης της δυναμικότητας του δημοσίου τομέα. Παράλληλα θα πρέπει να καθοριστούν τα κριτήρια παραπομπής στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δεν επαρκεί η δυναμικότητα του δημοσίου και οι χρόνοι αναμονής είναι μεγάλοι.

Παρακολούθηση του χρόνου αναμονής

Η μείωση του χρόνου αναμονής για πρόσβαση στο σύστημα υγείας, συμπεριλαμβανομένων των χειρουργείων, και η ευθυγράμμισή του με τους χρόνους αναμονής στα συστήματα υγείας των λοιπών ευρωπαϊκών κρατών, καθώς επίσης και η άρση κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων που εμποδίζουν την πρόσβαση, προβλέπονται στο τεχνικό μνημόνιο, με τρία σημεία.

Χρονιά στόχος ορίζεται το 2017, αλλά και η μείωση των ανισοτήτων εντός της χώρας. Ο προσδιορισμός θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση των πρώτων στοιχείων και στη συνέχεια ο στόχος θα είναι η μείωση κατά 50% σε όγκο ως τον Μάιο του 2018. Για την αποτελεσματικότητα του συστήματος, θα ξεκινήσει παρακολούθηση του συστήματος μέσω των ηλεκτρονικών παραπομπών με στόχο τη μείωση του χρόνου αναμονής.

Κόστος - αποτελεσματικότητα των φαρμάκων

Περαιτέρω μείωση των τιμών μέσω της επιτροπής Διαπραγματεύσεων και ΗΤΑ, με την εισαγωγή συμφωνιών τιμής - όγκου και ρίσκου, ιδίως για τα καινοτόμα φάρμακα. Η αποζημίωσή τους μέσω θετικής λίστας θα γίνεται εφόσον προηγουμένως αποζημιώνονται στα δύο τρίτα των χωρών που κυκλοφορούν (τουλάχιστον 9, εκ των οποίων το 50% διαθέτει σύστημα αξιολόγησης ΗΤΑ). Οι επιτροπές είναι το ενδιάμεσο βήμα μέχρι την πλήρη λειτουργία κέντρου ΗΤΑ στη χώρα. Κάθε Μάρτιο και Σεπτέμβριο προβλέπεται η έκδοση έκθεσης προόδου της επιτροπής διαπραγμάτευσης για τις συμφωνίες τιμής - όγκου και ρίσκου.

Υιοθέτηση των DRG's

H έναρξη υιοθέτησης των DRG's, θα ξεκινήσει το Μάιο του 2018, σε πιλοτικά νοσοκομεία, υπό τεχνική βοήθεια και αποδεδειγμένη πρόοδο κινούμενη προς τον μακροπρόθεσμο στόχο. Η κοστολόγηση θα περιλαμβάνει όλα τα νοσοκομεία και η πρόοδος θα αξιολογείται ανά εξάμηνο, Ιούνιο και Δεκέμβριο.

Επαναλαμβανόμενες δεσμεύσεις

Διατήρηση τακτικής ροής πληροφοριών σχετικά με όλα τα μελλοντικά παραδοτέα, και ιδιαίτερα όσον αφορά τις συμφωνηθείσες δεσμεύσεις για την τακτική παραγωγή και κυκλοφορία των εκθέσεων, δεδομένων και δεικτών.

Αναλυτικά:

Ετήσια έκθεση για τους ανθρώπινους πόρους στο σύνολο του τομέα υγείας με έμφαση στην ΠΦΥ (Μάιος 2018).

Μηνιαίες εκθέσεις EOΠYY με ανάλυση και περιγραφή λεπτομερών στοιχείων για τη φαρμακευτική περίθαλψη (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τις δαπάνες, το ανώτατο όριο δαπανών και την πρόοδο στην εκτέλεση clawback διαχωρίζοντας το πραγματικό clawback και τα rebates).

Μηνιαίες εκθέσεις EOΠYY σχετικά με τα διαγνωστικά και τις ιδιωτικές κλινικές (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τις δαπάνες, το ανώτατο όριο των δαπανών και την πρόοδο στην εκτέλεση clawback, διακρίνοντας το πραγματικό clawback και τα rebates) θα πρέπει να λαμβάνονται για κάθε μήνα.

Μηνιαίες οικονομικές εκθέσεις του EOΠYY θα πρέπει να περιέχουν λεπτομερείς πίνακες που να δείχνουν τα υπολογισθέντα ποσά clawbacks και rebate από κάθε παράμετρο για την οποία έχει οριστεί ανώτατο όριο δαπανών (φάρμακα, διαγνωστικά, ιδιωτικές κλινικές, άλλες παροχές), μαζί με τα ποσά επιστροφής που έχουν εισπραχθεί και δεν έχουν εισπραχθεί (ανά παράμετρο και διάκριση με καθαρό clawback και εκπτώσεις).
Υπόμνημα σχετικά με το αποτέλεσμα του ελέγχου των ιδιωτικών κλινικών πρέπει να αποστέλλεται ανά έξι μήνες (από τον Δεκέμβριο του 2016).
Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018 δημοσιοποίηση του χρόνου αναμονής, τουλάχιστον για το 50% των πιο συνηθισμένων υπηρεσιών υγείας σε όγκο.

Τριμηνιαίες αναφορές (Ιανουάριος, Απρίλιος, Ιούλιος, Οκτώβριος) και ετήσια (Μαρτίου / Απριλίου) σχετικά με:

1. σύνολο δεικτών που σχετίζονται με δραστηριότητες στα δημόσια νοσοκομεία (εισαγωγές, διαδικασίες, εξιτήρια, αποτελέσματα).
2. οικονομικά στοιχεία για τα δημόσια νοσοκομεία
3. απόδοση των νοσοκομείων βάσει δεικτών συγκριτικής αξιολόγησης.

Δελτίο τιμών ανά εξάμηνο (Μάιος και Νοέμβριος)

Θετικός και αρνητικός κατάλογος που πρέπει να ενημερώνεται τακτικά. Ανακοίνωση και επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά με την τακτική ενημέρωση του θετικού και αρνητικού καταλόγου, συμπεριλαμβανομένου του υπολογιστικού φύλλου Excel με όλες τις λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένης της τιμής που αντιστοιχεί στην καθορισμένη ημερήσια δόση (DDD) και την συμμετοχή και την τιμή αναφοράς της τρέχουσας και της προηγούμενης ανατιμολόγησης.

Τακτικές (σε τριμηνιαία βάση) πληροφορίες σχετικά με τον υπολογισμό και καταλογισμό των clawback και rebate, συμπεριλαμβανομένων του συνολικού ποσού που εισπράχθηκε.

Έκθεση για την πρόοδο εφαρμογής της καθολικής κάλυψης και της πρωτοβάθμιας περίθαλψης ανά Ιούνιο και Δεκέμβριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου