Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018

Εγκύκλιος ΕΟΠΥΥ: Τι αλλάζει στη φαρμακευτική περίθαλψη με τον νόμο 4549/18 για τα προαπαιτούμενα

Οι ασφαλισμένοι που πάσχουν από ασθένειες που δικαιολογούν μειωμένη συμμετοχή 10%, δεν καταβάλλουν συμμετοχή όταν επιλέγουν τη χρήση γενοσήμου.

Γράφει: Καραγιώργος Δημήτρης - ΙΑΤRONET

Διευκρινίσεις σχετικά με τις αλλαγές στη φαρμακευτική περίθαλψη, που προκύπτουν από τη δημοσίευση του νόμου 4549/18 για τα προαπαιτούμενα, παρέχει η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.

Σε σχετική εγκύκλιο, επισημαίνει πως με το άρθρο 26 του νόμου (παρατίθεται ολόκληρος πιο κάτω) οι αλλαγές αρμοδιότητας του υπουργείου Υγείας είναι οι εξής:

“Το ποσοστό συμμετοχής, για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3, είναι μηδέν τοις εκατό (0%) για τα γενόσημα φάρμακα”.

Συνεπώς, οι δικαιούχοι ΕΚΑΣ και οι ασφαλισμένοι που πάσχουν από ασθένειες που δικαιολογούν μειωμένη συμμετοχή 10%, δεν καταβάλουν συμμετοχή όταν επιλέγουν τη χρήση γενοσήμου φαρμάκου για τη θεραπεία τους.

“Καθιερώνεται ποσοστό επιστροφής (rebate) 0,8% επί της λιανικής τιμής των συνταγογραφούμενων φαρμάκων αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας προς τον ΕΟΠΥΥ για το έτος 2018. Το ποσό της επιστροφής που οφείλει το φαρμακείο υπολογίζεται και επιβάλλεται από τον ΕΟΠΥΥ κατά την εκκαθάριση των εκτελεσμένων συνταγών και συμψηφίζεται με οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς το φαρμακείο για την εκτέλεση των συνταγών.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να αναπροσαρμόζεται για τα επόμενα έτη το ποσοστό επιστροφής, ο τρόπος υπολογισμού του και να ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής της ως άνω διάταξης”.

“Με απόφαση του υπουργού Υγείας δύναται να καθορίζονται οι ελάχιστες ποσότητες αποθεμάτων γενοσήμων φαρμάκων ανά θεραπευτική κατηγορία που οφείλουν να διαθέτουν τα φαρμακεία”.

Σε εφαρμογή του συγκεκριμένου άρθρου έχει εκδοθεί η υπ ́ αριθμ. Δ3(α) 46627/2018 (Β’ 2285) Υπουργική Απόφαση (παρατίθεται πιο κάτω).

Επιπρόσθετα με την Υπουργική Απόφαση υπ ́ αρίθμ. Δ3(α) 46628 (Β’ 2308), που παρατίθεται πιο κάτω, καθορίζεται εκ νέου ο τρόπος υπολογισμού της τιμής αποζημίωσης των φαρμάκων που εντάσσονται στον θετικό κατάλογο και αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ που επηρεάζουν και τα ποσά που καλούνται να καταβάλουν οι ασφαλισμένοι στις περιπτώσεις διαφοράς λιανικής τιμής και τιμής αποζημίωσης.

Αποζημίωση

Συγκεκριμένα στο άρθρο 3 προβλέπεται ότι “στις περιπτώσεις που επιλέγεται φάρμακο με λιανική τιμή υψηλότερη από την τιμή αποζημίωσης, ο ασθενής καλύπτει εκτός από την προβλεπόμενη θεσμοθετημένη συμμετοχή, το σύνολο της διαφοράς μεταξύ της τιμής αποζημίωσης και της λιανικής τιμής του φαρμάκου.

Για τις ειδικές περιπτώσεις όπου επιλέγεται φάρμακο που δεν διαθέτει γενόσημο ή μια θεραπευτική κατηγορία στο σύνολό της περιέχει μία μοναδική δραστική ουσία χωρίς γενόσημα φάρμακα, όπου επιλέγεται φάρμακο με λιανική τιμή υψηλότερη από την τιμή αποζημίωσης, ο ασθενής καλύπτει εκτός από την προβλεπόμενη θεσμοθετημένη συμμετοχή, το ήμισυ της διαφοράς μεταξύ της τιμής αποζημίωσης και της λιανικής τιμής του φαρμάκου”.

Τέλος, στο άρθρο 4 προβλέπεται ότι “στις περιπτώσεις που η τιμή αποζημίωσης των φαρμάκων, όπως έχει προκύψει από τον ως άνω υπολογισμό, είναι μεγαλύτερη από τη λιανική τιμή, η τιμή αποζημίωσης μειώνεται στο επίπεδο της λιανικής τιμής.

Στις περιπτώσεις που η τιμή αποζημίωσης των γενοσήμων φαρμάκων όπως έχει προκύψει από τον ως άνω υπολογισμό, είναι μικρότερη από τη λιανική τιμή, η τιμή αποζημίωσης αυξάνεται στο επίπεδο της λιανικής τιμής”.

Επιπλέον Πληροφορίες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου