Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018

ΕΟΠΥΥ: Τι δικαιούνται οι ασφαλισμένοι όταν νοσηλεύονται στο εξωτερικό με τον νέο κανονισμό παροχών! Όλες οι λεπτομέρειες

Παρασκευή 29 Ιούνιος 2018

Οι παροχές αλλά και τα δικαιώματα των δικαιούχων ασφαλισμένων Ευρωπαϊκού Φορέα, κατόχων Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) περιέχονται αναλυτικά στον νέο κανονισμό του ΕΟΠΥΥ.

Συγκεκριμένα ο ΕΟΠΥΥ εγκρίνει στους δικαιούχους του χορήγηση υπηρεσιών περίθαλψης και παροχών ασθενείας σε είδος στην περίπτωση που βρίσκονται προσωρινά για οποιαδήποτε αιτία σε χώρα εντός ή εκτός Ε.Ε. και λόγω βίαιου, αιφνίδιου και αναπότρεπτου συμβάντος ασθενήσει ξαφνικά και νοσηλευτεί σε Νοσοκομείο.Διαβάστε ΕΔΩ: «Ιδού ο νέος κανονισμός παροχών του ΕΟΠΥΥ! Τι προβλέπει για υπερχρεώσεις κλινικών, διαγνωστικών κέντρων, γιατρών»

Αναλυτικότερα:

Ασφαλισμένος κάτοχος Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ ή ΠΠΑ) λαμβάνει παροχές σε είδος (πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια περίθαλψη), οι οποίες καθίστανται ιατρικά αναγκαίες, αφού ληφθούν υπόψη η φύση των παροχών και η αναμενόμενη διάρκεια διαμονής του σε άλλο κράτος-μέλος και σύμφωνα με τη νομοθεσία που αυτό εφαρμόζει, ως εάν ο ενδιαφερόμενος να ήταν ασφαλισμένος, δυνάμει της νομοθεσίας αυτής, ώστε να μην υποχρεωθεί να επιστρέψει στην Ελλάδα, πριν τη λήξη της προβλεπόμενης διαμονής του, προκειμένου να υποβληθεί εκεί στην απαιτούμενη θεραπεία.

Εάν η κατάσταση της υγείας ενός ασθενή απαιτεί μακροχρόνια θεραπεία (νοσηλεία / αποκατάσταση) που δεν επιτρέπει στον ασφαλισμένο να επιστρέψει σύντομα στο κράτος μέλος της κατοικίας του για να λάβει την απαιτούμενη θεραπεία, θα πρέπει με την παρέλευση του πρώτου μήνα να εξετάσουν τη συνολική κατάσταση υγείαςτου ασθενή έχοντας τεκμηριωμένη ιατρική γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού από την οποία θα προκύπτει με σαφήνεια το χρονικό διάστημα που ο ασθενής χρήζει νοσηλείας / αποκατάστασης, εάν του επιτρέπεται να μετακινηθεί και αν όχι νααιτιολογείται.

Στην περίπτωση που ο ασθενής χρήζει νοσηλείας / αποκατάστασης άνω των 4 μηνών ή επ’ αόριστον, προκειμένου να συνεχιστεί η νοσηλεία / αποκατάστασή του, θα πρέπει να υποβάλει απευθείας έγγραφο ερώτημα προς τον Φορέα Ασφάλισής του με συνημμένη την ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού.

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος ανέλαβε ο ίδιος το κόστος του συνόλου ή μέρους των παροχών σε είδος που του χορηγήθηκαν σε δημόσιους φορείς ή φορείς ενταγμένους στο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης σε κράτος-μέλος, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης απόδοσης του σχετικού κόστους στο φορέα διαμονής ή στον αρμόδιο φορέα βάσει κλιμάκων απόδοσης που παρέχει ο φορέας του τόπου διαμονής.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση από τον ασφαλισμένο όλων των πρωτότυπων παραστατικών- εξοφλητικών τιμολογίων ή αποδείξεων και των ιατρικών γνωματεύσεων επίσημα μεταφρασμένων στην ελληνική γλώσσα.

1 σχόλιο: