Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018

Αποτελέσματα εκλογών Ιατρικού συλλόγου Άρτας

ΑΡΤΑ 22-10-18 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 

Την Κυριακή 21.10.18 διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες του Ιατρικού Συλλόγου Άρτας στα γραφεία του Συλλόγου (Κ.Παλάµα 28) για την ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ), Εκπροσώπων στον Π.Ι.Σ., Πειθαρχικού Συµβουλίου (Π.Σ) και Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε). 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ: 302 Αριθµός µελών που είχαν δικαίωµα ψήφου : 257 Ψήφισαν: 176 Από τη καταµέτρηση των ψηφοδελτίων τα αποτελέσµατα έχουν ως εξής : 

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ (∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) ψήφισαν 176 ΕΓΚΥΡΑ: 163 ΑΚΥΡΑ: 2 ΛΕΥΚΑ: 11 ΓΙΑ ΤΟΝ Π.Ι.Σ (Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο) ψήφισαν 176 ΕΓΚΥΡΑ: 160 ΑΚΥΡΑ: 2 ΛΕΥΚΑ: 14 ΓΙΑ ΤΟ Π.Σ (Πειθαρχικό Συµβούλιο) ψήφισαν 176 ΕΓΚΥΡΑ: 140 ΑΚΥΡΑ: 5 ΛΕΥΚΑ: 31 ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε ( Εξελεγκτική Επιτροπή) ψήφισαν 176 ΕΓΚΥΡΑ: 146 ΑΚΥΡΑ: 2 ΛΕΥΚΑ: 28 Ανά συνδυασµό έλαβον: 

1. ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ : ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΑΡΤΑΣ¨ 

Έλαβον: Για το ∆.Σ: 112 (8 έδρες) Για το Π.Ι.Σ: 59 (1 έδρα) 2. 

ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ: ¨ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ¨ 
Έλαβον: Για το ∆.Σ: 29 (2 έδρες) Για το Π.Ι.Σ: 28 (1 έδρα) 3. 

ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ: ¨ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ¨ Έλαβον: Για το ∆.Σ: 22 (1 έδρα) Για το Π.Ι.Σ: 12 (0 έδρες) 4. 

ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ: ¨ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑΤΡΩΝ Ι.Σ.ΑΡΤΑΣ¨ Έλαβον: Για τον Π.Ι.Σ: 61 (2 έδρες) 2 

Αναλυτικά οι σταυροί των υποψηφίων έχουν ως εξής : 

Για το ∆.Σ 

1. ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ : ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΑΡΤΑΣ¨ 

ΒΡΑΤΣΙΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 39 
ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 19 
ΚΑΨΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 26 
ΚΟΥΤΣΟΥΚΑ ΦΡΕΙ∆ΕΡΙΚΗ 24 
ΜΑΓΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 43 
ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 42 
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 37 
ΠΑΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ 35 
ΠΑΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25 
ΣΙΛΙΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 46 
ΣΚΑΝ∆ΑΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29 
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 36 
ΧΑΡΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 91 

2. ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ: ¨ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ¨ 

ΓΚΙΟΚΑ ΕΛΕΝΗ 24 
ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24 
ΛΥΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΑΥΡΑ) 18 

3. ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ: ¨ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ¨ 

ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩ 8 
ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13 
ΤΥΜΠΑΝΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ 14 

3 Για τον Π.Ι.Σ 

1. ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ : ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΑΡΤΑΣ¨ 

ΚΑΨΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 14 
ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31 
ΣΙΛΙΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31 
ΧΑΡΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 50 

2. ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ: ¨ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ¨ 

ΓΚΙΟΚΑ ΕΛΕΝΗ 22 
ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23 
ΛΥΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΑΥΡΑ) 14 

3. ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ: ¨ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ¨ 

ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩ 
ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8 
ΤΥΜΠΑΝΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ 9 

4. ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ: ¨ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ Ι.Σ.ΑΡΤΑΣ¨ 

ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 49 
ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 30 
ΠΑΠΠΑ ΚΑΤΙΝΑ 16 
ΣΙΝΤΕΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28 

4 Για το ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Π.Σ) 
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ 

Πρόεδρος ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ 
Αντιπρόεδρος ΚΟΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
Μέλη 
ΚΑΛΥΒΑ ΕΛΕΝΗ 40 
ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 35 
ΚΑΤΩΠΟ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 34 
ΜΑΓΓΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 46 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ 40 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 49 

Αναπληρωµατικά Μέλη 
ΜΠΑΚΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 53 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 26 

Για την ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε) 

ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ 
ΜΑΡΓΚΑ ΑΘΗΝΑ 77 
ΜΗΤΣΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 58 
ΜΠΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 77 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω αποτελέσµατα εκλέγονται οι παρακάτω υποψήφιοι κατά σειρά σταυρών προτίµησης: 

5 Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ) 
1. ΧΑΡΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
2. ΣΙΛΙΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
3. ΜΑΓΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
4. ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
5. ΒΡΑΤΣΙΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
6. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
7. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
8. ΠΑΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ 
9. ΓΚΙΟΚΑ ΕΛΕΝΗ 
10. ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
11. ΤΥΜΠΑΝΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ 
1. ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
2. ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
3. ΧΑΡΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
4. ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Για το Πειθαρχικό Συµβούλιο (Π.Σ) 
Πρόεδρος ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ 
Αντιπρόεδρος ΚΟΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
Μέλη 1. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 
2. ΜΑΓΓΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
3. ΚΑΛΥΒΑ ΕΛΕΝΗ 
4. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ 
5. ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 
6. ΚΑΤΩΠΟ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
6 Αναπληρωµατικά Μέλη 
1. ΜΠΑΚΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
2. ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε) 
1. ΜΑΡΓΚΑ ΑΘΗΝΑ 
2. ΜΠΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
3. ΜΗΤΣΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του απερχόµενου ∆ιοικητικού Συµβουλίου ευχαριστούν όλους τους συναδέλφους οι οποίοι συµµετείχαν στην εκλογική διαδικασία. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΧΑΡΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1 σχόλιο: