Τρίτη 11 Ιουλίου 2023

Υπουργείο Υγείας: Πώς κατανέμονται οι αρμοδιότητες της νέας πολιτικής ηγεσίας – ΦΕΚ

Γιάννα Σουλάκη - ΙΑΤROPEDIA

Εκδόθηκε το ΦΕΚ που προσδιορίζει τις αρμοδιότητες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, με σκοπό την υλοποίηση της μεγάλης μεταρρύθμισης του ΕΣΥ, την οποία έχει υποσχεθεί στους πολίτες η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στην αναπληρώτρια υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, οι οποίοι υπογράφουν την απόφαση, αναθέτουν:

“α) την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας, συμπεριλαμβανομένων όλων των οργανικών μονάδων και των συλλογικών οργάνων που υπάγονται σε αυτή, πλην της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, του άρθρου 23 του π.δ. 121/2017, της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής, και

β) την εποπτεία και τη ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και των λοι¬πών νομικών προσώπων αρμοδιότητας των οργανικών μονάδων της περ. ”


Στον Δημήτρη Βαρτζόπουλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναθέτουν τον έλεγχο:

“α) της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, του άρθρου 17 του π.δ. 121/2017, της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας της Γενικής Γραμματείας Υπηρεσιών Υγείας και

β) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, του άρθρου 23 του π.δ. 121/2017, της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής της Γενικής Γραμ­ματείας Δημόσιας Υγείας.

Στον υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέους, Μητσοτάκης και Χρυσοχοΐδης αναθέτουν:

“α) την άσκηση των αρμοδιοτήτων:

αα) της Γενικής Γραμματείας Υπηρεσιών Υγείας, συ­μπεριλαμβανομένων όλων των οργανικών μονάδων και των συλλογικών οργάνων που υπάγονται σε αυτή, πλην της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, του άρθρου 17 του π.δ. 121/2017, της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας,

αβ) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενι­κής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υποστήριξης εξαιρουμένου του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Κεντρικής Υπηρεσίας του άρθρου 9 του π.δ. 121/2017,

αγ) του Τμήματος Σύστασης και Συγκρότησης Συλλο­γικών Οργάνων της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υποστήριξης του άρθρου 6 του π.δ. 121/2017,

αδ) του Τμήματος Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋ­πολογισμού Φορέων Υπηρεσιών Υγείας της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του άρθρου 12 του π.δ. 121/2017,

β) την εποπτεία και τη ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων των νομικών προσώπων αρμοδιότητας των οργανικών μονάδων της υποπερ. (αα) της περ. (α),

Οι αρμοδιότητες των υποπερ. (αβ), (αγ) και (αδ) της περ. (α) ασκούνται από τον Υπουργό Υγείας για τους φορείς και τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από αυτόν. Η αρμοδιότητα της περ. (β) μπορεί να ασκείται και από τον Υπουργό.
Άρθρο 2

Από κοινού και για τους τρεις αναπληρωτές και υφυπουργούς, στο κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

α) Οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, συμπεριλαμβανομένης της νομοθετικής πρωτοβουλίας,
β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,
γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,
δ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα από κοινού με Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς, Υφυπουργούς, καθώς και άλλα συναρμόδια όργανα,
ε) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και η αποδοχή σχετικών γνωμοδοτήσεων και πρακτικών,
στ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς,
ζ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη και η τοποθέτηση του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των υπαγόμενων στο άρθρο 1 υπηρεσιών και φορέων, με την επιφύλαξη των άρθρων 37 και 109 του ν. 4622/2019,
η) η επιλογή και ο διορισμός της διοίκησης των εποπτευόμενων φορέων,
θ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση και η λύση της υπαλληλικής σχέσης των μελών του Ιδιαίτερου Γραφείου της, όπως και κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Ιδιαίτερου Γραφείου της.

Οι αρμοδιότητες των περ. α), ε) και στ) του παρόντος μπορούν να ασκούνται και από τον Υπουργό Yγείας. Oι αρμοδιότητες της περ. β) του άρθρου 1 και της περ. η) του παρόντος ασκούνται από κοινού με τον Υπουργό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου