Τρίτη 18 Ιουλίου 2023

EΟΠΥΥ: Από «κόσκινο» ιδιωτικές κλινικές και Κέντρα Αποκατάστασης – Τα κριτήρια

ΕΟΠΥΥ: Από «κόσκινο» ιδιωτικές κλινικές και Κέντρα Αποκατάστασης – Τα κριτήρια

Ο ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε τα ποιοτικά κριτήρια για τις ιδιωτικές κλινικές και τα Κέντρα Αποκατάστασης

HR

Ανοίγει σήμερα Δευτέρα 17 Ιουλίου η πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για την υποδοχή των δικαιολογητικών ποιοτικών κριτηρίων για τους ιδιώτες συμβεβλημένους παρόχους που ανήκουν στην κατηγορία Γενικών Κλινικών και Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας (ΚΑΑ– ΚΝ).

Σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ η εφαρμογή του νέου συστήματος εντάσσεται στην πολιτική αξιολόγησης των υπηρεσιών υγείας με σκοπό τη λήψη μέτρων βελτίωσης των δεικτών Υγείας, μέσω αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της ασφάλειας της παρεχόμενης φροντίδας Υγείας.

Τα δικαιολογητικά αναρτώνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (σε μορφή αρχείων .pdf) με ευθύνη του συμβεβλημένου παρόχου μέσω της νέας εφαρμογής «Κριτήρια Ποιότητας Υπηρεσιών Κλειστής Νοσηλείας» (Κεντρική σελίδα ΕΟΠΥΥ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ/eΔΑΠΥ/), με ημερομηνία έναρξης από 15/7/2023 έως και 31/8/2023. Και αφορούν:

Γενικές Ιδιωτικές Κλινικές.

Διαχείριση ποιότητας

Πιστοποιημένο σύστημα εφαρμογής διαχείρισης ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών Υγείας κατά το πρότυπο ISO 15224. Πιστοποιημένο σύστημα εφαρμογής διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001 για την παροχή υπηρεσιών σε δομές δευτεροβάθμιας φροντίδας Υγείας. Πρόσθετη πιστοποίηση που αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών της κλινικής. Προσκομίζεται οποιοδήποτε επιπρόσθετο πιστοποιητικό ποιότητας που αφορά το σύνολο και όχι μεμονωμένα των υπηρεσιών της κλινικής.

Ψηφιακές υπηρεσίες

Λειτουργία και υποστήριξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης δεδομένων νοσηλευομένων (M.I.S.), από την αρχική παραπομπή του ασθενή για εξετάσεις έως την έκδοση και διανομή των αποτελεσμάτων στους ενδιαφερόμενους (ιατρούς, ασθενείς), που να διασφαλίζει την ορθή διακίνηση και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Λειτουργία και υποστήριξη συστήματος διαχείρισης και αποθήκευσης ιατρικής εικόνας (P.A.C.S.). Διατήρηση ψηφιακού αρχείου (φάκελοι ασθενών). Αξιολογείται και βαθμολογείται η διατήρηση ψηφιακού αρχείου, η οποία τεκμαίρεται με την προσκόμιση βεβαίωσης του διοικητικά υπεύθυνου της κλινικής.

Βιοασφάλεια – Λοιμώξεις

Εγκεκριμένος κανονισμός διαχείρισης βιολογικού κινδύνου (Βio-risk Αssessment). Διαχείριση ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων από αρμόδια θεσμοθετημένη επιτροπή (υποβολή εκθέσεων).

Αποτελεσματικότητα και Εύρος Υπηρεσιών.

Ποσοστό Κ.Ε.Ν. με επιπλοκές προηγούμενου έτους επί οριστικοποιημένων και εκκαθαρισμένων υποβολών. Ποσοστό θνητότητας προηγούμενου έτους επί οριστικοποιημένων και εκκαθαρισμένων υποβολών. Αριθμός Ιατρικών Ειδικοτήτων. Αριθμός Εργαστηρίων. Ειδικές ιατρικές υπηρεσίες οι οποίες απαιτούν ειδική άδεια από το ΚΕΣΥ.

Υποδομές – Εξοπλισμός

Αριθμός Κλινών ΜΕΘ ή ΜΕΝΝ. Αριθμός Χειρουργικών Αιθουσών. Μέγιστο Qi σε Μαγνητικό Τομογράφο, Μέγιστο Qi σε Αξονικό Τομογράφο, Ψηφιακός Μαστογράφος (DR). Αριθμός Ιατρικών Ειδικοτήτων στα Εξωτερικά Ιατρεία.

Αντίστοιχα ποιοτικά κριτήρια εφαρμόζονται και στα ΚΑΑ ΚΝ. Ο υπολογισμός του συνολικού δείκτη ποιότητας θα γίνεται αυτόματα από την ηλεκτρονική εφαρμογή ποιοτικών κριτηρίων Κλινικών – ΚΑΑ ΚΝ και το υπολογιζόμενο “rebate” της εκάστοτε μηνιαίας υποβολής του παρόχου θα προσδιορίζεται τη χρονική στιγμή της οριστικής υποβολής του παρόχου.

Εάν κάποιο πιστοποιητικό που καθορίζει τη βαθμολογία επιμέρους ποιοτικού κριτηρίου δεν έχει ανανεωθεί έγκαιρα κατά την στιγμή οριστικής μηνιαίας υποβολής του παρόχου, τότε το εν λόγω κριτήριο θα λαμβάνει αυτόματα βαθμολογία ίση με το μηδέν (0).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου