Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023

Ομοσπονδία ελευθ/τιών παιδιάτρων για τις εξειδικεύσεις της παιδιατρικής

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ
Έδρα: Λ Περικλέους 3 Χολαργός ΤΚ 15561
Email: hellenic.pediatricians@gmail.com
Τηλ:6944307208
ΑΦΜ: 996616133

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ

Της Ομοσπονδίας Σωματείων της Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-ΤΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ», με έδρα το Νομό Αττικής.

ΠΡΟΣ

1. Τον κο Υπουργό Υγείας

2. Την κα Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας

3. Τον κο Υφυπουργό Υγείας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ

1. Στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

2. Στους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας

3. Στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

ΣΧΕΤ: 1. Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ. 28528/18-5-2023 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας με τίτλο «Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση της Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας» (ΦΕΚ 3387Β/2023.

2. Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ. 28613/18-5-2023 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας με τίτλο «Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση της Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας» (ΦΕΚ 3356Β/2023).

**//**

Κε Υπουργέ

Με τις ανωτέρω σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες εξεδόθησαν με καθυστέρηση πολλών δεκαετιών, γίνεται προσπάθεια καθορισμού του πλαισίου απόκτησης των εξειδικεύσεων της παιδιατρικής ενδοκρινολογίας και γαστρεντερολογίας. Μελετώντας όμως τις διατάξεις των αποφάσεων και πιο συγκεκριμένα το άρθρο 8 αυτών (Μεταβατικές Διατάξεις), εξεπλάγημεν δυσάρεστα με το περιεχόμενό τους, την προφανή προχειρότητα της σύνταξης και την αντισυνταγματικότητα του περιεχομένου τους, οδηγούμενοι στο αυτονόητο συμπέρασμα ότι το περιεχόμενο των διατάξεων είναι αποτέλεσμα υποκείμενων ιδιαίτερων προσωπικών και κλαδικών επιδιώξεων. Τούτο δε επειδή όλως παρανόμως και αντισυνταγματικά αφήνεται εκτός νομικού πλαισίου ο κλάδος των ελευθεροεπαγγελματιών παιδιάτρων, οι οποίοι εκπαιδευθέντες είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, υπηρετούν επί πολλές δεκαετίες με συνέπεια και αποτελεσματικότητα σε θέσεις αντίστοιχες των συναδέλφων τους ιατρών ΕΣΥ και Πανεπιστημιακών, ως διευθυντές και υπεύθυνοι τμημάτων ιδιωτικών φορέων, με αντικείμενο την ενδοκρινολογία ή γαστρεντερολογία.

Μελετώντας το ρυθμιστικό πεδίο των μεταβατικών διατάξεων των αποφάσεων (άρθρο 8), αντιλαμβάνεται κάποιος ότι η απόκτηση της εξειδίκευσης γίνεται με δυο τρόπους, ήτοι είτε χωρίς εξετάσεις είτε με εξετάσεις, εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω αναφερόμενες προϋποθέσεις, από τη δημοσίευση των υπουργικών αποφάσεων (18-5-2023) και μέχρι 31-12-2023:

α. Χωρίς εξετάσεις αποκτάται ο τίτλος της εξειδίκευσης, είτε εάν κάποιος παιδίατρος τον κατέχει από χώρες του εξωτερικού (χωρίς περιέργως να εξετάζεται η ισχύουσα πιστοποίηση επάρκειας), είτε εάν έχει υπηρετήσει ή υπηρετεί ως υπεύθυνος τμήματος για περισσότερα από πέντε (5) έτη σε Παιδιατρικά Νοσοκομεία του ΕΣΥ ή σε Πανεπιστημιακές Παιδιατρικές Κλινικές.

β. Με εξετάσεις αποκτάται ο τίτλος της εξειδίκευσης, εφόσον κάποιος παιδίατρος υπηρετεί ή υπηρέτησε σε έμμισθη θέση Παιδιατρικών Νοσοκομείων του ΕΣΥ ή σε Πανεπιστημιακές Παιδιατρικές Κλινικές για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών.

Ούτως, με τις μεταβατικές διατάξεις των παραπάνω Υπουργικών Αποφάσεων, επιτρέπεται να αποκτήσουν τις εξειδικεύσεις μόνο οι παιδίατροι που υπηρέτησαν ή υπηρετούν σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ ή σε Πανεπιστημιακές Κλινικές, θέτοντας αντισυνταγματική διάκριση μεταξύ των παιδιάτρων, ήτοι σε ιατρούς εξαρτημένους από τους δημόσιους φορείς και σε ιατρούς των ιδιωτικών φορέων υγείας. Με τον παράνομο και δη αντισυνταγματικό περιορισμό του ρυθμιστικού περιεχομένου του εν λόγω άρθρου, πλήττονται τα θεμελιώδη δικαιώματα της ακώλυτης άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Περαιτέρω το άρθρο 8 των ανωτέρω αποφάσεων, πάσχει από πλήρη αντισυνταγματικότητα για τους εξής λόγους:

α. Αντιτίθεται στο άρθρο 5§1 του Σ., στο άρθρο 8 της ΕΣΔΑ και στο άρθρο 15 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, καθώς περιορισμοί στην επαγγελματική ελευθερία είναι δυνατό να τίθενται μόνο για αποχρώντες λόγους δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος, η αναγκαιότητα των οποίων προκύπτει εμφανώς και σαφώς διαγνώσιμα (ΣτΕ 2768/2011 Ολ., ΣτΕ 3177/2012 Ολ., ΣτΕ 3828/1997 Ολ.). Το δικαίωμα της επιλογής και της ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματος αναγνωρίζεται και από ΔΕΕ ως μέρος της ενωσιακής έννομης τάξης με τις αποφάσεις Hauer, πρόσφατα με την απόφαση 167/2023 Ολ. ΣτΕ (12η σκέψη), αλλά και στο ευρύτερο πνεύμα του άρθρου 17 του Ν.4600/2019 (Εποπτεία Ιδιωτικών Κλινικών) που σε συνδυασμό με το άρθρο 136 του Ν.4512/2018 διασφαλίζεται ίσης ποιότητας παροχή υπηρεσιών υγείας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

β. Αντιτίθεται στο άρθρο 4§1 του Σ, το οποίο αναφέρεται στο συνταγματικό κανόνα της ισότητας και ομοιόμορφης μεταχείρισης των προσώπων, όταν βρίσκονται υπό τις ίδιες ή παρόμοιες συνθήκες, η δε παραβίαση της διατάξεως ελέγχεται δικαστικά για την πραγμάτωση του κράτους δικαίου και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας εκάστου, με ίσους όρους. Η διαφορετική μεταχείριση δημοσίων και ιδιωτικών φορέων υγείας εκ μέρους του νομοθέτη δεν δικαιολογείται (Ολ ΣτΕ 3962/2014, 167/2023 Ολ. ΣτΕ).

γ. Αντιτίθεται στο άρθρο 25§1β΄ του Σ, σε συνδυασμό με τα π.δ. 247/1991 και 517/1991 τα οποία εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 53 ν. 1892/1990, θέτοντας δεσμευτικές προϋποθέσεις ως προς την ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών, καθώς και το άρθρο 17 του Ν.4600/2019 (Εποπτεία Ιδιωτικών Κλινικών), ορίζοντας ότι η προϋπηρεσία σε ιδιωτικό φορέα υγείας υπόκειται σε εξίσου αυστηρές προϋποθέσεις με την προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση δημοσίου φορέα.

δ. Παραβιάζονται οι αρχές της καλής νομοθέτησης του άρθρου 58 (περ. β΄ και γ΄) και 59 του Ν.4622/2019, καθώς για την απόκτηση των εξειδικεύσεων κατά το άρθρο 1 των αποφάσεων καθορίζεται ως κατώτατο όριο τα τρία (3) έτη, στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 8 ορίζεται ότι για την χωρίς εξετάσεις απόκτηση της εξειδίκευσης απαιτούνται πέντε (5) έτη υπηρεσίας ως υπευθύνου, υφίσταται δηλαδή εσωτερική αντίφαση μεταξύ του άρθρου 1 και του άρθρου 8, χωρίς δικαιολογητική βάση. Επιπλέον αντίφαση υφίσταται μεταξύ των άρθρων 1 και 8 των αποφάσεων, καθώς στο άρθρο 1 προβλέπεται η δυνατότητα απόκτησης των εξειδικεύσεων από ιδιώτες παιδιάτρους, ενώ στο άρθρο 8 μόνο στους παιδιάτρους που υπηρέτησαν ή υπηρετούν σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ ή Πανεπιστημιακές Παιδιατρικές Κλινικές με έμμισθη σχέση (περίπτωση Β).

Κατόπιν όλων των παραπάνω και με δεδομένο ότι υφίσταται προφανής προσβολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων μεγάλου αριθμού συναδέλφων παιδιάτρων από τις καταφανώς αντισυνταγματικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο 8 των υπουργικών αποφάσεων, αυτές καθίστανται ακυρωτέες για τους προαναφερθέντες λόγους.

Αιτούμαστε

Την άμεση τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 των ανωτέρω υπουργικών αποφάσεων, ώστε οι προϋποθέσεις που τέθησαν για τους ιατρούς που απασχολήθησαν ή απασχολούνται σε Κλινικές του ΕΣΥ ή Πανεπιστημιακές Παιδιατρικές Κλινικές, να ισχύσουν και για τους απασχολούμενους παιδιάτρους σε ιδιωτικούς φορείς και σε Ιδιωτικά Νοσοκομεία.

Αθήνα 3-7-2023

2 σχόλια:

  1. Πού έχουν το νου τους,όταν υπογράφουν υπουργικές αποφάσεις;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Μπράβο στην Ομοσπονδία Παιδιάτρων και στην Παιδοενδοκρινολογική εταιρεία που αντέδρασαν έγκαιρα,σωστά και τεκμηριωμένα! Συλλυπητήρια στην Παιδογαστρεντερολογική εταιρεία που δεν αντέδρασε καθόλου μέχρι 6/7/23!!!! Πώς θα πάει έτσι μπροστά αυτός ο τόπος;

    ΑπάντησηΔιαγραφή