Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014

Ιατροί Εργασίας. Άσκηση καθηκόντων σε περιοχή άλλου ιατρικού συλλόγου

Άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας σε περιοχή άλλου ιατρικού συλλόγου
Μετά από ερωτήματα που υποβάλλονται όσον αφορά τη δυνατότητα άσκησης καθηκόντων ιατρού

εργασίας από ιατρούς σε περιοχές διαφορετικές από την περιοχή αρμοδιότητας ιατρικού συλλόγου
στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (32 Α΄) και λαμβάνοντας υπόψη ειδικότερα την παράγραφο 2 του άρθρου 3 η οποία προέβλεπε την έκδοση π.δ. με το οποίο θα ήταν δυνατή η θέσπιση εξαιρέσεως ως προς ορισμένο επάγγελμα (δεν εκδόθηκε π.δ. για την εξαίρεση ιατρών …), οι ιατροί που επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα ιατρού εργασίας σε περιοχή διαφορετική από την περιοχή αρμοδιότητας ιατρικού συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι, γνωστοποιούν στον ιατρικό σύλλογο της περιοχής στην οποία πρόκειται να παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες την συγκεκριμένη πρόθεσή τους με παράλληλη-ταυτόχρονη κοινοποίηση του ιδίου εγγράφου στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.

Στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011, η αρμόδια αρχή (τοπικός ιατρικός σύλλογος) «δύναται να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος».

Συμπερασματικά

Ο ιατρός γνωστοποιεί την πρόθεσή του στον τοπικό ιατρικό σύλλογο ότι πρόκειται να ασχοληθεί στην περιοχή αρμοδιότητας του συλλόγου, ενώ είναι εγγεγραμμένος σε ιατρικό σύλλογο άλλης περιοχής, προβαίνοντας σε παράλληλη-ταυτόχρονη κοινοποίηση του ιδίου εγγράφου στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας της περιοχής στην οποία θα απασχοληθεί.

Η επιθεώρηση εργασίας και για όσο χρονικό διάστημα δεν εκδίδεται από τον τοπικό ιατρικό σύλλογο «απαγόρευση» αποδέχεται την απασχόληση αυτή. Κατά τα λοιπά όσον αφορά την άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας ισχύουν κατ’ αναλογία ή κατά περίπτωση όσα έχουν ορισθεί από τις σχετικές εγκυκλίους του Σ.ΕΠ.Ε.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΝΤ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου