Τρίτη 19 Αυγούστου 2014

Καθορισμός, διαδικασία και τρόπος απόδοσης του ποσού «επιστροφής» rebate του άρθρου 100 παρ. 5 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α')

Αριθμ. Υ9/οικ.70522/14.8.2014Αρ. Φύλλου 2247
18 Αυγούστου 2014 

Αριθμ. Υ9/οικ.70522

Καθορισμός, διαδικασία και τρόπος απόδοσης του ποσού «επιστροφής» ("rebate") του άρθρου 100 παρ. 5 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α') .

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 100, παράγραφοι 5 και 7 (Εφαρμογή μηχανισμού αυτόματης επιστροφής) του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α'/2013), όπως ισχύει, με θέμα: «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α'/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
3. Τα άρθρα 2 και 4 του ΠΔ 85/2012, (ΦΕΚ/τ.Α'/141) «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
4. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», (ΦΕΚ 98/ τ.Α'/2005), όπως ισχύει.
5. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/τ.Α') «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως ισχύει.
6. Το Π.Δ. 89/14 (ΦΕΚ 134 Α/10-6-2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την με αριθμό Υ9α/οικ 62558/15.7.2014 (ΦΕΚ 2111 Β') υπουργική απόφαση με θέμα: «Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας.»
8. Την αριθ. Υ9/οικ.3926/5-5-2014 υπουργική απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της αριθ. οικ.Υ9/οικ. 91813/27.9.2013 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Καθορισμός, διαδικασία και τρόπος απόδοσης του ποσού «επιστροφής» ("rebate") του άρθρου 100 παρ. 5 του ν. 4172/2013 ΦΕΚ 167 Α')».
9. Την υπ' αριθμό 187/730/14.8.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.
10 Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Ορίζεται κλιμακούμενο ποσοστό επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιώτες παρόχους των ως άνω υπηρεσιών υγείας, υπέρ του Οργανισμού ως επιστροφή ("rebate") για κάθε μήνα. Οι διατάξεις της παρούσας τυγχάνουν εφαρμογής και επί των ισχυουσών συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας.


2. Οι κατηγορίες παρεχομένων υπηρεσιών υγείας έχουν ως κάτωθι:ΚΑΕ
Ομάδα
Κατηγορία Παρεχόμενης Υπηρεσίας
0673.01
Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών
0673.03
Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κλειστής Περίθαλψης
0673.04
Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών Ψυχιατρικής
0673.05
A1
Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα
A2
Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα


ΚΑΕ
Ομάδα
Κατηγορία Παρεχόμενης Υπηρεσίας
0671.01
B1
Διαγνωστικές Υπηρεσίες και πράξεις Διαγνωστικών Εργαστηρίων (Εταιρείες, Κλι­νικές, Ιδιώτες)
B2
Ιατροί κατά πράξη και περίπτωση (κατηγορία Α) με ειδικότητα καρδιολογία, γα­στρεντερολογία, νευρολογία, γυναικολογία και φυσιατρική
B3
Ιατροί κατά πράξη και περίπτωση (κατηγορία Β) με λοιπές ειδικότητες που δεν ορίζονται στο στοιχείο Β2
0671.02
C1
Φυσικοθεραπευτήρια και Φυσικοθεραπευτές (Ιδιώτες και Εταιρείες)
C2
Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ανοιχτής Περίθαλψης
0671.03
Υπηρεσίες Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και Μονάδων Τεχνητού Νεφρού

3. Για την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α'/2013), υπολογίζεται το σύνολο της αξίας των παραστατικών που ο πάροχος υποβάλλει προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πριν την προσθήκη του Φ.Π.Α για κάθε μήνα. Η επιστροφή αφορά στο ύψος της ως άνω υπολογιζόμενης οφειλής και αυτή κλιμακώνεται σύμφωνα με την ακόλουθη προοδευτική διαβάθμιση:


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ


Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής παραστατικών
Ποσοστό rebateεπί τοις εκατό
ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ
0 €
ΕΩΣ
5.000€
0%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ
5.001 €
ΚΑΙ ΑΝΩ
5%
Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κλειστής Περίθαλψης
Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής παραστατικών
Ποσοστό rebateεπί τοις εκατό
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO
0 €
ΕΩΣ
50.000 €
0%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO
50.001 €
ΕΩΣ
100.000 €
5%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO
100.001 €
ΕΩΣ
200.000 €
10%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO
200.001 €
ΕΩΣ
400.000 €
15%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO
400.001 €
ΚΑΙ ΑΝΩ
20%
Υπηρεσίες νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών Ψυχιατρικής
Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής παραστατικών
Ποσοστό rebateεπί τοις εκατό
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO
0 €
ΕΩΣ
20.000 €
0%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO
20.001 €
ΕΩΣ
30.000 €
5%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO
30.001 €
ΕΩΣ
40.000 €
10%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO
40.001 €
ΕΩΣ
50.000 €
15%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO
50.001 €
ΕΩΣ
60.000 €
20%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO
60.001 €
ΚΑΙ ΑΝΩ
25%
Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής παραστατικών
Ποσοστό rebateεπί τοις εκατό
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO
0 €
ΕΩΣ
5.000 €
0%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO
5.001 €
ΕΩΣ
20.000 €
5%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO
20.001 €
ΕΩΣ
40.000 €
10%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO
40.001 €
ΕΩΣ
80.000 
15%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO
80.001 €
ΚΑΙ ΑΝΩ
20%

Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα


Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής παραστατικών
Ποσοστό rebateεπί τοις εκατό
ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ
0 €
ΕΩΣ
5.000€
0%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ
5.001 €
ΚΑΙ ΑΝΩ
5%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Διαγνωστικές υπηρεσίες & πράξεις Διαγνωστικών Εργαστηρίων (Εταιρείες, Κλινικές, Ιδιώτες), (Ομάδα Β1)
Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής παραστατικών
Ποσοστό rebateεπί τοις εκατό
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO
500 €
ΕΩΣ
1.500 €
5%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO
1.501 
ΕΩΣ
2.500 
10%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO
2.501 €
ΕΩΣ
5.000 
12,5%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO
5.001 
ΕΩΣ
10.000 €
15%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO
10.001 €
ΕΩΣ
20.000 €
17,5%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO
20.001 €
ΕΩΣ
30.000 
20%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO
30.001 
ΚΑΙ ΑΝΩ
25%
Ιατροί κατά πράξη και περίπτωση (κατηγορία Α) με ειδικότητες καρδιολογία, γαστρεντερολογία, νευρολογία, γυναικολογία και φυσιατρική (Ομάδα Β2)
Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής παραστατικών
Ποσοστό rebateεπί τοις εκατό
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO
0 €
ΕΩΣ
1.000 €
0%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO
1.001 €
ΕΩΣ
1.500 €
30%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO
1.501 €
ΕΩΣ
2.000 
40%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO
2.001 €
ΕΩΣ
5.000 €
50%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO
5.001 
ΚΑΙ ΑΝΩ
60%
Ιατροί κατά πράξη και περίπτωση (κατηγορία Bμε λοιπές ειδικότητες που δεν ορίζονται στην ομάδα Β2 (Ομάδα Β3)
Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής παραστατικών
Ποσοστό rebateεπί τοις εκατό
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO
0 €
ΕΩΣ
1.000 €
0%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO
1.001 €
ΕΩΣ
1.500 €
30%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO
1.501 €
ΕΩΣ
2.000 
40%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO
2.001 €
ΕΩΣ
5.000 €
50%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ
5.001 
ΚΑΙ ΑΝΩ
60%
Φυσικοθεραπευτήρια και Φυσικοθεραπευτές (ιδιώτες και εταιρείες) (Ομάδα C1) - Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ανοιχτής Περίθαλψης (Ομάδα C2)
Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής παραστατικών
Ποσοστό rebateεπί τοις εκατό
ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ
0 €
ΕΩΣ
1.000 €
0%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ
1.001 €
ΕΩΣ
2.000 
10%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ
2.001 €
ΕΩΣ
4.000 €
15%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ
4.001 €
ΕΩΣ
8.000 €
20%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ
8.001 €
ΚΑΙ ΑΝΩ
25%Υπηρεσίες Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και Μονάδων Τεχνητού Νεφρού
Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής παραστατικών
Ποσοστό rebateεπί τοις εκατό
ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ
0 € ΕΩΣ
5.000 €
0%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ
5.001 € ΚΑΙ ΑΝΩ
5%


4. Το ποσό επιστροφής ("rebate") υπολογίζεται σε μηνιαία βάση, και αποδίδεται από τους υπόχρεους παρόχους υπηρεσιών υγείας, εντός μηνός από την έγγραφη ή ηλεκτρονική ατομική ειδοποίησή τους, σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

5. Η είσπραξη των εν λόγω ποσών γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη και μέριμνα των υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στα πλαίσια περιστολής των δαπανών για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες.

6. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συμψηφίζει τα παραπάνω ποσά επιστροφής ("rebate') με ισόποσες οφειλές του προς τους παρόχους εντός του ίδιου ή/και του προηγούμενου έτους, όπως αυτές προκύπτουν από τα νόμιμα παραστατικά τους.

7. Η εφαρμογή της παρούσης υπουργικής απόφασης έχει ισχύ από 1.1.2014 έως και 31.12.2014.

8. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής των οφειλόμενων ποσών, αυτά εισπράττονται με τη διαδικασία του ΚΕΔΕ.

9. Καταργείται η με αριθμό Υ9/οικ. 39259/5.5.2014 (ΦΕΚ 1202 Β) απόφαση του Υφυπουργού Υγείας.
Κάθε διάταξη προηγούμενων Υπουργικών Αποφάσεων αντίθετη προς τις διατάξεις της παρούσας απόφασης καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Αυγούστου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

7 σχόλια:

 1. ΚΑΙ ΕΔΩ ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ, ΜΗΠΩΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΤΟ CLAW BACK? ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΛΑ ΝΑ ΠΑΘΟΥΜΕ Η ΑΠΡΑΞΙΑ ΜΑΣ ΘΑ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗ ΑΚΟΜΑ ΣΕ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΓΩ ΤΗΝ ΒΛΕΠΩ ΔΥΣΚΟΛΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ , ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑ ΚΛΕΙΣΩ ΑΚΟΜΑ ΞΕΧΡΕΩΤΟΣ, ΝΑ ΔΩ ΟΣΟΙ ΜΕΙΝΟΥΝ ΜΕ ΤΙ ΧΡΕΗ ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ, ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΠΑΡΟΥΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΗ ΕΞΟΔΟ ΘΑ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΩΒΡΑΚΑ ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ (ΤΙ ΑΡΑΓΕ?) ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΡΟΛΛΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑΤΙ ΟΣΟ ΜΑΣ ΔΙΑΚΑΤΕΧΕΙ Η ΜΙΖΕΡΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΠΑΡΗ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΙΠΛΑ ΤΗΝ ΚΑΤΣΑΜΕ ΤΗΝ ΒΑΡΚΑ . ενας απελπισμένος συνάδελφος που ψάχνει να βρει παρηγοριά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΑΚΟΜΑ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2014 Η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΣΤΙΖΕΙ 35 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΠΟΥ (ΑΠΛΑ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΔΗΛΑΔΗ)ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΑΣΤΕ ΚΙΟΛΑΣ .ΘΑ ΘΕΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΑΝΑΘΕΣΩ ΔΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΠΟΣΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΜΑΣ ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΙ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΩ ΓΙΑΤΙ ΦΟΒΑΜΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΩΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑΣ ΑΛΟΙΜΟΝΟ ΣΕ ΕΜΑΣ ΠΟΥ ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΙ ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΟ
  ΔΙΚΙΟ..ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ.ΟΛΟΙ :YΠΟΥΡΓΕΙΟ,ΣΥΛΛΟΓΟΙ,
  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ..
  ΑΠΟ ΤΙΣ 6/8/14 ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣΕ Ο Κ.ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩ-
  ΝΟΝΤΑΣ ΜΑΣ ΠΩΣ ΟΛΑ ΛΥΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΙ-
  ΓΟΥΡΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΦΟΝ ,ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΝΤ' ΑΥΤΟΥ
  ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ REBATE ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΑ ΠΟΣΑ.
  ΚΑΤΑ Τ΄ ΑΛΛΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 'ΟΤΙ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ....
  ΚΑΤΑ Τ' ΑΛΛΑ ΩΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΠΛΑΦΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΚΟΥΡΕΥΟΥΝ....
  ΕΔΩ ΚΟΥΡΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 2000 ΚΑΙ ΜΕΤΑ... ΠΟΙΟΝ ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΥΝ???
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΜΑΤΑ : MAΣ ΘΕΛΟΥΝ ΣΚΛΑΒΟΥΣ
  ΚΑΙ ΟΣΟ ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ
  ΤΖΑΜΠΑ...ΝΑ ΚΑΜΑΡΩΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ. ΔΕΝ ΕΠΙΒΙΩΝΟΥΝ ΕΤΣΙ ΤΑ
  ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΡΙΟΙ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ.
  ΑΠΟ 1/9/14 ΜΑΖΙΚΗ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΗ ΛΥΣΗ
  ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΑΜΕ ΥΠΟΜΟΝΗ...
  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ /ΑΘΗΝΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΕΥΓΕ ο μεγάλος Υπουργός έδωσε γροθιά στην σπατάλη και την υπερσυνταγογράφηση καθιερώνοντας rebate και κατω απο τις 2000 ευρω!!!! Σημαντική νίκη θα έλεγα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Καμια Καρδιολογικη πραξη με τον ΕΟΠΠΥ..Τωρα.....Κε Πατσουρακο ακουτε? Να τους πειτε οτι το τσαμπα μας τελειωσε..Μπας και καταλαβει τιποτα και ο ερημος ο λαος που τον ταιζουν κουτοχορτο και αγνοια και κανει τις εξετασεις του δωρεαν στην πλατη μας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Μουστακάτος Ευάγγελος20 Αυγούστου 2014 στις 12:29 μ.μ.

  Για μια στιγμή. Μπορεί κάποιος απόλους τους σοφούς των συνδικαλιστών και βέβαια του υπουργείου να μου απαντήσει: Γιατί βάζει το υπουργείο στο στόχαστρο τους διαγνωστικούς φορείς οι οποίοι εκτελούν τα παραπεμπτικά των ιατρών; Αφού οι ιατροί θα έχουν περιορισμό στα περαπεμτικά τους, θα υπάρξει ούτως ή άλλως περιορισμός στη δαπάνη. Υποτίθεται μάλιστα ότι του ιατρούς μπορούν να τους ελέγξουν απευθείας την ώρα που συνταγογραφούν. Πρός τι όλη αυτή η αυθαιρεσία και η αντιδημοκρατική συμπεριφορά τους;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Κύριε Μουστακάτε εάν δεν το έχετε αντιληφθή ο κάθε διαπιστευμένος κλινικός αμειβόμενος σαν ελεύθερος επαγγελματίας σερβίρει δωρεάν εξετάσεις κατα βούλησιν, πως να συγκρατηθή έτσι τό πλαφόν ? και αυτούς ποιός θα τούς ελέγξει?και πώς? θα τούς κοψουν το μισθό?/Θωμόπουλος Ιωάννης/βιοπαθολόγος

  ΑπάντησηΔιαγραφή