Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014

Συμψηφισμοί και σε είδος μεταξύ ΕΣΥ – ΕΟΠΥΥ μέσω νέου clawback

Με νεώτερη απόφαση του υπουργείου Υγείας για το clawback, επιχειρείται σύνδεση για πρώτη φορά της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ με την φαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων. ΙΑΤRONET

Σύνδεση για πρώτη φορά της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ με την φαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων, επιχειρείται με νεώτερη απόφαση του υπουργείου Υγείας για το clawback, το ποσό επιστροφής που καλούνται να καταβάλλουν οι φαρμακευτικές ανά εξάμηνο για τις υπερβάσεις στο στόχο των 2 δις. ευρώ για τη φετεινή χρονιά αλλά και για την επόμενη.

Ταυτόχρονα, με την ίδια απόφαση, επανέρχεται η επιστροφή του χονδρεμπορικού κέρδους στον ΕΟΠΥΥ, για τις περιπτώσεις πώλησης φαρμάκων απευθείας από τις φαρμακευτικές προς τα φαρμακεία.

Για πρώτη φορά επίσης, δίνεται η δυνατότητα τριπλού συμψηφισμού, μεταξύ οφειλών φαρμακευτικών, ΕΟΠΥΥ και νοσοκομείων ΕΣΥ, με ανταλλαγή ποσών, φαρμάκων και νοσηλίων.

Στη σχετική απόφαση του υπουργού Υγείας Μ. Βορίδη, επισημαίνεται ότι η φαρμακευτική δαπάνη για τα έτη 2014 και 2015 ορίζεται στα 2 δις. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, αλλά και της δαπάνης για την φαρμακευτική περίθαλψη των ανασφάλιστων πολιτών, καθώς και η δαπάνη για τα εμβόλια, τους ορούς και τα παράγωγα αίματος. 

Το ποσό αυτό θα κατανέμεται ανά μήνα, ανάλογα με τον στόχο, τις διαχρονικές τάσεις και την αναμενόμενη χρονική απόδοση των μέτρων ελέγχου της φαρμακευτικής δαπάνης, ώστε οι υπερβάσεις να κατανέμονται αναλογικά στο σύνολο του έτους. 
Η απαίτηση από τις φαρμακευτικές θα ζητείται ανά εξάμηνο.

Φαρμακεία

Η δαπάνη του ΕΟΠΠΥ για τις πληρωμές των ιδιωτικών φαρμακείων προκύπτει από το ποσό που ζητούν οι φαρμακοποιοί με βάση τα τιμολόγιά τους για συνταγές των μηνών αναφοράς και λογαριασμούς που καθυστερήσεις υποβολών ή επεξεργασία λόγω εκχωρήσεων, κατασχέσεων και οφειλών στην εφορία κλπ. Η δαπάνη για τα ιδιωτικά φαρμακεία προκύπτει από το άθροισμα των πληρωμών που γίνονται μέσω της ΚΜΕΣ και των πληρωμών μέσω των περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΟΠΥΥ.

Η δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ προκύπτει από το άθροισμα των τιμολογίων που εκδίδονται από τις φαρμακευτικές εταιρείες που έχουν συναλλαγές με τα φαρμακεία του.
Προσδιορισμός φαρμακευτικής δαπάνης

Το τελικό ποσό της φαρμακευτικής δαπάνης προκύπτει αφότου από τα παραπάνω ποσά αφαιρεθεί κάθε νομοθετημένη έκπτωση και επιστροφή (rebate) των εταιρειών και των ιδιωτικών φαρμακείων καθώς και οποιαδήποτε έκπτωση προς τον ΕΟΠΥΥ προκύπτει μετά από συμφωνία με τις φαρμακευτικές εταιρείες ή ΚΑΚ και οι συμμετοχές των ασφαλισμένων. 

Επιπρόσθετα αφαιρείται το ποσό του χονδρεμπορικού κέρδους που επιστρέφουν οι φαρμακευτικές εταιρείες, όταν πωλούν απευθείας στα φαρμακεία και η δαπάνη φαρμάκων για «νοσοκομειακή μόνο χρήση», που χορηγούνται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Φαρμακεία νοσοκομείων

Επιπλέον από το ποσό της υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ, αφαιρείται πιθανή υστέρηση της φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων ΕΣΥ, σε σχέση με τον προϋπολογισμό τους. 

Για τον λόγο αυτό, καθιερώνεται ενημέρωση από την Διεύθυνση Οικονομικών του Υπουργείου Υγείας προς τον ΕΟΠΥΥ για το ύψος του ποσού υστέρησης της φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του ΕΣΥ, έως τις 10 Αυγούστου για το πρώτο εξάμηνο του έτους και έως τις 10 Μαρτίου (του επομένου έτους) για το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Υπέρβαση

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, υπολογίζεται ανά εξάμηνο η τελική υπέρβαση από το στόχο. Το ποσό αυτό, επιμερίζεται ανά φαρμακευτική εταιρεία με βάση το ποσοστό συμμετοχής κάθε εταιρείας στη φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ. 

Το ποσό που αναλογεί σε κάθε εταιρεία, υπολογίζεται από τον ΕΟΠΥΥ από τα πραγματικά στοιχεία εξαμήνου του ΕΟΠΥΥ και των συστημάτων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και σάρωσης συνταγών και αφορούν φάρμακα που αποδεδειγμένα έχουν αποζημιωθεί από τον ΕΟΠΥΥ.
Με βάση τα πραγματικά στοιχεία καταναλώσεων φαρμάκων, υπολογίζεται η συνολική δαπάνη των φαρμάκων κάθε εταιρείας και από αυτή προκύπτει το μερίδιο της στην δαπάνη του ΕΟΠΥΥ.


Για τον προσδιορισμό της δαπάνης κάθε εταιρείας, αφαιρείται η συμμετοχή των ασφαλισμένων, ποσά που αφορούν νομοθετημένες εκπτώσεις και επιστροφές (rebates) της φαρμακευτικής, εκπτώσεις προς τον ΕΟΠΥΥ μετά από σχετική συμφωνία, επιστροφές χονδρεμπορικού κέρδους από απευθείας πωλήσεις σε φαρμακοποιούς ή συνεταιρισμούς τους, ο ΦΠΑ και η δαπάνη φαρμάκων για «νοσοκομειακή μόνο χρήση», που χορηγούνται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και δεν συμμετέχουν στην διαμόρφωση του ποσού της υπέρβασης.
Από το άθροισμα των ποσών για όλα τα προϊόντα προσδιορίζεται ο τελικός κύκλος εργασιών κάθε εταιρείας που προκύπτει από τη συνταγογράφηση για ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και από την κατάταξη όλων των εταιρειών και των κύκλων εργασιών τους για τον ΕΟΠΥΥ προκύπτουν τα τελικά μερίδια αγοράς, με βάση τα οποία επιμερίζεται το ποσό της υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης.

Συμψηφισμοί και σε είδος

Το ποσό υπέρβασης καταβάλλεται υπέρ ΕΟΠΥΥ σε ειδικό λογαριασμό ή συμψηφίζεται με προμήθειες φαρμάκων για τα φαρμακεία του.

Φαρμακευτικές που δεν έχουν συναλλαγές με τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, εφόσον υπάρχουν υπερβάσεις, μπορούν να συμψηφίζουν τα σχετικά ποσά με απαιτήσεις τους από νοσοκομεία του ΕΣΥ, έναντι νοσηλίων ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ.
Ο ΕΟΠΥΥ, μπορεί να δίνει φάρμακα από τα φαρμακεία του, και στα δημόσια νοσοκομεία, αντί της πληρωμής νοσηλίων των ασφαλισμένων του προς τα νοσοκομεία αυτά.
Συμψηφισμός είναι δυνατόν να γίνει και με απαιτήσεις φαρμακευτικών από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, για φάρμακα, έναντι νοσηλίων ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ.
Προϋπολογισμός ανά κατηγορία φαρμάκου

Με την ίδια απόφαση, ο ΕΟΠΥΥ μπορεί να εισηγηθεί ετήσιους προϋπολογισμούς φαρμακευτικής δαπάνης σε επίπεδο φαρμάκου, δραστικής ουσίας (ATC5) ή θεραπευτικής κατηγορίας (ATC4). Η πρόβλεψη αφορά περιπτώσεις εισαγωγής πολλών νέων φαρμάκων σε συγκεκριμένες θεραπευτικές κατηγορίες. 

Για όλα τα παραπάνω στοιχεία, ο ΕΟΠΥΥ θα δίνει αποκλειστικά στη κάθε φαρμακευτική εταιρεία στοιχεία για τη συμμετοχή των προϊόντων της στη διαμόρφωση της φαρμακευτικής δαπάνης.

Α.ΠΑΠ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου