Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014

ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ: Ρύθμιση οφειλών με το ν.4305/2014

Σας ενημερώνουμε ότι από την 31/10/2014, ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4305/2014, είναι σε ισχύ η ρύθμιση βάσει της οποίας μπορούν να ρυθμιστούν ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων.

Βάσει του ν. 4305/14 και της Υ.Α. Β7/39703/2829/7-11-2014 είναι δυνατή η ρύθμιση ως εξής:

Αριθμός δόσεων
Μείωση % επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων (πρόσθετα τέλη)
Εφάπαξ
100%
12 δόσεις
90%
24 δόσεις
80%
36 δόσεις
70%
48 δόσεις
60%
60 δόσεις
50%
72 δόσεις
30%
100 δόσεις
(για κύρια οφειλή μέχρι 15.000€)
20%

Επισημαίνεται ότι με το νέο πλαίσιο ρύθμισης:

Ρυθμίζονται οφειλές μέχρι

30/6/2014 για φυσικά πρόσωπα
31/8/2014 για νομικά πρόσωπα

 • Δύναται να ρυθμιστούν οφειλές μέχρι 1.000.000 €
 • Οι κύριες οφειλές μέχρι 15.000€ δύναται να ρυθμιστούν έως 100 δόσεις
 • Το ετήσιο επιτόκιο από 1/1/2013, με το οποίο βαρύνεται η κύρια οφειλή η οποία ρυθμίζεται, μειώνεται σε 4,56%
 • Προβλέπεται η υποβολή αίτησης άπαξ επανένταξης στη ρύθμιση, σε περιπτώσεις απώλειας της για λόγους ανωτέρας βίας
 • Λαμβάνεται μέριμνα προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση μεταξύ των οφειλετών που υπήχθησαν στη ρύθμιση της Νέας Αρχής του ν.4152/2013, όπως ισχύει και όσων υπαχθούν στη ρύθμιση του άρθρου 54 του ν.4305/2014. (λεπτομέρειες θα αναρτηθούν μετά την έκδοση Υπουργικής Απόφασης η οποία αναμένεται)
 • Η πρώτη δόση του διακανονισμού και ΜΟΝΟ αυτή, εξοφλείται με ειδοποιητήριο το οποίο θα σας δοθεί με την υποβολή της αίτησης
 • Οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μέχρι την 21η κάθε μήνα με ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ μέσω του διατραπεζικού συστήματος. Αν η μέρα αυτή είναι αργία, εισπράττονται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα
 • Η πάγια εντολή θα πρέπει να γίνεται σε Υποκατάστημα τράπεζας που έχετε επιλέξει και όχι μέσω Internet Banking, τουλάχιστον 5 εργάσιμες πριν την ημερομηνία λήξης της οφειλής της 2ης δόσης. Σε διαφορετική περίπτωση δεν είναι δυνατή η ενημέρωση των πληρωμών του διακανονισμού και υπάρχει κίνδυνος απώλειας της ρύθμισης.
 • Τα χρήματα πρέπει να είναι διαθέσιμα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας που είναι απαιτητά, διότι δεν ορίζεται συγκεκριμένη ώρα ανάληψης από την τράπεζα, οπότε θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι διαθέσιμα από την αρχή της ημέρας αναφοράς.
 • Προσοχή! Στις περιπτώσεις που καταθέτετε τα χρήματα μέσω ΑΤΜ ή μέσω άλλης τράπεζας, ενδέχεται να υπάρχει χρονοκαθυστέρηση και να μην είναι διαθέσιμα εγκαίρως ή να επιβληθεί επιπλέον χρέωση(προμήθεια) από τη τράπεζα με κίνδυνο να μην επαρκεί το υπόλοιπο για την εξόφληση της δόσης.
 • Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4305/2014 δεν προβλέπεται η δυνατότητα καθυστέρησης δόσης για τους πρώτους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Ο οφειλέτης δεν εκπίπτει της ρύθμισης στις περιπτώσεις για τις οποίες, ενώ καταβάλλει τις τρέχουσες εισφορές και μετά την παρέλευση του εξαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:
 • Δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μέχρι δύο (2) δόσεις ανά έτος προγράμματος ρύθμισης (για χρονικό διάστημα μέχρι ενός μηνός η κάθε δόση) ή
 • Δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης ανά έτος προγράμματος ρύθμισης, για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) μηνών.
 • Τονίζεται ότι κατά τη διάρκεια που καταβάλλονται δόσεις θα πρέπει να μην οφείλονται τρέχουσες εισφορές δηλ. για δόσεις που καταβάλλονται κατά την διάρκεια του α’ εξαμήνου να μην οφείλονται εισφορές μέχρι 31/12 του προηγούμενου έτους και για δόσεις που καταβάλλονται κατά τη διάρκεια του β’ εξαμήνου να μην οφείλονται εισφορές μέχρι 30/6 του ίδιου έτους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου