Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΟΠΥΥ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ   ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα την ………………………………201… οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:
Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας που χάριν συντομίας  θα αποκαλείται «Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» και που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφόρος Κηφισίας 39 – Τ.Κ. 15123) με Α.Φ.Μ. 997478553 και Δ.Ο.Υ  Αμαρουσίου και  εκπροσωπείται νόμιμα από τον  Πρόεδρο  του  Δ.Σ. αυτού…………………………, νόμιμα εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή της παρούσας με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ΙΙ. α) Το Φυσικό Πρόσωπο,……………………………… …………………………………, που εδρεύει  ……………………………. (οδός  …………………………………………… αρ. ……., Τ.Κ. ………………), με   ΑΦΜ ………………..  ΔΟΥ……………….. ,  διαθέτει τη με αριθμό……………………….. άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και είναι εγγεγραμμένος στον Ιατρικό Σύλλογο………………. με αριθμό μητρώου …………………………………   ή
ΙΙ β) Το Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία …………………………………………. που εδρεύει  ……………………………………. (οδός  …………………………………………… αρ. ……., Τ.Κ. ………………), με   ΑΦΜ ………………..  ΔΟΥ……………….. , που εκπροσωπείται νόμιμα από τον/τους…………………………………………………………….
που θα αποκαλείται στο εξής, χάριν συντομίας, «β΄ συμβαλλόμενος », συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν τα ακόλουθα:


                                     Α.    ΠΡΟΟΙΜΙΟ

     Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ως φορέας κοινωνικής ασφάλισης, ασφαλίζει, σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.), όπως εκάστοτε ισχύει και ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της και υπό τις προϋποθέσεις που αυτός ορίζει, τα αμέσως και εμμέσως ασφαλισμένα δικαιούμενα πρόσωπα, μεταξύ των άλλων και για εκτέλεση  ιατρικών επισκέψεων και τη διενέργεια ιατρικών πράξεων.
     Ο β΄ συμβαλλόμενος  δηλώνει ότι διατηρεί  ιδιωτικό ιατρείο ή ιδιωτικό πολυϊατρείο, στην περιοχή……………………………… (οδός………………………………………. αρ…….., Δήμος……………………, ΤΚ…………….., με αριθμό τηλεφώνου………………………………..), που λειτουργεί με την υπ’ αριθμ. ……………………….. άδεια ίδρυσης και λειτουργίας  και πληροί τις προδιαγραφές του Π.Δ. 84/2001 περί άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου ή ιδιωτικού πολυϊατρείου. Επίσης προσκομίζεται επικυρωμένη από τον οικείο ιατρικό σύλλογο υπεύθυνη δήλωση για τον τεχνολογικό εξοπλισμό που διαθέτει το ιατρείο. Σε περίπτωση μεταβολής των αρχικώς δηλωθέντων, ο β΄ συμβαλλόμενος υποχρεούται να υποβάλει στον Οργανισμό συμπληρωματική δήλωση.
                                     
                                          ΓΕΝΙΚΟΙ   ΟΡΟΙ

1. Ο β΄ συμβαλλόμενος αποδέχεται να εκτελεί  ιατρικές επισκέψεις και να διενεργεί  ιατρικές πράξεις, κατά την έννοια του αρ.2 του Π.Δ.125/2005,  µε όλα τα αναγκαία κατά περίπτωση υλικά, την προσήκουσα επιμέλεια και τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης  και δεοντολογίας στους δικαιούχους του Οργανισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ε.Κ.Π.Υ. του ΕΟΠΥΥ όπως ισχύει κάθε φορά,  τις σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες του Οργανισμού, καθώς επίσης και τις συναφείς διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα ως αναπόσπαστους όρους της παρούσας σύμβασης.
    Οι υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), προς τους δικαιούχους του Οργανισμού  παρέχονται στις εγκαταστάσεις του β΄ συμβαλλόμενου.
2. Ο β΄ συμβαλλόμενος δηλώνει με υπεύθυνη δήλωσή του ότι :
α) δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση αποκλειστικής απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα. Οι ιατροί οι οποίοι κατέχουν  θέση έμμισθης απασχόλησης ( όχι αποκλειστικής ) στο Δημόσιο Τομέα, υποχρεούνται να το δηλώσουν στην ίδια δήλωση, αναφέροντας το δημόσιο φορέα στον οποίο παρέχουν την  έμμισθη υπηρεσία.
β) δεν έχει καταγγελθεί η σύμβασή του από κανέναν από τους ασφαλιστικούς φορείς που συναποτελούν τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για αντισυμβατική συμπεριφορά από δόλο ή αμέλεια που αποδεικνύεται από έγγραφα στοιχεία ασφαλιστικού οργανισμού,
γ) δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για οικονομικά εγκλήματα,   και δεν του έχει επιβληθεί ποινή από τον ΕΟΠΥΥ.
δ) δεν είναι ο ίδιος ή οι α΄ βαθμού συγγενείς αυτού,  μέτοχοι ή ασκούν διοίκηση, ή με κάθε τρόπο επηρεάζουν τη διοίκηση νομικών προσώπων κάθε μορφής αντίστοιχου ή συναφούς αντικειμένου, συμβεβλημένων  με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ε) εάν είναι συνταξιούχος ιατρός.
στ) εάν είναι νέος ιατρός ( αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου ιατρικού συλλόγου για την έναρξη λειτουργίας νόμιμου ιατρείου).
3. Απαγορεύεται αυστηρά και αποτελεί βαρύτατο παράπτωμα και λόγο επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων η παρακράτηση ή η αποδοχή για φύλαξη, έστω και προσωρινά, από τον β΄ συμβαλλόμενο, ατομικών βιβλιαρίων  των δικαιούχων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  Σε περίπτωση που βιβλιάρια ασθενείας παραμείνουν για οποιοδήποτε λόγο στο χώρο του ιδιωτικού ιατρείου ή ιδιωτικού πολυϊατρείου, ο β΄συμβαλλόμενος οφείλει να  τα παραδώσει άμεσα στον δικαιούχο  ή στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
4. Τα παραπεμπτικά για τη διενέργεια ιατρικών  πράξεων  και οι συνταγές,  είναι αυστηρώς προσωπικά και απαγορεύεται η χρησιμοποίησή τους για λογαριασμό τρίτων προσώπων.
5. Αποτελεί αντισυμβατική συμπεριφορά οποιαδήποτε κατεύθυνση των ασθενών από τον β΄ συμβαλλόμενο σε συγκεκριμένα διαγνωστικά κέντρα και φαρμακεία για την εκτέλεση των παραπεμπτικών ιατρικών πράξεων (διαγνωστικών/θεραπευτικών εξετάσεων/πράξεων ) και  των συνταγών.  
6. Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται ότι βασική προϋπόθεση της καλής εκτέλεσης της σύμβασης είναι η διασφάλιση ότι ο β΄ συμβαλλόμενος  παρέχει στους δικαιούχους του Οργανισμού υπηρεσίες υγείας οι οποίες πληρούν καθορισμένα κριτήρια.
     Με το άρ. 12 παρ.3γ του Ν.4238/2014, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι αρμόδιος  για την κατάρτιση κανόνων ποιότητας και αποτελεσματικότητας της αγοράς υπηρεσιών υγείας και την εποπτεία επί της εφαρμογής τους. Ως εκ τούτου, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  δύναται να προβεί σε αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον β΄ συμβαλλόμενο, είτε με ίδια μέσα από υπηρεσίες του φορέα, είτε μέσω άλλου φορέα.  Σε κάθε περίπτωση, το κόστος βαρύνει τον β΄ συμβαλλόμενο.
Ως ημερομηνία έναρξης των διαδικασιών που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο ορίζεται η 01/01/2015.
     Ο β΄ συμβαλλόμενος εφόσον διαθέτει πιστοποιητικά ποιότητας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες,  από  διαπιστευμένο φορέα, υποχρεούται να τα καταθέσει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
7. Ο β΄ συμβαλλόμενος ( ιδιώτης ιατρός ή ιατρός ιδιωτικού πολυϊατρείου)  παραμένει  σε ανοιχτή δυναμική λίστα η οποία  επικαιροποιείται σε ετήσια βάση ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού για αγορά ιατρικών επισκέψεων – πράξεων, μετά από  αξιολόγηση ή πιθανή αποχώρηση των συμβεβλημένων γιατρών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1.  Ο β΄  συμβαλλόμενος  υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως εντός μηνός στον Οργανισμό κάθε μεταβολή των στοιχείων του, όπως αυτά δηλώνονται στην παρούσα σύμβαση.
2. Κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ο β΄ συμβαλλόμενος υποχρεούται να δηλώσει τις ημέρες και ώρες κατά τις οποίες δέχεται στις εγκαταστάσεις του, τους δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Σε εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις και κατά την κρίση του θεράποντα ιατρού υποχρεούται να μεταβαίνει στην οικία του ασθενούς, όταν ο τελευταίος λόγω νόσου δεν είναι σε θέση να μεταβεί στο ιδιωτικό ιατρείο, ή στο ιδιωτικό πολυϊατρείο.  
3. Ο β΄ συμβαλλόμενος υποχρεούται κατά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης να υποβάλει στον Οργανισμό υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι τα τμήματα, µε τις αντίστοιχες ιατρικές ειδικότητες και τους επιστημονικούς υπεύθυνους ανά τμήμα, υφίστανται όπως αναφέρονται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του.  Υποχρεούται επίσης με την υπογραφή της σύμβασης,  να καταθέσει αναλυτική κατάσταση µε το μηχανολογικό εξοπλισμό που διαθέτει και τις ιατρικές πράξεις που δύναται να εκτελεί. Σε περίπτωση μεταβολής των παραπάνω, ο β΄ συμβαλλόμενος υποχρεούται να υποβάλει στον Οργανισμό συμπληρωματική  δήλωση και αντίγραφο της τροποποιημένης άδειας λειτουργίας από τον οικείο ιατρικό σύλλογο, εντός 10 ημερών από την παραλαβή της.
4. Ο β΄ συμβαλλόμενος υποχρεούται επίσης :
- να συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στο άρ.28 του Ν.4238/2014, εντός της προθεσμίας ενός έτους από τη δημοσίευσή του.
- να συνταγογραφεί κατά τα οριζόμενα στο αρ.2 του Π.Δ.121/2008.
- να εκδίδει παραπεμπτικά για διαγνωστικές εξετάσεις – πράξεις κατά τα οριζόμενα στην υπ.αρ. Υ9/οικ.70521/2014 (ΦΕΚ 2243/Β/2014 ) Απόφαση του  Υπουργού Υγείας.
- να τηρεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας όπως προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την αποφυγή διασποράς λοιμώξεων σύμφωνα με την Υ.Α. υπ. Αριθμ. Υ1.Γ.Π.114971/11-02-2014 του Υπουργείου Υγείας, να εξασφαλίζει την προστασία από επικίνδυνες ακτινοβολίες, την ασφαλή αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών  και να διατηρεί τον μηχανολογικό και τεχνολογικό εξοπλισμό στο καλύτερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας.
-  να διαχειρίζεται τα ιατρικά απόβλητα   σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α.  υπ.αρ. 146163/12 ΦΕΚ 1537/Β/8-5-2012.  
- να διατηρεί το προσωπικό του  όσον αφορά στον αριθμό και στη σύνθεσή του, κατάλληλα εκπαιδευμένο  και εξειδικευμένο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.
- να τηρεί ειδικό μητρώο – ηλεκτρονικό αρχείο, για τους δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που  καθορίζονται από τον Οργανισμό,  στο οποίο θα καταχωρεί τα ατομικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο και αριθμό μητρώου), τις πραγματοποιηθείσες επισκέψεις, τη συνταγογράφηση, τις ιατρικές πράξεις που εκτελέστηκαν ή  που παραπέμφθηκαν για εκτέλεση,  ανά Α.Μ.Κ.Α. Το ως άνω ειδικό μητρώο διατηρείται για 10 έτη και  βρίσκεται πάντοτε στη διάθεση των αρμόδιων Οργάνων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όποτε και αν ζητηθεί.
- όταν κληθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,  να παρέχει  εγγράφως ή προφορικώς οποιαδήποτε στοιχεία ή διευκρινήσεις, που έχουν σχέση με τις υπηρεσίες του προς τους δικαιούχους του Οργανισμού, εντός των επόμενων 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης.
5. Ο β΄ συμβαλλόμενος πριν την παροχή υπηρεσίας υγείας υποχρεούται να ελέγξει την ασφαλιστική ικανότητα   και την ταυτοπροσωπία του δικαιούχου ασφάλισης.
6. Η μη τήρηση των ανωτέρω συνεπάγεται την μη  απόδοση της  αντίστοιχης αποζημίωσης   από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

                                    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

1.  Ως αμοιβή του β΄ συμβαλλόμενου  ορίζεται: α) για τις ιατρικές επισκέψεις, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 262Α / 16-12-2011 και  όπως εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται,  β) για τις ιατρικές πράξεις, η από τους ισχύοντες νόμους, Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές αποφάσεις προβλεπόμενη αμοιβή κατά πράξη. Εξαιρούνται οι πράξεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην έννοια της ιατρικής επίσκεψης κατά τα οριζόμενα στο αρ. 2 του Π.Δ.127/2005 και στον Ε.Κ.Π.Υ.  του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
2. Ο β΄ συμβαλλόμενος δηλώνει  ότι αποδέχεται να αμείβεται µε το κάθε φορά ισχύον Κρατικό Τιμολόγιο για τις υπηρεσίες που θα παρέχει κατά την διάρκεια της παρούσας σύμβασης προς τους δικαιούχους του Οργανισμού και σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας.  Πέραν αυτής, απαγορεύεται να ζητήσει ή να εισπράξει οποιαδήποτε επιπλέον αμοιβή από τον δικαιούχο.
3. Η είσπραξη οποιασδήποτε αμοιβής από τον δικαιούχο ή τους οικείους του για συμπλήρωση ή υποκατάσταση του κρατικού τιμολογίου, ή της αποζημίωσης της ιατρικής επίσκεψης,  ρητά απαγορεύεται. Η παράβαση αυτή συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασης   εκ μέρους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
4. Ειδικά, τα Ιδιωτικά Πολυϊατρεία μπορούν να δηλώνουν και να αποζημιώνονται για μέχρι τρεις γιατρούς ανά τμήμα και ειδικότητα με τον όρο ότι αυτοί δεν δηλώνονται ως επιστημονικά υπεύθυνοι ή ως συνεργαζόμενοι θεράποντες γιατροί από άλλο Ιδιωτικό Πολυϊατρείο  ή Ιδιωτικό Φορέα Π.Φ.Υ. και δεν έχουν ατομική σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεργαζόμενων θεραπόντων ιατρών που απασχολούν. Το όριο των τριών γιατρών ανά τμήμα και ειδικότητα δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ανάλογα με την αξιολόγηση των αναγκών σε αγορά  ιατρικών επισκέψεων/πράξεων από τον Οργανισμό.
5. Κατά τα οριζόμενα στο αρ.3 της Υ9/οικ.70521/2014 (ΦΕΚ 2243/Β/2014)  Απόφασης του Υπουργού Υγείας, όσες εξετάσεις συνταγογραφούνται και εκτελούνται από τον ίδιο ιατρό (αυτο- παραπομπές) αποζημιώνονται, με ειδική τιμή που αντιστοιχεί στο 60% των κάθε φορά ισχυουσών τιμών αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ. Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις κέντρων στα οποία εκτελούνται εξετάσεις που έχουν συνταγογραφηθεί από ιατρούς που έχουν σχέση μετοχική ή εργάζονται ως υπάλληλοι ή συνεργάζονται με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με το κέντρο.
6. Ο β΄ συμβαλλόμενος για την είσπραξη της αμοιβής του, πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. την Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα στην παρούσα σύμβαση και τις σχετικές εγκυκλίους  δικαιολογητικά, εντός του πρώτου εικοσαημέρου του επόμενου μήνα από την πραγματοποίηση των υπηρεσιών.  Η υποβολή των δαπανών γίνεται  ηλεκτρονικά στο e-dapy Φόροι (πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), τέλη και επιβαρύνσεις που τυχόν προκύψουν κατά την  εφαρμογή της συμβάσεως βαρύνουν τον β΄ συμβαλλόμενο.
7. Η αποζημίωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες γίνεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
8. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γνωστοποιεί ότι από το οικονομικό έτος 2014 και εντεύθεν θα αποζημιώνει δαπάνες ιατρικών επισκέψεων/ πράξεων  στα πλαίσια του συστήματος κλειστών προϋπολογισμών οι οποίοι καθορίζονται βάσει κριτηρίων (γεωγραφικών, πληθυσμιακών και άλλων ), και πάντα  σύμφωνα με τη διαδικασία προηγούμενης ενημέρωσης του β΄  συμβαλλόμενου.

                                         ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Η ισχύς της  παρούσας Σύμβασης , αρχίζει σήμερα και  λήγει στις  ……………………..
2. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
2.1. Όλοι οι όροι της παρούσης συμφωνούνται ως ουσιώδεις.
2.2. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δικαιούται να καταγγείλει οποτεδήποτε αζημίως την παρούσα, εφόσον διαπιστώσει παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης. Η ισχύς της καταγγελίας επέρχεται από τη δέκατη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία της εγγράφου γνωστοποίησης της καταγγελίας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τον β΄ συμβαλλόμενο.
2.3. Ο β΄ συμβαλλόμενος   δικαιούται να καταγγείλει αζημίως την παρούσα σύμβαση συνολικά για αποδεδειγμένη παράβαση των όρων αυτής από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και μετά από υποβολή αιτιολογημένων εξηγήσεων για τους λόγους καταγγελίας προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η ισχύς της καταγγελίας επέρχεται από τη δέκατη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία της εγγράφου γνωστοποίησης της καταγγελίας από τον β΄ συμβαλλόμενο προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
2.4. Η παρούσα λύεται αυτοδικαίως σε περίπτωση που υποβληθεί αίτηση πτώχευσης ή το Νομικό Πρόσωπο του β΄ συμβαλλόμενου κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση σε πτώχευση ή  τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης.
2.5. Αμφότερα τα μέλη μπορούν να καταγγείλουν την παρούσα οποτεδήποτε, για σπουδαίο λόγο.
2.6. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας σύμβασης μετά από διαπραγμάτευση, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης ενημέρωσης ένα (1) μήνα νωρίτερα.
2.7. Σε περίπτωση κατά την οποία η παρούσα σύμβαση λήξει ή λυθεί για οποιονδήποτε λόγο, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υποχρεούται να καταβάλει τις  αντίστοιχες  δαπάνες έως την ημερομηνία που προηγείται της ημερομηνίας ισχύος καταγγελίας της σύμβασης,  όπως καθορίζονται στο αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ της παρούσας.
2.8. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων της σύμβασης από τον β΄ συμβαλλόμενο, η οποία έχει πιστοποιηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο Οργανισμός δύναται να επιβάλει ποινική ρήτρα στο β΄ συμβαλλόμενο  για ποσό ίσο με το 15% των οφειλόμενων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις υπηρεσίες  που παρασχέθηκαν τον  τελευταίο ημερολογιακό μήνα προ της ημερομηνίας έναρξης της διαπιστωθείσας παράβασης.
2.9. Αμφότερα τα μέλη αποδέχονται ρητά ότι αυτή η ποινική ρήτρα είναι εύλογη και δίκαιη και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δικαιούται να παρακρατεί το ποσόν της ποινικής ρήτρας από το ποσό που οφείλει στον β΄ συμβαλλόμενο.
2.10. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από τυχόν άλλες κυρώσεις που προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και ο Ε.Κ.Π.Υ., για τις ίδιες παραβάσεις (ποινικές, πειθαρχικές, αστικές), όπως περιγράφονται, καθορίζονται και κατακυρώνονται μετά από τις προβλεπόμενες από το Νόμο σχετικές διαδικασίες.
2.11.  Για την επίλυση κάθε διένεξης ή διαφοράς σχετικής με την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.
3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1. Οποιαδήποτε μεταβολή των όρων της παρούσας σύμβασης θα γίνεται και θα αποδεικνύεται με έγγραφη συμφωνία.
2. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει στο τέλος κάθε συμβατικού εξαμήνου τον β΄συμβαλλόμενο για επαναδιαπραγμάτευση των προσφερόμενων τιμών, εν όλω ή εν μέρει των παρεχόμενων υπηρεσιών, με βάση τον αριθμού των ιατρικών επισκέψεων / πράξεων που εκτέλεσε ο β΄ συμβαλλόμενος κατά τη διάρκεια του προηγούμενου εξαμήνου.
3. Ο προϋπολογισμός κατ΄ έτος για τον β΄ συμβαλλόμενο, δύναται να επαναπροσδιορίζεται με βάση τα αποτελέσματα των κλινικών και οικονομικών ελέγχων,  τους οποίους διεξάγουν τα ορισμένα για το σκοπό αυτό ελεγκτικά όργανα.
4. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η παρούσα κατισχύει κάθε προηγούμενης συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων, προφορικής ή γραπτής.
2. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ε.Κ.Π.Υ. και η εν γένει Νομοθεσία που διέπει την περίθαλψη των δικαιούχων σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Για την κύρωση των παραπάνω οι συμβαλλόμενοι υπέγραψαν την παρούσα σύμβαση σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα με ημερομηνία και τόπο τα αναφερόμενα στην αρχή της παρούσας και πήραν από ένα όμοιο πρωτότυπο δεόντως υπογεγραμμένο.
                                         
                                     ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ


ΓΙΑ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.                                       ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ-
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ


6 σχόλια:

 1. εντεχνως δεν αναφερεται πουθενα σε ποσα τερμινα θα πλερωνει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Όμηροι για:
  1. 10 ευρώ, που δεν είναι σίγουρο ότι θα παραμείνουν 10, γιατί "... 2. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει στο τέλος κάθε συμβατικού εξαμήνου τον β΄συμβαλλόμενο για επαναδιαπραγμάτευση των προσφερόμενων τιμών, εν όλω ή εν μέρει των παρεχόμενων υπηρεσιών, με βάση τον αριθμού των ιατρικών επισκέψεων ...."
  Και να δούμε τι θα κάνει ο συμβεβλημένος ιδιώτης, όταν τα ιδιωτικά πολυϊατρεία θα προσφέρουν τιμές με έκπτωση 30% ή στις 2 επισκέψεις άλλη μία δωρεάν ή 1+1 ή ανοιχτά και τα Σαββατοκύριακα κλπ
  2. άγνωστο αριθμό επισκέψεων, αφού "... 8. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γνωστοποιεί ότι από το οικονομικό έτος 2014 και εντεύθεν θα αποζημιώνει δαπάνες ιατρικών επισκέψεων/ πράξεων στα πλαίσια του συστήματος κλειστών προϋπολογισμών οι οποίοι καθορίζονται βάσει κριτηρίων (γεωγραφικών, πληθυσμιακών και άλλων)..." και
  3. φτηνή συνταγογράφηση (πολύ κάτω του Μ.Ο της ειδικότητας) και περιορισμένη αναγραφή εξετάσεων, ιδίως ακριβών, αφού " ... 3. Ο προϋπολογισμός κατ΄ έτος για τον β΄ συμβαλλόμενο, δύναται να επαναπροσδιορίζεται με βάση τα αποτελέσματα των κλινικών και οικονομικών ελέγχων, τους οποίους διεξάγουν τα ορισμένα για το σκοπό αυτό ελεγκτικά όργανα. ..."
  Περιμένουν ότι θα γίνει κοσμοσυρροή από ζήτουλες γιατρούς και ιδιωτικά πολυϊατρεία, γι' αυτό προβλέπουν και λίστα αναμονής! “... 7. Ο β΄ συμβαλλόμενος ( ιδιώτης ιατρός ή ιατρός ιδιωτικού πολυϊατρείου) παραμένει σε ανοιχτή δυναμική λίστα η οποία επικαιροποιείται σε ετήσια βάση ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού για αγορά ιατρικών επισκέψεων – πράξεων, μετά από αξιολόγηση ή πιθανή αποχώρηση των συμβεβλημένων γιατρών. ...”
  Έτσι ακριβώς λειτουργεί η ελεύθερη αγορά... και θα πετύχει!
  κμ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΉΓΓΙΚΕΝ Η ΩΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΣΤΟΥΝ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΑΦΕΝΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΝΙΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΥΤΗ ΑΝΑΣΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΑΦΕΤΕΡΟΥ!
  ΤΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΣΤΕΛΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΖΑ ΤΟΥΣ, ΤΩΡΑ ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥΣ! ΝΟΜΙΖΑΝ ΟΤΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΣΕΒΑΣΤΟΥΝ! ΤΩΡΑ ΘΑ ΔΟΥΝ ΚΙ ΑΥΤΟΙ ΤΗ ΓΛΥΚΑ ΤΗΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αφού θα την υπογράψουν όλοι τι σκούζετε?? είτε από συμφέρον είτε από βλακεία (όταν εφαρμόστηκε περυσι το rb+clb με πήρε μια συνάδελφος να με ρωτήσει τι είναι αυτό και τι σημαίνει ότι δεν θα τα πληρωθούμε?? γελούσα κι έκλαιγα δυο μέρες!!)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Οσοι ενδιαφέρονται να κάνουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ,ας ξαναδιαβάσουν προσεκτικά τους επαχθείς όρους της σύμβασης,γιά να δούνε τι τούς περιμένει!! Μόνο το μαχαίρι στο λαιμό (αλλά ISIS) δεν τούς βάζουν.!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ας κάνει ο πρ. ΠΙΣ ΣΤΟ Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ τη δική μας λογική αντιπρόταση ,
  ας ενημερωθούμε σε τι ποσοστό αναλογούν οι δαπάνες του ΕΟΠΥΥ για τους κλινικούς, εργαστηριακούς, φάρμακα,νοσηλείες και σε τι ποσοστό οι παροχές σε διοικητικούς, συμβούλους...
  ας ενημερωθεί ο ασφαλισμένος(μέσω εκτυπώσιμης αφίσας) για τις παροχές του ΕΟΠΥΥ
  ας παρθούν μέτρα να πάψουν τα φαρμακεία να είναι μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης
  ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή