Τετάρτη 27 Απριλίου 2016

Παράταση της θητείας των ΔΣ στο ΕΣΥ, επίδομα ΒΑΕ & αποζημίωση για υπέρβαση ωραρίου, ψηφίστηκαν στην ΒουλήΤρεις τροπολογίες (μία του Υπουργείου Υγείας και δύο του Υπουργείου Οικονομικών), οι οποίες περιλαμβάνονται στο Νόμο 4384/2016 (Α’78/26-4-2106) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ψηφίστηκαν την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή.

Οι τροπολογίες αυτές, όπως αναφέρεαι σε ανακοίνωση του γραφείου τύπου του υπουργείου Υγείας, θα συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα αλλά και συγκεκριμένα των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.
Πολύ σημαντική είναι και η ρύθμιση για την κάλυψη των θέσεων ήδη υπηρετούντος τακτικού νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, οι οποίες κενώνονται, λόγω κατάληψης νέων θέσεων σε άλλους φορείς από το ανωτέρω προσωπικό, έπειτα από επιτυχία αυτού στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, από τους ακολουθούντες στους πίνακες κατάταξης. Η διάταξη αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης των 4Κ (ΦΕΚ 5/15.10.2015) και 5Κ (ΦΕΚ 6/27.10.2015). Είναι προφανείς οι θετικές συνέπειες της διάταξης αυτής, αφού συμβάλλει στην ενδυνάμωση της στελέχωσης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και στην απρόσκοπτη παροχή Υπηρεσιών Υγείας προς τους πολίτες.

Η τροπολογία του Υπουργείου Υγείας (άρθρο 51) περιλαμβάνει ρύθμιση για τις ατομικές συμβάσεις καθαριότητας, φύλαξης και σίτισης της κεντρικής υπηρεσίας και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου και στοχεύει στη λύση ερμηνευτικών ζητημάτων, κυρίως αυτό της ασφαλιστικής κάλυψης των φυσικών προσώπων, τα οποία συνάπτουν τέτοιου είδους συμβάσεις. Η ρύθμιση αυτή έχει εξαιρετικά ευεργετικές συνέπειες τόσο για τους φορείς, όσο και για τα αντισυμβαλλόμενα πρόσωπα.

Επιπλέον, στην τροπολογία περιλαμβάνεται ρύθμιση για την ίση μεταχείριση των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου όσο αφορά την υποχρέωση ολοκλήρωσης της εν λόγω υπηρεσίας αλλά και τη συμμετοχή τους στις πρόσθετες εφημερίες των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

Μια ακόμη ρύθμιση που περιλαμβάνεται στην τροπολογία είναι για την κάλυψη του κενού που είχε υπάρξει λόγω της συγχώνευσης, μετατροπής και κατάργησης των Δημόσιων ΙΕΚ αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας. Ταυτόχρονα ρυθμίζονται και ζητήματα του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού των ΔΙΕΚ καθώς και η μεταφορά των οργανικών θέσεων, που μέχρι σήμερα δεν είχε πραγματοποιηθεί παρά την έναρξη των ως άνω ΔΙΕΚ. Καταλυτική θα είναι η ρύθμιση για την ομαλή λειτουργία των φορέων αυτών και θα ευεργετήσει τόσο το προσωπικό, όσο και τους εκπαιδευόμενους.

Τέλος, εκτός από ρυθμίσεις που αφορούν θέματα του ΕΟΠΥΥ και του ΕΚΑΒ, η τροπολογία περιλαμβάνει τη σημαντικότατη ρύθμιση παράτασης της θητείας των Δ.Σ. των Νοσοκομείων έως τον ορισμό νέων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών, η οποία δίνει τη δυνατότητα λήψεως αποφάσεων που θα αποκαταστήσουν την εύρυθμη λειτουργία των Νοσοκομείων και θα έχουν ευεργετική επίδραση τόσο στο προσωπικό, όσο και στους πολίτες ως λήπτες υπηρεσιών Υγείας.

Η πρώτη τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών (άρθρο 52) δίνει στα εποπτευόμενα από το Δημόσιο και ιδιαίτερα από το Υπουργείο Υγείας ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ τη δυνατότητα αναδρομικής από 01/01/2016 ισχύος των αποφάσεών τους, οι οποίες αφορούν την αποζημίωση καθ’ υπέρβαση εργασίας ή προς συμπλήρωση ωραρίου και έχουν εκδοθεί πέραν της έναρξης του έτους. Είναι σαφές ότι η ρύθμιση αυτή θα είναι ευεργετική για τους εργαζόμενους, αφού θα καταστεί δυνατή η καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία, η οποία έχει ήδη παρασχεθεί για το ως άνω χρονικό διάστημα και δεν έχει αποζημιωθεί.

Εξαιρετικά σημαντική για τους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας είναι η δεύτερη τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών (άρθρο 54), αφού εξασφαλίζει τη συνέχιση καταβολής του επιδόματος με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις πλήρους απαλλαγής από την εργασία για συνδικαλιστικούς λόγους, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η ρύθμιση αυτή διασφαλίζει τον κοινωνικό χαρακτήρα της επιδοματικής πολιτικής και εξασφαλίζει την υλοποίηση των βασικών υποχρεώσεων της Πολιτείας προς τους εργαζόμενους, όπως είναι η νόμιμη ανάπαυση, η προστασία της μητρότητας κ.λπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου