Σάββατο 30 Απριλίου 2016

Το "μικρό ασφαλιστικό" του δημοσίουΤου Δημήτρη Κατσαγάνη - Capital.gr

Την... τιμητική τους έχουν οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου στο νέο Ασφαλιστικό. Όχι μόνο οι γενικότερες διατάξεις αλλά και ένα μπαράζ ειδικών διατάξεων του ασφαλιστικού νομοσχεδίου που ενέκρινε η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή είναι αφιερωμένες σε αυτούς.

Αυτές προβλέπουν ότι:

-Από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) θα πληρώνονται οι οι νυν συντάξεις του Δημοσίου.

-Στο ασφαλιστικό καθεστώς του ΕΦΚΑ υπάγονται από 1.1.2017 όλοι οι δημόσιοιυπάλληλοι.

-Το 13.6 % της εισφοράς κλάδου σύνταξης θα το καταβάλλει το Δημόσο και το 6,3% ο υπάλληλος

-Με τη συμπλήρωση του 67ου έτους θα γίνεται η καταβολή της κατώτατης σύνταξης.

-Έρχεται "τσεκούρι" στο 50% της προσωπικής διαφοράς από φέτος.

-Με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης θα υπολογιστούν οι συντάξεις όσων ασφαλισμένων του Δημοσίου που ενώ έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του επικείμενου νόμου δεν πληρούν τις προϋποθέσεις άμεσης λήψης της σύνταξης.

-Αναπροσαρμόζονται τα μερίσματα και καταργούνται τα κατώτατα όρια

Τι ισχύει ειδικά για τους συνταξιούχους του Δημοσίου

Πιο συγκεκριμένα, τα μέτρα που προβλέπονται ειδικά για τους δημόσιουςυπαλλήλους είναι τα ακόλουθα:

1. Από 1η Ιανουαρίου 2017 όλοι οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των ΟΤΑ α΄και β ΄βαθμίδας (Δήμοι, Περιφέρειες) καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του συνιστώμενου Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

2. Οι συντάξεις όσων από τους παραπάνω υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 κανονίζονται από το Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Αν το ακαθάριστο ποσό της σύνταξης τους υπολείπεται πάνω από το 20% του ποσού της σύνταξης που θα έπαιρναν με βάσεις τις συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δημοσίου που ίσχυαν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2014, το 50% της διαφοράς αυτής καταβάλλεται στο δικαιούχο ως προσωπική διαφορά. Για όσους αποχωρήσουν εντός του έτους 2017 η εν λόγω προσωπική διαφορά ανέρχεται στο 1/3 της διαφοράς . Για όσους αποχωρήσουν το 2018, καταβάλλεται η διαφορά στο ¼ της.

3. Η σύνταξη των τακτικών δημοσίων υπαλλήλων που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους και όχι του 65ου όπως ισχύει σήμερα.

4. Οι συντάξεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο μέχρι την ημερομηνία έναρξης του επικείμενου νόμου, μεταφέρονται στον ΕΦΚΑ και καταβάλλονται από αυτό. Στις συντάξεις αυτές θα επιβληθούν τα νέα ανώτατα όρια, δηλαδή το "πλαφόν" των 2000 ευρώ για την ατομική μηνιαία σύνταξη και το "πλαφόν" των 3000 ευρώ για τις πολλαπλές συντάξεις.

5. Από 1η Ιανουαρίου 2017, το συνολικό ποσοστό εισφοράς κλάδου σύνταξης στον ΕΦΚΑ ασφαλισμένου και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των συντάξιμων αποδοχών και κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλισμένου και κατά 13,33% σε βάρος του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ. Αν τα σημερινά ποσοστά εισφορών είναι υψηλότερα ή χαμηλότερα, αναπροσαρμόζονται ετησίως ισόποσα και σταδιακά από την 1η Ιανουαρίου 2017 μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2020.

6. Οι συντάξεις όσων αποχωρούν από την υπηρεσία τους, υποβάλλοντας ταυτόχρονα και αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του υπό ψήφιση νόμου, υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου που ίσχυαν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Δεν ισχύει αυτό για όσους δεν πληρούν, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του επικείμενου νόμου, τις προϋποθέσεις άμεσης καταβολής της σύνταξης τους και, έτσι, οι συγκεκριμένοι υπάγονται στις διατάξεις του υπό ψήφιση νόμου.

7. Η χορήγηση παροχών από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) και τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις καταθέσεις των μετόχων και από τα περιουσιακά στοιχεία των ταμείων.

Αποκλείεται οποιαδήποτε μεταφορά πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό, με εξαίρεση τους πόρους έκτακτης χρηματοδότησης των μερισμάτων των εν δυνάμει δικαιούχων μερίσματος.

Παράλληλα:

-καθιερώνεται νέος τρόπος υπολογισμού του μηνιαίου μερίσματος
-αναπροσαρμόζονται τα μερίσματα όσων έχουν εξέλθει της υπηρεσίας τους
-καταργείται κάθε διάταξη που προβλέπει κατώτατο όριο μερίσματος
-προβλέπεται η χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος για μετόχους που δεν έχουν συμπληρώσει το ελάχιστο όριο συμμετοχής για χορήγηση μηνιαίου μερίσματος (εφάπαξ επιστροφή των ατομικών κρατήσεων )
-προβλέπεται ο περιορισμός των προσώπων που δικαιούνται μέρισμα.

Τι ισχύει και για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου

Κατ΄άλλα για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου ισχύουν και για όλους τους άλλους ασφαλισμένους σε γενικές γραμμές τα ακόλουθα:

-Εθνική σύνταξη 384 ευρώ μηνιαίως με 20 χρόνια ασφάλισης, η οποία μειώνεται κατά 2% για κάθε έτος λιγότερο και μέχρι τα 15 έτη.

-Ανταποδοτική σύνταξη με βάση τις συντάξιμες αποδοχές (σ.σ. μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ΄όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου του), ο χρόνος ασφάλισης και κατ΄έτος ποσοστά αναπλήρωσης (από 0,77% με 15 έτη ασφάλισης μέχρι 2% για πάνω από 39 έτη ασφάλισης). Ισχύει για όσους βγουν στη σύνταξη μετά τη δημοσίευση του νόμου και αναδρομικά από 1.1.2019 για τους ήδη συνταξιούχους.

-Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων λαμβάνεται υπόψη ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου κανονίστηκε η σύνταξη που χορηγήθηκε, όπως αυτός είχε διαμορφωθεί πριν ισχύσει για πρώτη φορά ο υπό ψήφιση νόμος.

-Αναπροσαρμογή των ήδη καταβαλλόμενων επικουρικών συντάξεων, όχι όμως πέραν του αθροίσματος των 1300 ευρώ (κύρια και επικουρική). Το υπερβάλλον ποσό και έως τα 1300 ευρώ καταβάλλεται ως προσωπική διαφορά και καταργούνται και τα προβλεπόμενα κατώτατα όρια επικουρικών συντάξεων.

-Κατάργηση της οικογενειακής παροχής για όσους βγουν στη σύνταξη μετά τη δημοσίευση του επικείμενου ασφαλιστικού νόμου.

-Επανακαθορισμός των προϋποθέσεων καταβολής στους δικαιούχους των συντάξεων λόγω θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου του Δημοσίου.

-Το ποσό κάθε μηνιαίας σύνταξης όσων έχουν καταστεί συνταξιούχοι μέχρι και την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου δεν μπορεί να υπερβαίνει (μέχρι 31.12.2018) τα 2000 ευρώ και τα 3000 ευρώ για το άθροισμα του καθαρού ποσού των συντάξεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου