Κυριακή 24 Απριλίου 2016

Nέοι Κανόνες Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης - Οδηγίες χρήσηςΟ δ η γ ί ε ς  Χ ρ ή σ η ς 

Κανόνες Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης πλέον υλοποιούνται κανόνες ελέγχου που αφορούν σε:

1. χρέωση επίσκεψης στον ΕΟΠΥΥ.

2. καταχώρηση παραπεμπτικού.

Οι κανόνες ελέγχου για τη χρέωση της επίσκεψης στον ΕΟΠΥΥ αφορούν στο πλήθος των επισκέψεων του ασθενή σε ιατρούς της ίδιας ειδικότητας μέσα σε διάστημα 30 ημερών και στο πλήθος των επισκέψεων του ασθενή σε ιατρούς διαφορετικής ειδικότητας στην ίδια ημέρα.

Οι κανόνες ελέγχου για την καταχώρηση παραπεμπτικού αφορούν σε καταχώρηση εξετάσεων υψηλού κόστους (άνω των 90€) και στην επανάληψη εξετάσεων, δηλαδή στο διάστημα μετά το οποίο δύναται ένας ασθενής να επαναλάβει μία εξέταση.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους κανόνες παραβιαστεί, τότε ο ιατρός, προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία συνταγογράφησης, πρέπει να αποδεχτεί την υπέρβαση του κανόνα και να προσθέσει ενδελεχή τεκμηρίωση στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

1. Κανόνες κατά τη χρέωση επίσκεψης στον ΕΟΠΥΥ

Επίσκεψη ασθενή σε ιατρούς ίδιας ειδικότητας

Ο ιατρός δεν μπορεί να χρεώσει επίσκεψη στον ΕΟΠΥΥ για έναν ασθενή που θα επισκεφτεί σε χρονικό διάστημα 30 ημερών περισσότερες από 2 φορές ιατρό της ίδιας ειδικότητας.

Αν ωστόσο ο ιατρός θέλει να χρεώσει την επίσκεψη στον ΕΟΠΥΥ, η χρέωση αυτής της επίσκεψης θα επιτρέπεται μόνο ύστερα από ενδελεχή τεκμηρίωση στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Επίσκεψη ασθενή σε ιατρούς διαφορετικής ειδικότητας

Ο ιατρός δεν μπορεί να χρεώσει επίσκεψη στον ΕΟΠΥΥ για έναν ασθενή που θα επισκεφθεί στην ίδια ημέρα περισσότερους από 2 ιατρούς διαφορετικής ειδικότητας.

Αν ωστόσο ο ιατρός θελήσει να χρεώσει την επίσκεψη στον ΕΟΠΥΥ, η χρέωση αυτής της επίσκεψης θα επιτρέπεται μόνο ύστερα από ενδελεχή τεκμηρίωση στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.


Χρήση των κανόνων

Οι παραπάνω κανόνες ελέγχου εφαρμόζονται κατά το κλείσιμο της επίσκεψης, όπου πραγματοποιείται και η χρέωση της στον ΕΟΠΥΥ. Με την επιλογή του κουμπιού “Κλείσιμο Επίσκεψης”, εμφανίζεται παράθυρο διαλόγου για επιβεβαίωση του κλεισίματος της επίσκεψης αλλά και επιλογή πλαισίου ελέγχου για τη χρέωση της.

Με την επιλογή του πλαισίου ελέγχου “Υπολογίζεται στο Όριο Επισκέψεων” και εφόσον έχει παραβιαστεί τουλάχιστον ένας κανόνας, εμφανίζεται πίνακας με τις εξαιρέσεις που αφορούν στη συγκεκριμένη επίσκεψη. Στον πίνακα, τα πεδία “Εξαίρεση” και “Περιγραφή υπέρβασης κανόνα” παρουσιάζουν συνοπτικά την εξαίρεση που έχει πραγματοποιηθεί στην επιλεγμένη επίσκεψη.Ο ιατρός προκειμένου να προχωρήσει στην χρέωση της επίσκεψης πρέπει να επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου “Αποδοχή” και στη συνέχεια να συμπληρώσει ενδελεχή τεκμηρίωση στο πεδίο “Αιτιολόγηση” για κάθε μία από τις εξαιρέσεις. Αφού συμπληρώσει τα απαραίτητα αυτά πεδία, με την επιλογή του κουμπιού “Ναι” ολοκληρώνεται το κλείσιμο και η χρέωση επίσκεψης, ενώ σε διαφορετική περίπτωση επιλέγει “Όχι” και επιστρέφει στη σελίδα καταχώρησης της επίσκεψης.

Με το κλείσιμο της επίσκεψης, ο χρήστης ιατρός μπορεί να δει συγκεντρωτικά τις εξαιρέσεις της επίσκεψης, εφόσον υπάρχουν. Στην προβολή της επίσκεψης και πιο συγκεκριμένα στα στοιχεία της, έχει προστεθεί μια επιπλέον καρτέλα “Εξαιρέσεις κανόνων” όπου παρουσιάζονται όλες οι πληροφορίες των εξαιρέσεων.


Σε περίπτωση ακύρωσης της επίσκεψης, ο ιατρός μπορεί να δει στην καρτέλα τις εξαιρέσεις που είχε η επιλεγμένη επίσκεψη, ενώ κάθε εξαίρεση θα φέρει την ένδειξη “Ακυρωμένη”.

Χρέωση επίσκεψης μπορεί να γίνει και από την αναζήτηση επισκέψεων. Επομένως, με τη χρέωση της επίσκεψης γίνεται και ο έλεγχος των παραπάνω κανόνων.

Στον πίνακα αναζητήσεων υπάρχει το πεδίο “Χρέωση στο όριο επισκέψεων”. Με την επιλογή του εμφανίζεται παράθυρο διαλόγου στο οποίο επιβεβαιώνεται η χρέωση της επίσκεψης αλλά πλέον εμφανίζονται και οι εξαιρέσεις των κανόνων που αφορούν στη συγκεκριμένη επίσκεψη. Για να πραγματοποιηθεί η χρέωση, ο ιατρός πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου “Αποδοχή” και να συμπληρώσει ενδελεχή τεκμηρίωση στο πεδίο “Αιτιολόγηση” για κάθε μία από τις εξαιρέσεις.


Στην αναζήτηση επισκέψεων ο χρήστης μπορεί επιπλέον να εξαιρέσει κάποια επίσκεψη από το όριο των επισκέψεων προς χρέωση. Στην περίπτωση που για την επιλεγμένη επίσκεψη υπήρχαν εξαιρέσεις κανόνων κατά την χρέωση της, τότε με την εξαίρεση της διαγράφονται από αυτήν και οι εξαιρέσεις κανόνων.

2. Κανόνες κατά την καταχώρηση παραπεμπτικού

 Ακριβή Εξέταση

Η καταχώρηση διαγνωστικών εξετάσεων υψηλού κόστους (άνω των 90€) θα γίνεται αποκλειστικά ύστερα από ενδελεχή τεκμηρίωση στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

 Επανάληψη εξέτασης

Σε έναν ασθενή επιτρέπεται να συνταγογραφηθεί μια συγκεκριμένη εξέταση μία φορά σε χρονικό διάστημα 20 ημερών. Η επανάληψη της ίδιας εξέτασης για περισσότερες από μία φορές, μέσα στο διάστημα αυτό, θα επιτρέπεται μόνο ύστερα από ενδελεχή τεκμηρίωση στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Εξαιρούνται οι κάτωθι εξετάσεις, οι οποίες μπορούν να επαναληφθούν μετά από χρονικό διάστημα 4 ημερών:

o Γενική Αίματος, Χολερυθρίνη, CPK,CPK – MB, Ηλεκτρολύτες (Κάλιο, Νάτριο, Ασβέστιο), Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Αμυλάση, INR,PT,PTT, B- Χοριακή γοναδοτροπίνη, Γενική Ούρων, CRP ποσοτικό, Ακτινογραφίες ανά όργανο με πάθηση.

Χρήση των κανόνων

Οι κανόνες που αφορούν στο παραπεμπτικό εφαρμόζονται κατά την καταχώρηση του.

Με την επιλογή του κουμπιού “Καταχώρηση”, εφόσον έχει παραβιαστεί ένας ή περισσότεροι κανόνες, τότε εμφανίζεται παράθυρο διαλόγου με τις εξαιρέσεις.Για να ολοκληρωθεί η καταχώρηση του παραπεμπτικού πρέπει υποχρεωτικά ο ιατρός να επιλέξει το πλαίσιο διαλόγου “Αποδοχή” και στη συνέχεια να τεκμηριώσει την εξαίρεση στο πεδίο “Αιτιολόγηση” ,για κάθε μία από τις εξαιρέσεις. Διαφορετικά επιλέγει “Άκυρο” και επιστρέφει στη σελίδα καταχώρησης του παραπεμπτικού.

Στην προβολή του καταχωρημένου παραπεμπτικού, στις εξετάσεις του, έχει πλέον προστεθεί η καρτέλα “Εξαιρέσεις”. Σε αυτή, αν υπάρχουν υπερβάσεις ενός ή περισσότερων κανόνων, τότε παρουσιάζονται συγκεντρωτικά σε πίνακα. Σε περίπτωση ακύρωσης του παραπεμπτικού, ο ιατρός μπορεί να δει στην καρτέλα τις εξαιρέσεις που είχε το επιλεγμένο παραπεμπτικό, ενώ κάθε εξαίρεση θα φέρει την ένδειξη “Ακυρωμένη”.


6 σχόλια:

 1. Κανονες και υπολεπτομερειες, πρωτοκολλα και ψευδοεπιστημονισμοι, τροχοπεδη ουσιαστικα στην ελευθερη και απροσκοπτη εργασια εις οφελος του καθε ασθενη, με μοναδικο στοχο , ο γιατρος να σιχαινεται να γραψει φαρμακα και εξετασεις, ετσι ωστε να μειωθει στο τελος η δαπανη. Απο την αλλη, οταν ειναι να εισπραξει το κρατος, δεν υπαρχει κανενα προσκομμα, το μαχαιρι ερχεται στο λαιμο και οποιος μπορει ας μην υπακουσει. Παιρνει ασφαληστρικες εισφορες και φορους, αλλα κανει τα παντα για να μην αποδωσει. Στο εξωτερικο, οταν ο πολιτης πεσει, τον κρατος τον συντρεχει, εδω, τον κλωτσαει στο κεφαλι. Ντροπη, σιχαινομαι ολους που με καταντησαν ετσι, που καταντησαν τον τοπο μου ετσι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΣΥΜΦΩΝΩ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΑΝΩ-Η ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΝΤΙΑ.ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΕΛΗΣΕ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΟ ΚΟΚΚΑΛΟ.

   Διαγραφή
 2. ΠΡΟΧΤΕΣ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΓΡΑΨΩ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΓΟΝΑΤΑ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ, ΣΟΥ ΒΓΑΖΕΙ ΟΤΙ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 20ΗΜΕΡΟ. ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΩ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΑ 5 ΛΕΠΤΑ ΣΤΟ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ. ΟΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΙΧΑΘΟΥΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ. ΕΞΑΛΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΒΡΙΣΚΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΜΙΑ ΖΩΗ ΞΕΦΤΙΛΑ;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. πόνος θωρακικού τοιχώματος κι ο ασθενής επισκέπτεται παθολόγο, ο οποίος τον παραπέμπει για καρδιολογική και ίσως και πνευμονολογική εξέταση. Σύμφωνα με τους ειδικούς του συστήματος θα πρέπει να ασχοληθούν οι γιατροί με την αιτιολόγηση γιατί ο ταλαίπωρος Έλληνας θα εξετασθεί κι όχι με την εξέταση του.Που στο διάλο τους έχουμε βρει όλους αυτούς;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για οσους δεν καταλαβαν ακομη το γιατι, σκεφτειτε οτι η μεγαλυτερη μειωση των δαπανων θα επιτευχθει οταν θα εξαλειφθουν οι ασθενεις. Ουτε φαρμακα, ουτε εξετασεις , ουτε νοσηλειες , ουτε συνταξη, ουτε επιδοματα. Λυση Τ3 . Κι αυτο θα γινει, οταν ο γιατρος θα εμποδιζεται με τον ενα ή με τον αλλο τροπο, ( που θα βαφτιζεται επιστημονικος ) , να κανει σωστα τη δουλεια του. Επιπροσθετως θα αυξηθουν μοιραια τα ιατρικα λαθη και ως κλαδος θα βρεθουμε στην αρενα με τους δικηγορους. (ηδη μετρανε πεντε μηνες απεργιας-(πεινας), οποτε φανταστειτε πεδιον δοξης λαμπρον γι΄ αυτους ! Θα χαρουν πολλοι ψηφοφοροι-θεατες της αρενας, που μας εχουν αχτι.

   Διαγραφή