Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016

Οι θέσεις του ΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ Θεσσαλονίκης-Β. Ελλάδος σχετικά με την προς ψήφιση στις 27/07/16 τροπολογία με αρ. 575/107.

ΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ – ΠΕΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β.ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ 
ΤΗΛ.228406,ΦΑΞ.2310228970 
 website.www.seypika-thes.gr ΑΓΓΕΛΑΚΗ 37 4ος ΟΡΟΦΟΣ 
e mail . info @ seypika thes . gr 
 Τ.Κ.54621 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αρ.Πρωτ. 89 Θεσσαλονίκη 26/07/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα : “Οι θέσεις του ΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ Θεσσαλονίκης-Β. Ελλάδος σχετικά με την προς ψήφιση στις 27/07/16 τροπολογία με αρ. 575/107. 

Σχετικά με την τροπολογία

1.Όσον αφορά την παράταση χρόνου των συμβάσεων συμβεβλημένων γιατρών και εργαστηρίων έως τις 31/10/16 : αφορά την νομοθετική ρύθμιση παράτασης που είχε δοθεί, για τις συμβάσεις που έληξαν 30/06/16 και παρατάθηκαν με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ (17/7/16). Θεωρούμε ότι: πρέπει οι συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ πρέπει να ανοίξουν και να δοθεί η δυνατότητα και σε νέους γιατρούς να είναι μακροχρόνιες, σταθερές και φυσικά οι πληρωμές να γίνονται σε εύλογο χρόνο όχι πέραν των 40 ημερών. Οι συνεχείς μικρές παρατάσεις και η καθυστέρηση πληρωμών δημιουργεί ανασφάλεια και διαταράσσει τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στους συμβαλλόμενους. Δεν προάγει την εργασιακή ειρήνη η οποία και θα ωφελούσε τον τελικό αποδέκτη, τον ασθενή. 

2.Σχετικά με την παράταση των μετακινήσεων, εντός ΥΠΕ αλλά και μετά από συνεννόηση των διοικητών των ΥΠΕ και σε άλλη έως 31/12/16, θεωρούμε ότι: όταν δεν γίνεται με την συγκατάθεση των γιατρών, πέρα από την επιδείνωση της κατάστασης των μονάδων του ΠΕΔΥ, δημιουργεί οικονομικά προβλήματα, αν υπολογιστεί το κόστος των μετακινήσεων, όταν η μετακίνηση αφορά μεγάλες αποστάσεις ή αναγκαιότητα στέγασης. Η λύση είναι προκήρυξη νέων θέσεων ώστε να καλυφθούν τα κενά. Το ΠΕΔΥ είναι υποστελεχωμένο και η επιπλέον αποδυνάμωσή του δεν είναι επιτρεπτή. 

3.Σχετικά με την παράταση των συμβάσεων των επικουρικών γιατρών εως 30/9/17 μπορεί να λύνει εν μέρει τα προβλήματα στελέχωσης αλλά τελικά δημιουργεί μια νέα κατηγορία γιατρών απαξιωμένων, σε αβεβαιότητα, και με συνθήκες εργασίας απαράδεκτες. Θα πρέπει λοιπόν να προκηρυχθούν μόνιμες θέσεις με την ανάλογη εξέλιξη των γιατρών και με όλα τα δικαιώματα (άδειες, άδειες μητρότητας, εκπαιδευτικές κλπ) και να πάψει η αντιμετώπισή τους ως γιατροί δεύτερης κατηγορίας. Ας μην λησμονούμε ότι η ανταπόκριση στις προκηρύξεις θέσεων των επικουρικών ήταν πολύ μικρή λόγω των ανωτέρω αιτιών.

Παραμένει όμως το σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε μετά τον 4238/14 που προκαλεί τη μεγάλη ανισότητα ανάμεσα στους γιατρούς εργαζόμενους στο ΠΕΔΥ της 3ης και 4ης ΥΠΕ (Β. Ελλάδας) σε σχέση με όλες τις άλλες ΥΠΕ πανελλαδικά. Στην ανάδειξη αυτού του προβλήματος και την άρση της αδικίας στους γιατρούς αυτούς πιστεύουμε ότι θα σας βρούμε συμπαραστάτες. Η προσθήκη που περιγράφεται παρακάτω στην επερχόμενη τροπολογία του Υπ. Υγείας θα αποκαθιστούσε την αδικία και θα έβαζε όλους τους γιατρούς-οδοντιάτρους πανελλαδικά του ΠΕΔΥ σε ισόβαθμη θέση .

Πρόταση για προσθήκη στην τροπολογία 575/107 22/07/16.

Αιτιολογική έκθεση Για έναν σημαντικό αριθμό από ιατρούς και οδοντιάτρους που μεταφέρθηκαν από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στις Δ.Υ.Πε της Βόρειας Ελλάδας, μετά από αίτηση ένταξής τους, και επέτυχαν την έκδοση αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων περί διατήρησης του ιδιωτικού ιατρείου τους, με παράλληλη υποχρέωση των Δ.Υ.Πε να αποδέχονται τις προσηκόντως παρεχόμενες υπηρεσίες τους, έχουν εκδοθεί πράξεις απόλυσης από τις οικείες Δ.Υ.Πε. Οι ιατροί και οδοντίατροι αυτοί απασχολούνται πλέον προσωρινά, δυνάμει των εν λόγω δικαστικών αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων, σε αντίθεση με τους ιατρούς, που επίσης υπέβαλλαν αίτηση ένταξης, των Δ.Υ.Πε της υπόλοιπης Ελλάδας και πέτυχαν όμοιες αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων και οι οποίοι ουδέποτε απολύθηκαν. Επίσης οι ιατροί αυτοί, της 3ης και 4ης Δ.Υ.Πε, αν και υπέβαλαν σχετικές αιτήσεις, δεν κρίθηκαν για ένταξη στο καθεστώς ιατρών του Ε.Σ.Υ. Επίσης δεν κρίθηκαν προς ένταξη στο καθεστώς ιατρών του Ε.Σ.Υ. ιατροί και οδοντίατροι της 3ης και 4ης Δ.Υ.Πε , οι οποίοι επέτυχαν αποφάσεις των 

ασφαλιστικών μέτρων, εντούτοις όμως έκλεισαν τα ιατρεία τους, δεν απολύθηκαν αλλά ουδέποτε αξιολογήθηκαν. Η προτεινόμενη ρύθμιση αίρει τις αδικίες αυτές και αποκαθιστά την ομαλή υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των ως άνω Δ.Υ.Πε., δεν επιβαρύνει δε τον προϋπολογισμό των οικείων Δ.Υ.Πε., καθώς οι ενδιαφερόμενοι ήδη υπηρετούν και αμείβονται από αυτές.

Προτεινόμενο άρθρο Οι ιατροί και οδοντίατροι που υπέβαλλαν αίτηση ένταξης στο ΠΕΔΥ της 3ης και 4ης Δ.Υ.Πε και των οποίων διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης δυνάμει του ά. 17 ν. 4238/2014, παρά την έκδοση αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων περί διατήρησης του ιδιωτικού ιατρείου τους με παράλληλη υποχρέωση της οικείας Δ.Υ.Πε να αποδέχεται τις προσηκόντως παρεχόμενες υπηρεσίες τους, επανέρχονται στις θέσεις που κατείχαν μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται προς τη Δ.Υ.Πε, στην οποία ανήκει η θέση τους, εντός τριάντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Ο Διοικητής της οικείας Δ.Υ.Πε εκδίδει αμελλητί σχετική διαπιστωτική πράξη επαναδιορισμού ή επαναπρόσληψης, δημοσιευτέα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι επανερχόμενοι ιατροί και οδοντίατροι κρίνονται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος προς κατάταξη σε θέσεις κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. σύμφωνα με τον ν. 4238/2014. Επίσης κρίνονται στην ίδια προθεσμία προς κατάταξη σε θέσεις κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. σύμφωνα με τον ν. 4238/2014 και όλοι οι υπόλοιποι ιατροί και οδοντίατροι της 3ης και 4ης Δ.Υ.Πε. που επέτυχαν την έκδοση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων για διατήρηση του ιδιωτικού ιατρείου τους, αλλά ουδέποτε έκαναν χρήση αυτής.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σάββας Παρασκευόπουλος Νικολέττα Μανιάτη 
 Χειρ.Ουρολόγος               Χειρουργός

2 σχόλια:

  1. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο όλοι οι σύλλογοι μιλάνε συνεχώς για να ανοίξουν οι συμβάσεις του εοπυυ στους νέους γιατρούς.

    Δεν φτάνει που περικόπτονται και δεν πληρώνονται οι ήδη υπάρχοντες γιατροί, θέλετε να προσθέσετε κι άλλους, ώστε και να βασανίζονται κι αυτοί για πενταροδεκάρες, αλλά και η ήδη μικρη και σκωροφαγομένη πίτα να μοιράζεται σε πολλαπλάσιους.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΙΣΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΙ ,ΑΛΛΑ ΤΕΛΙΚΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΘΕΣΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΙ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΟΥΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ [ΑΛΛΩΣ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ]ΝΑ ΤΡΕΧΟΥΝ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΝΑ ΜΕΝΟΥΝ ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή