Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016

Διευκρινήσεις του ΙΚΑ για τις γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑΔιευκρινήσεις γύρω από τις γνωματεύσεις που εκδίδονται από τις οικείες Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ εξέδωσε το ΙΚΑ. Συγκεκριμένα, το ΙΚΑ προχώρησε στην έκδοση εγκυκλίου, με αφορμή μία σειρά από αιτήματα και ερωτήσεις που είχαν κατατεθεί στις Επιτροπές των ΚΕΠΑ.

Ειδικότερα, η εγκύκλιος της εφαρμογής των διατάξεων της Κ.Υ.Α. αρ.Δ18Α 5038263 (ΦΕΚ 2710/τ. Β΄/24-10-2013) αφορά στηνδιαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας.

Όπως τονίζεται από τη Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ, για την απαλλαγή όσων αναπήρων εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.1 του ν.1798/88 απαιτείται από την 1η Ιανουαρίου 2013 οριστική γνωμάτευση των οικείων Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.

Επομένως, σε ό,τι αφορά την εφαρμοζόμενη διαδικασία αντιστοίχισης για την έκδοση συμπληρωματικά από τα ΚΕ.Π.Α. της «Ειδικής Ιατρικής Βεβαίωσης» του Παραρτήματος ΙΙΙ της εν λόγω Κ.Υ.Α. (περ.2, σελ.3 Εγκυκλίου 69/2013), αυτή διενεργείται μόνο εφόσον:

(α) οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν την απαιτούμενη από τις σχετικές διατάξεις γνωμάτευση Α.Υ.Ε. ή Β.Υ.Ε. ΚΕ.Π.Α. και όχι γνωματεύσεις των προ ΚΕ.Π.Α. Υγειονομικών Επιτροπών και

(β) οι σχετικές γνωματεύσεις είναι οριστικές, δηλαδή δεν εκκρεμεί προσφυγή κατά αυτών στη ΒΥΕ (ή στα διοικητικά δικαστήρια).

Όπως σημειώνεται από το ΙΚΑ, η όποια παρατηρούμενη καθυστέρηση στην έκδοση των Ειδικών Ιατρικών Βεβαιώσεων “οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός της απεργίας διαρκείας των ιατρών του Ειδικού Σώματος εξαιτίας του οποίου δεν κατέστη δυνατόν να συσταθούν στην υπηρεσία μας οι απαιτούμενες για το σκοπό αυτό Έκτακτες Υγειονομικές Επιτροπές” και κατά συνέπεια αυτές θα σταλούν στις οικείες γραμματείες ΚΕΠΑ για διεκπεραίωση “αμέσως μετά τη λήξη της απεργίας των ιατρών”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου