Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016

Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ για νέα διαδικασία αποστολής των υποβολώνΜΑΡΟΥΣΙ, 27.07.2016 
Ανακοίνωση 

Προς το σύνολο των συμβεβλημένων Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας 

Ο ΕΟΠΥΥ ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρώτο στάδιο της νέας διαδικασίας εκκαθάρισης. Η διαδικασία πληρωμών προχωράει με ταχύτατες διαδικασίες και ήδη έχουμε εισέλθει στις εκκαθαρίσεις και ενταλματοποιήσεις των υποβαλλόμενων δαπανών για τον μήνα Μάρτιο. 

Το επόμενο στάδιο του έργου, που είναι σε πλήρη εξέλιξη, είναι η μεταφορά της δραστηριότητας σε ειδικές εγκαταστάσεις όπου θα γίνεται πλέον η παραλαβή και η ψηφιοποίηση των υποβολών και στη συνέχεια θα προωθούνται για αποθήκευση. 

Η νέα διεύθυνση αποστολής των φακέλων και κιβωτίων είναι: 

Κέντρο Διαλογής ΕΟΠΥΥ 

Θέση δύο (2) Πεύκα, Ασπρόπυργος ΤΚ 19300 

Στο κτίριο θα γίνονται αποστολές μόνο με εταιρείες μεταφοράς, είτε ιδιωτικές ταχυμεταφορών, είτε ΕΛ.ΤΑ. και όχι με αυτοπρόσωπη παράδοση. Προσοχή: εάν επιλεγεί η αποστολή με τα ΕΛ.ΤΑ., δεν θα δοθεί από τον αποστολέα εντολή παράδοσης σε ταχυδρομικό υποκατάστημα, αλλά απευθείας στην παραπάνω αναφερόμενη διεύθυνση. 

Οι υποβολές για το μήνα Ιούλιο και μετά θα παραδοθούν στην ανωτέρω διεύθυνση. 

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή εκάστου μήνα είναι μέχρι την 20η του επόμενου μήνα. Το φυσικό αρχείο της υποβολής έκαστου μήνα πρέπει να έχει παραδοθεί στην εταιρεία ταχυμεταφοράς ή στα ΕΛ.ΤΑ., επίσης έως την 20η του επόμενου μήνα. 

Ειδικά για την υποβολή του μηνός Ιουλίου 2016 και μόνο, η προθεσμία τόσο για την ηλεκτρονική υποβολή, όσο και για την υποβολή του φυσικού αρχείου, παρατείνεται έως την 26/08/2016. 

Το πρωτόκολλο παραλαβής θα είναι διαθέσιμο στον Πάροχο μέσω του συστήματος e-dapy, με τη λήψη του φακέλου από τους χρήστες του Κέντρου Διαλογής ΕΟΠΥΥ. 

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα κάτωθι: 

Για την καλύτερη και ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας δειγματοληψίας και ολοκλήρωσης των ελέγχων θα πρέπει να ακολουθηθούν οι κάτωθι οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που θα τοποθετούνται (με την σειρά που ακολουθεί) τα παραστατικά εντός των φακέλων / κιβωτίων για τις υποβολές που θα γίνουν. 

Διαγνωστικά Κέντρα / Φυσικοθεραπευτές / Ιατροί με Πράξεις 

1. Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 

2. Τα παραστατικά θα πρέπει να τοποθετούνται στο φάκελο / κούτα με αλφαβητική σειρά των ασφαλισμένων που λαμβάνουν την περίθαλψη, ανά ημερομηνία εκτέλεσης και χωρίς συρραπτικό ή συνδετήρα. 

Προσοχή: τα παραπεμπτικά τα οποία αναπτύσσονται σε δύο ή τρείς σελίδες (ίδιος αρ. παραπεμπτικού με ανάπτυξη σε 2 ή 3 σελίδες), πρέπει οπωσδήποτε να είναι πιασμένα με συνδετήρα, αλλιώς υπάρχει πιθανότητα να μην ψηφιοποιηθεί η 2η – 3η σελίδα εάν το παραπεμπτικό πέσει στο δείγμα ελέγχου. 

3. Λοιπά έγγραφα, όπου απαιτούνται με βάση την ΚΥΑ Β2β/οικ.38642/2016 (ΦΕΚ/Β/1536/2016) 

Προσοχή 

(ειδικά στους παραπέμποντες ιατρούς) , τ α  π α ρ α π ε μ π τικ ά  τ ω ν  ε ξ ε τ ά σ ε ω ν  θ α  π ρ έ π ει  ν α  είν αι  ε κ τ υ π ω μ έ ν α   σ ε   φ ύ λ λ α Α 4 κ αι   ν α  μ η ν   φ έ ρ ο υ ν σημάδια - εκδορές στο πεδίο που είναι το barcode . 

Ιατρικές Επισκέψεις 

1. Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 

2. Τα έντυπα των επισκέψεων θα πρέπει να τοποθετούνται στο φάκελο / κούτα με ημερολογιακή σειρά εκτέλεσης και χωρίς συρραπτικό ή συνδετήρα. 

3. Λοιπά έγγραφα, όπου απαιτούνται με βάση την ΚΥΑ Β2β/οικ.38642/2016 (ΦΕΚ/Β/1536/2016) 

Προσοχή : τα έντυπα των επισκέψεων θα πρέπει να είναι εκτυπωμένα μέσω της Η.ΔΙ.Κ.Α . από την εφαρμογή e - prescription (ηλεκτρονικά) σε φύλλα Α4 και σε καμία περίπτωση χειρόγραφα . 

Ιδιωτικές κλινικές 

(εκτός ΚΑΑ - Κλειστής και Ημερήσιας Νοσηλείας , Ψυχιατρικών και Ιδιωτικών Παθολογικών Κλινικών που νοσηλεύουν χρόνια πάσχοντες ) 

1. Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 

2. Τα παραστατικά της νοσηλείας ανά ΑΜΚΑ τοποθετημένα με ημερολογιακή σειρά με βάση το εξιτήριο (χωρίς συρραπτικά , αλλά με συνδετήρα ) , με αλφαβητική σειρά των ασφαλισμένων που έλαβαν την περίθαλψη ανά ημερομηνία εκτέλεσης 

3. Λοιπά έγγραφα, όπου απαιτούνται με βάση την ΚΥΑ Β2β/οικ.38642/2016 (ΦΕΚ/Β/1536/2016) 

ΚΑΑ – Κλειστής και Ημερήσιας Νοσηλείας 

1. Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 

2. Τα παραστατικά της νοσηλείας ανά ΑΜΚΑ με αλφαβητική σειρά των ασφαλισμένων που έλαβαν την περίθαλψη - υποχρεωτικά να περιλαμβάνεται η ιατρική γνωμάτευση εισαγωγής (για Κ.Α.Α. – Κ.Ν.), ή παραπομπής (για Κ.Α.Α. – Η.Ν.) σε κάθε μήνα υποβολής (χωρίς συρραπτικά , αλλά με συνδετήρα ). 

3. Λοιπά έγγραφα, όπου απαιτούνται με βάση την ΚΥΑ Β2β/οικ.38642/2016 (ΦΕΚ/Β/1536/2016) 

Ψυχιατρικές Κλινικές και Ιδιωτικές Παθολογικές Κλινικές που νοσηλεύουν χρόνια πάσχοντες 

1. Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 

2. Το σύνολο των παραστατικών της νοσηλείας ανά ΑΜΚΑ, τοποθετημένα με αλφαβητική σειρά των ασφαλισμένων που έλαβαν την περίθαλψη. 

3. Λοιπά έγγραφα, όπου απαιτούνται με βάση την ΚΥΑ Β2β/οικ.38642/2016 (ΦΕΚ/Β/1536/2016) 

ΜΧΑ - ΜΤΝ 

Τα πλήρη στοιχεία των συνεδριών ομαδοποιημένα ανά ΑΜΚΑ τοποθετημένα με αλφαβητική σειρά των ασφαλισμένων που έλαβαν την περίθαλψη. 

Λοιπά έγγραφα, όπου απαιτούνται με βάση την ΚΥΑ Β2β/οικ.38642/2016 (ΦΕΚ/Β/1536/2016) 

Λοιπές υποβολές άλλων συμβεβλημένων παρόχων 

1. Το αντίστοιχο φορολογικό στοιχείο. 

2. Τα έγγραφα των ασφαλισμένων (όπου απαιτούνται) θα πρέπει να τοποθετούνται στο φάκελο / κούτα με αλφαβητική σειρά των ασφαλισμένων που έλαβαν την περίθαλψη και χωρίς συρραπτικό, μόνο με συνδετήρα. 

3. Λοιπά έγγραφα που απαιτούνται με βάση την ΚΥΑ Β2β/οικ.38642/2016 (ΦΕΚ/Β/1536/2016) 

Οι Πάροχοι για τις υποβολές τους οφείλουν να αποστέλλουν, το φυσικό αρχείο εντός προκαθορισμένου φακέλου στον οποίο θα έχει επικολληθεί εξωτερικά η ειδική ετικέτα που εκτυπώνει το e-ΔΑΠΥ, με κάθε υποβολή λογαριασμών του μήνα. 

Προσοχή! 

Κάθε υποβολή ξεχωριστά πρέπει να έχει επικολλημένο την ειδική ετικέτα και να είναι σε εμφανές εξωτερικό σημείο. 

Οι Πάροχοι που έχουν δύο υποβολές, π.χ. ιατροί με επισκέψεις και πράξεις, μπορούν να τις αποστείλουν μαζί (κάθε μία σε δικό της φάκελο) με την ειδική ετικέτα επικολλημένη εξωτερικά στον κάθε φάκελο, αρκεί οι δύο φάκελοι να είναι δεμένοι με σπαγκάκι και όχι με αυτοκόλλητη ταινία, με την πλευρά που θα φέρει το επικολλημένο έντυπο προς τα έξω (να φαίνεται ότι παραλαμβάνονται δύο υποβολές ώστε να πάρουν δύο αριθμούς πρωτοκόλλου). 

Οι διαστάσεις που πρέπει να έχουν οι φάκελοι είναι: 

Φάκελος: 

Έως 150 σελίδες: 23x33 

Περισσότερες σελίδες: 25x35 

Λόγ ω δυσκολιών που αντιμετώπισαν αρκετοί Π άρ ο χ οι,   δ ε ν    υ π ά ρ χ ει   η υποχρέωση αποστολής κιβωτίων συγκεκριμένων διαστάσεων και το κόστος ανασυσκευασίας το αναλαμβάνει ο ΕΟΠΥΥ. 

Κάνουμε μια νέα αρχή, όλοι μαζί προσπαθώντας για ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Αφήσαμε πίσω τον πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, ο έλεγχος και η εκκαθάριση των δαπανών είναι πια γεγονός με αποτέλεσμα την πληρωμή για το σύνολο της δαπάνης. 

Για πληροφορίες ή απορίες σχετικά με τα ανωτέρω, παρακαλούμε επικοινωνήστε στα: 

 Για θέματα τεχνικής φύσεως και χρήσεως της εφαρμογής: 

Διεύθυνση Πληροφορικής στο email: 

edapy@eopyy.gov.gr 

 Για θέματα επιχειρησιακής φύσεως και διαδικασιών, εκτός από αυτές που αφορούν στο πρωτόκολλο των υποβολών, 

Διεύθυνση Ελέγχου και Εκκαθάρισης στο email: 

d18@eopyy.gov.gr

16 σχόλια:

 1. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αχρηστοι και δεν ξέρουν τι τους γίνεται.

  Θεωρούν "νέα αρχή" αυτό το έκτρωμα της γραφειοκρατίας που εφαρμόζουν.

  Που ακούστηκε να είναι τα παραπεμπτικά ηλεκτρονικά, και να σε βάζουν να τα τυπώσεις σε χαρτί, μόνο και μόνο για να τα συλλέξουν και με μια άχρηστη και δαπανηρή διαδικασία να τα ξανακάνουν ...ηλεκτρονικα!!!

  Τι σκοπό έχει αυτή η γελοιότητα για την οποία αισθάνονται"υπερήφανοι"; Το να βάζουν παρανοϊκα πρόστιμα σε όσους ξέχασαν να βσλουν μια υπογραφή;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. δουλειά δεν είχε ο διάολος..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καλά ειναι για πολλές σφαλιάρες το παιδάκι που ΠΑΡΙΣΤΑΝΕΙ τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Άλλη μια γελοία ανακοίνωση από τους Μπερσιμο Γεωργακόπουλους!!!!...Χρωστάνε ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ στους γιατρούς και ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΝ ΣΥΝΕΧΩΣ....Σε ΚΑΝΕΝΑ ΓΝΩΣΤΟ ΜΑΣ ΓΙΑΤΡΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο ΜΑΡΤΙΟΣ (δεν ξέρω εάν πλήρωσαν δικά τους κομματόσκυλα) και αυτοί πανηγυρίζουν για "Νέα Εποχή" και κουραφέξαλα...Πλέον σιχαίνομαι και να τους φτύσω...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΝΕ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ....ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΟΔΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΔΗΛ ΣΤΑ 2/3 ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ...ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΑΝΕΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΜΠΕΡΣΙΜΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΒΡΙΣΤΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ...ΤΕΤΟΙΑ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ...ΓΝΩΡΙΖΩ ΣΥΝΕΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΠΟΥ ΔΑΝΕΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΠΕΡΑ...Ο ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ ΚΑΙ Ο ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α Π Ε Τ Υ Χ Α Ν...ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ...ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΩ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΥ ΘΛΙΨΗ ΤΟΝ ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΙΣ ΠΟΥ ΚΩΦΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΣΙΩΠΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ...ΟΛΟΙ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΛΕΝΕ ΨΕΜΜΑΤΑ (ΤΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ)!!!!!!...ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΙ Ο ΜΑΡΤΙΟΣ - ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ - ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΙΜΑΣ ΤΟΥ ΜΠΕΡΣΙΜΗ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Το θράσος αυτών των "τυπων" του ΕΟΠΥΥ που έχουν τους γιατρούς ΑΠΛΗΡΩΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ και βγάζουν ανακοινώσεις που κάνουν το άσπρο-μαύρο έχει ξεπεράσει κάθε όριο... Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ τους είναι ΟΦΘΑΛΜΟΦΑΝΗΣ και αντί να ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ - όπως αρμόζει σε αξιοπρεπείς ανθρώπους- συνεχίζουν να απολαμβάνουν τις μισθάρες τους ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ...όσο για την εκκαθάριση του Μαρτίου λένε ΑΠΛΑ ΨΕΜΑΤΑ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Καταρχάς λένε ψέμματα γιατί ο Μάρτιος, ούτε έχει εκκαθαριστεί, ούτε έχει ενταλματοποιηθεί!!!.Αλλά και εάν ακόμα δεχτούμε πως τον "προετοιμάζουν" - γεγονός πολύ αμφίβολο - αποτελεί αυτό λόγο για ανακοινώσεις και πανηγύρια???. Αυτή είναι η δουλειά τους, γι' αυτό πληρώνονται και με μισθάρες εξωφρενικές για τα δεδομένα της εποχής..Εάν μάλιστα σκεφτούμε πως τον Αύγουστο θα έπρεπε να πληρώνεται ο Ιούνιος (και αυτοί ακόμα δεν έχουν πληρώσει τον Μάρτιο) τότε θα έπρεπε να κρύβονται και όχι να βγάζουν ανακοινώσεις.Η αλήθεια είναι μία και δεν κρύβεται.Τόσο ο Μπερσίμης όσο και ο Γεωργακόπουλος είναι ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ..ΟΥΤΕ ΜΠΟΡΟΥΝ (ΟΥΤΕ ΘΕΛΟΥΝ??) ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΤΑΞΗ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...ΚΑΛΟ ΛΟΙΠΟΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΠΡΙΝ ΤΟΥΣ "ΣΚΑΣΕΙ" ΚΑΜΜΙΑ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΛΗΡΩΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ - ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ ΚΑΙ Ο ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΗΤΑΝ 40 ΗΜΕΡΕΣ ΠΙΣΩ!!!! ΔΗΛΑΔΗ ΛΙΓΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ!!!...ΤΩΡΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΕΞΙ 6 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ...ΕΠΙΣΗΣ ΕΙΧΑΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΣΤΟ 95% ΤΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟ ΤΟΥ 2012, ΕΝΩ ΤΩΡΑ ΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΖΕΝΙΘ (ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟ ΤΟΥ 2012, ΤΑ 10% ΤΩΝ 2012-201-2014-2015)...ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ "ΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ" ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ...ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ "ΚΟΚΟΡΕΥΟΝΤΑΙ" ΑΛΛΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΤΗΣ ΚΟΛΛΟΣΙΑΙΑΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥΣ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ο ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ?ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΠΟΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΒΑΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΚΟΥΡΑΖΕΣΤΑΙ ΟΤΑΝ ΤΑ ΔΙΟΡΘΩΝΕΤΑΙ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Μπερσίμη και Γεωργακόπουλε, ΠΟΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ?????.Σα δεν ντρέπεστε να λέτε τέτοια ψέμματα!!..Εδώ καλά -καλά δεν έχετε εξοφλήσει τον Φεβρουάριο, τι ψέματα τζαμπουνάτε για Μάρτιους και πράσινα άλογα??..Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ..Τώρα μόλις (11.19 πμ 28(!!!) Ιουλίου μπήκα στο e-day)... ΑΝΤΕ ΣΗΚΩΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΦΥΓΕΤΕ ΠΟΥ ΞΕΚΟΚΑΛΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΜΙΣΘΑΡΕΣ ΣΑΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΙΝΕΤΕ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ωστε λένε ψέμματα. Ποπο ντροπή. Γι' αυτό τους είδα στεναχωρημένους στην τηλεόραση.

   Διαγραφή
  2. Δεν έχω πληρωθεί ούτε τον Ιανουάριο γιατί στα μέσα Ιουλίου μου είπαν οτι δεν έβρισκαν ένα από τα 200 χαρτάκια. Έκανα ένσταση και ακόμα περιμένω. Για Φεβρουάριο δεν έχω πληρωθεί ακόμα. Εννοείται οτι δεν θα ξανακάνω σύμβαση. Προτιμώ να πάω μούτσος σε καράβι παρά να με κοροϊδεύει ο αριστερός καθηγητής κος μπιρσιμης. Ελπίζω να ξυπνήσουν κι άλλοι συνάδελφοι. Απλά μετανιώνω που ειχα σύμβαση (αν και δεν την έχω πάρει ποτέ στα χέρια μου) και τόσο καιρό είχα πάρε δώσε με ξοφλημένο κράτος.

   Διαγραφή
 12. 5500 γιατροί Χ 200 επίσκεψεις Χ 12 μήνες = 13,2 εκατομμύρια χαρτιά Α4. Αν προσθέσουμε παραπεμπτικά εξετάσεων και χαρτιά συνταγογράφησης χρειαζόμαστε περίπου ένα δάσος ανα έτος. Αυτο μάλλον αποτελεί την οικολογική και πράσινη συνείδηση της αριστεράς. Αλλά ξέχασα ο κος Μπιρσιμης ειναι καθηγητής στατιστικής και όχι δάσκαλος αριθμητικής για να κάνει τέτοια πράξεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εγώ δεν ξέρω τι σόι Καθηγητής είναι, μια φορά για Διοικητής δεν είναι...Όταν- σύντομα απ΄οτι φαίνεται- αποτελέσει παρελθόν από τον ΕΟΠΥΥ θα μείνει μαύρο στίγμα την ιστορία του οργανισμού και ως παράδειγμα ασχετοσύνης, ανεπάρκειας και αχρηστίλας...Όοσ για τον έτερο Καππαδόκη (τον υβριστή Γεωργακόπουλο) προβλέπω στο άμεσο μέλλον οι Πατρινοί να τον παίρνουν με τις σάπιες πατάτες όπου τον συναντάνε...

   Διαγραφή
 13. κ Μαστοράκου,
  τι γίνεται με τις πληρωμές μας?? Θα μπορούσε κάποιος να μας ενημερώσει υπεύθυνα τέλος πάντων?? Ειλικρινά είμαστε σε απελπιστική κατάσταση με κάτι εξωπραγματικές εφορίες, με καθημερινά λειτουργικά έξοδα και με ένα κάρο λογαριασμούς και υποχρεώσεις. Τι πράγματα είναι αυτά? Να έχουμε πληρωθεί δύο μήνες από τους οχτώ και ο Μπιρσίμης να λέει χαζομάρες και να μας εμπαίζει?? Τα τυπάκια του ΕΟΠΥΥ είναι ανίκανα, άσχετα και εντελώς μα εντελώς αφερέγγυα... Νομίζω πως έφτασε η στιγμή να εξαγγείλετε επίσχεση διαρκείας μέχρι να εξοφληθούν τουλάχιστον 3 μήνες......

  ΑπάντησηΔιαγραφή