Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016

Αλλάζει το ΚΕΕΛΠΝΟ;


Συνεδρίασε για πρώτη φορά, δύο μήνες μετά τη συγκρότηση της, η Επιτροπή Μελέτης για τον Θεσμικό Εκσυγχρονισμό του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Σε αυτό το ερώτημα θα κληθούν να δώσουν απάντηση τα μέλη της Επιτροπής που μέσα στους επόμενους 5 μήνες οφείλουν να διατυπώσουν πρόταση για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΚΕΕΛΠΝΟ. Παράλληλα, στόχος είναι η καταγραφή ζητημάτων και η διατύπωση προτάσεων σχετικά με τις με αναγκαίες παρεμβάσεις στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Κέντρου.

Στην προσπάθεια της αυτή θα ενημερωθεί πλήρως για το αντικείμενο, τον τρόπο οργάνωσης και εργασίας όλων των Τμημάτων και Γραφείων του ΚΕΕΛΠΝΟ, ενώ θα συνεργαστεί με επιστήμονες και διοικητικό προσωπικό.

Η Επιτροπή συγκροτήθηκε στις 18 Μαΐου και η πρόταση για Κανονισμό Λειτουργίας θα πρέπει να είναι έτοιμη εντός 7μηνου από την ημερομηνία ορισμού της. Ωστόσο, η πρώτη της συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές ημέρες, με την παρουσία του προέδρου του Οργανισμού, καθηγητή Θεόφιλου Ρόζενμπεργκ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «το ΚΕΕΛΠΝΟ θα πρέπει να καταστεί ένας έγκυρος και αξιόπιστος οργανισμός δημόσιας υγείας που λειτουργεί με διαφάνεια, υψηλό επιστημονικό επίπεδο, ευελιξία και αποτελεσματικότητα, σεβασμό στον πολίτη και τους κανόνες δεοντολογίας. Ειδικότερα:

a) το ΚΕΕΛΠΝΟ δεν μπορεί να συνεχίσει να αποτελεί μηχανισμό εξυπηρέτησης σκοπιμοτήτων του πελατειακού πολιτικού συστήματος, αλλά πρέπει να εστιαστεί απερίσπαστο στο έργο δημόσιας υγείας της αρμοδιότητάς του,

b) με τις προτάσεις για τον ΕΚΛ θα επιδιωχθεί ο εξορθολογισμός της δομής και λειτουργίας του ΚΕΕΛΠΝΟ, στην κατεύθυνση της ανάδειξης και ανάπτυξης του σημαντικού έργου δημόσιας υγείας που επιτελεί ο Οργανισμός,

c) όλες οι χρήσιμες λειτουργίες που επιτελεί σήμερα το ΚΕΕΛΠΝΟ (περιλαμβανομένων και δραστηριοτήτων εκτός της κεντρικής υπηρεσίας, π.χ. στελέχωση μονάδων λοιμώξεων κλπ.) πρέπει να συνεχιστούν απρόσκοπτα και αυτό θα διασφαλιστεί με τις προτάσεις που θα γίνουν,

d) θα διασφαλιστεί ότι με την εφαρμογή τυχόν νέου οργανογράμματος του Οργανισμού κανένας εργαζόμενος του ΚΕΕΛΠΝΟ δεν θα χάσει την εργασία του,

e) θα διατυπωθούν κανόνες λειτουργίας του ΚΕΕΛΠΝΟ με στόχο την αξιοκρατία στις τάξεις του, την αποτελεσματικότητα, τη συλλογικότητα, το υψηλό επιστημονικό επίπεδο και ήθος, τη συστηματική αξιολόγηση του έργου που επιτελείται,

f) θα προταθούν οργανωτικές προβλέψεις με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του ΚΕΕΛΠΝΟ, την εντονότερη άμεση εμπλοκή του στο πεδίο, την ενδυνάμωση του προσανατολισμού του προς την κοινωνία,

g) θα προταθούν ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν στο ΚΕΕΛΠΝΟ την απαιτούμενη ευελιξία (π.χ. στην έγκριση δαπανών, την απασχόληση προσωπικού κλπ.) για την ανταπόκριση σε έκτακτα συμβάντα δημόσιας υγείας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη διαφάνεια και λογοδοσία,

h) θα προβλεφθούν κανόνες που διασφαλίζουν τη δεοντολογική λειτουργία του Οργανισμού και τον σεβασμό στα δικαιώματα των πολιτών, πολύ περισσότερο αυτών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες· θα κατοχυρωθεί θεσμικά ο ζωτικής σημασίας συνδυασμός της προάσπισης της δημόσιας υγείας και του σεβασμού στα ατομικά δικαιώματα».

Συγκεκριμένο έργο θα αναλάβει κάθε ένα από τα 6 μέλη της επιτροπής, που συμμετείχαν και στη συνεδρίαση:

Αλέξης Μπένος, καθηγητής, Ιατρικό Τμήμα ΑΠΘ, αντιπρόεδρος ΚΕΕΛΠΝΟ (συντονιστής της Επιτροπής μελέτης),

Αλκιβιάδης Βατόπουλος, καθηγητής ΕΣΔΥ, αναπλ. μέλος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ

Αντώνης Κούτης, διδάκτωρ κοινωνικής ιατρικής, Δ/ντής ΕΣΥ, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, αναπλ. μέλος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ

Τάκης Παναγιωτόπουλος, καθηγητής ΕΣΔΥ, επιστημονικός συνεργάτης ΚΕΕΛΠΝΟ
Αθηνά Φαραζή, νομικός, αναπλ. μέλος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ.

Άγγελος Δοκόπουλος, νομικός, μέλος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ, που απουσίαζε, όμως, από τη συνεδρίαση

Αρχές λειτουργίας του ΚΕΕΛΠΝΟ βάσει των οποίων θα εργαστεί η Επιτροπή μελέτης

Το έργο του ΚΕΕΛΠΝΟ αφορά το ευρύ πλαίσιο λειτουργιών της δημόσιας υγείας. Ειδικότερα, στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται:

a) η πρόληψη και ο έλεγχος των νοσημάτων, η προστασία και η προαγωγή της υγείας του πληθυσμού της χώρας, και ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων, σε σχέση με λοιμώδη νοσήματα, χρόνια μη λοιμώδη νοσήματα, ατυχήματα, περιβαλλοντική υγεία, αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας,

b) η παρακολούθηση και εκτίμηση της υγείας του πληθυσμού της χώρας και των βιολογικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικο-οικονομικών παραμέτρων που την προσδιορίζουν,

c) ο σχεδιασμός, συντονισμός και συμβολή σε παρεμβάσεις πρόληψης και ελέγχου νοσημάτων, και δημόσιας υγείας εν γένει, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΚΕΕΛΠΝΟ δεν έχει αρμοδιότητες κανονιστικές ή επιβολής κυρώσεων,

d) ο σχεδιασμός, συντονισμός και συμβολή στην οργάνωση της εργαστηριακής υποστήριξης της δημόσιας υγείας,

e) η αντιμετώπιση αναδυόμενων νοσημάτων και έκτακτων καταστάσεων ή κινδύνων για την υγεία του πληθυσμού της χώρας,

f) η διατομεακή και διεπιστημονική συνεργασία στα θέματα υγείας, περιλαμβανομένου του τομέα της αγροτικής και κτηνοτροφικής πολιτικής –στην κατεύθυνση του “one health”–, του περιβάλλοντος, της παιδείας, της πολιτικής υγείας για πρόσφυγες/μετανάστες, της αντιμετώπισης νομικών ζητημάτων που αφορούν την δημόσια υγεία κ.ά.,

g) η συστηματική συνεργασία με άλλους φορείς, όπως ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, υπηρεσίες δημόσιας υγείας, φορείς αυτοδιοίκησης (σε επίπεδο περιφερειών, περιφερειακών ενοτήτων και δήμων), επιστημονικές εταιρείες, μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.ά.

h) η συστηματική διεθνής συνεργασία με φορείς επιδημιολογικής επιτήρησης, πρόληψης, προαγωγής υγείας και δημόσιας υγείας,

i) η συμβολή στην εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και άλλων ειδικών στα αντικείμενα της αρμοδιότητας του ΚΕΕΛΠΝΟ καθώς και η συμβολή στην έρευνα με κριτήριο τις προτεραιότητες υγείας του πληθυσμού,

j) η συμβολή στην αποκέντρωση της δημόσιας υγείας, η ανάπτυξη περιφερειακών μονάδων επιδημιολογικής επιτήρησης, εκτίμησης του επιδημιολογικού προφίλ και οργάνωσης παρεμβάσεων πρόληψης/ελέγχου νοσημάτων και προαγωγής υγείας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου