Τρίτη 28 Ιουλίου 2020

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης παρουσίασε στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής τις παρατηρήσεις του ΙΣΑ, για το Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και ίδρυση του Οργανισμού Διασφάλισης της

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης παρουσίασε στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής τις παρατηρήσεις του ΙΣΑ, για το Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και ίδρυση του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (ΟΔΙΠΥ Α.Ε.)»

Τις παρατηρήσεις του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών επί του Σχεδίου Νόμου «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και ίδρυση του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (ΟΔΙΠΥ Α.Ε.)» παρουσίασε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης, στο πλαίσιο της σημερινής συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης .

Ειδικότερα, ο κ. Πατούλης τόνισε τα εξής:

Ο ΙΣΑ τάσσεται διαχρονικά υπέρ κάθε μέτρου που αποβλέπει στη με οποιοδήποτε τρόπο διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στην πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμια φροντίδα. Από το 2012 που ανέλαβε τον έλεγχο και την εποπτεία των ιδιωτικών φορέων ΠΦΥ έχει με σοβαρότητα, διαφάνεια αλλά και αποτελεσματικότητα ανταποκριθεί στο έργο του. Οι ίδιοι οι γιατροί της Αθήνας αποτελούν τους καλύτερους μάρτυρες για το έργο του ΙΣΑ που σε κάθε μία περίπτωση αποβλέπει προεχόντως στη διασφάλιση της νομιμότητας και της ποιότητας.

Επί του άρθρου 1

Με τη διάταξη αυτή θεσπίζεται νέο όργανο διασφάλιση της ποιότητας.

Οι ιδιωτικοί φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας όμως υπάγονται ήδη στην εποπτεία και των έλεγχο των Ιατρικών Συλλόγων ( πρβλ. ν. 4025/11 και άρθρ. 85 του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α')), οι οποίοι είναι αρμόδιοι μεταξύ άλλων για την ανάκληση της βεβαίωσης λειτουργίας και την επιβολή προστίμων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 84/2001, όπως ισχύει. Στο σχέδιο νόμου δίδεται η δυνατότητα και στους φορείς αυτούς να υπαχθούν για την αξιολόγησή τους και στον ΟΔΙΠΥ επί τη βάσει αιτήματος που υποβάλλεται από τους ίδιους. (αρθρ. 1 παρ.1). Σημειώνεται ότι ειδικά τα διαγνωστικά εργαστήρια βιολογικών υλικών ήδη υποχρεούνται να εφαρμόζουν μεθόδους εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου (αρθ. 28 του ν. 3846/2010 (Α' 66). Θα πρέπει, νομίζουμε να οριστεί σαφώς ότι η αξιολόγηση από τον ΟΔΙΠΥ αποτελεί μία δυνητική συντρέχουσα αρμοδιότητά του καθώς και ότι για αυτή δεν θα επιβαρύνεται οικονομικά ο φορέας. 

Επί του άρθρου 4

Στις αρμοδιότητες του ΟΔΙΠΥ ανήκει μεταξύ άλλων (Βλ. αρθρ. 4 περ. ζ) «Η διατύπωση γνώμης ως προς την επιβολή κυρώσεων σε παρόχους που δεν τηρούν τις απαιτούμενες διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και η επιβολή κυρώσεων.». Η διατύπωση αυτή είναι αντιφατική. Θα πρέπει να διαγραφεί η φράση «και η επιβολή κυρώσεων». Μία ΑΕ δεν είναι δυνατόν να επιβάλει κυρώσεις. Κυρώσεις μπορεί να εισηγείται αλλά όχι να επιβάλει. 

Επί του άρθρου 5

Είναι εντελώς ασαφής η διατύπωση της διατάξεως αυτής που αφορά στη σύνθεση του Μετοχικού Κεφαλαίου του ΟΔΙΠΥ και ειδικότερα δεν διευκρινίζεται αν δικαίωμα απόκτησης μετοχών έχουν επαγγελματικοί φορείς, ΝΠΔΔ, όπως είναι ο Ιατρικός Σύλλογος.

Επί του άρθρου 8-9

Όπως εκθέτουμε και επί του άρθρου 4 στις αρμοδιότητες του ΟΔΙΠΥ ανήκει μεταξύ άλλων (Βλ. αρθρ. 4 περ. ζ) «Η διατύπωση γνώμης ως προς την επιβολή κυρώσεων σε παρόχους που δεν τηρούν τις απαιτούμενες διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και η επιβολή κυρώσεων.». Η διατύπωση αυτή είναι αντιφατική. Θα πρέπει να διαγραφεί η φράση «και η επιβολή κυρώσεων». Μία ΑΕ δεν είναι δυνατόν να επιβάλει κυρώσεις. Κυρώσεις μπορεί να εισηγείται αλλά όχι να επιβάλει. Παρά ταύτα, ενώ φαίνεται ο νομοθέτης να δέχεται εισηγητικό, γνωμοδοτικό ρόλο της ΑΕ ΟΔΙΠΥ, κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων προβλέπεται προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών ως εάν να πρόκειται για εκτελεστές διοικητικές πράξεις. Αυτό είναι αντιφατικό. Εξάλλου δεν θα μπορούσε ΑΕ ή το ΔΣ της να επιβάλει διοικητικά πρόστιμα, αλλά μόνο να τα εισηγείται.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι.Σ.Α.

1 σχόλιο: