Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ 1789Β: Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Claw back) έτους 2013 δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων και φυσικοθεραπείας.ΤΕΥΧΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1789
24 Ιουλίου 2013
25449

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΟΙΚ. 14025

Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Claw back) έτους 2013 δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων και φυσικοθεραπείας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013 (Α΄167) και ιδίως των παραγράφων 4 και 5 αυτού.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του π.δ. 85/2012 (Α΄141).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 119/2013.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για το 2013, δεν μπορεί να υπερβεί για νοσηλεία το ποσό των 520 € εκατομμυρίων (συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας) και για διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπεία το ποσό των 370 € εκατομμυρίων (συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας).

2. Η μηνιαία δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για ιδιωτικές κλινικές, νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, ψυχιατρικές κλινικές, κέντρα αιμοκάθαρσης, και κάθε άλλη ιδιωτική ή ειδικού καθεστώτος μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας και (κάθε είδους) ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια και φυσιοθεραπευτές που παρέχονται από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που εγγράφονται στους οικείους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ) 0673.01 (ιδιωτικές κλινικές) και 0671.01 (παρακλινικές εξετάσεις).

Το υπερβάλλον ποσό αναζητείται εκ μέρους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους των ανωτέρω υπηρεσιών υγείας.

3. Το ανωτέρω ποσό υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση και καταβάλλεται από τους ως άνω συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, εντός μηνός από την πιστοποίησή του, σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Σε περίπτωση απράκτου παρελεύσεως της άνω προθεσμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διακόπτει την σύμβαση του συμβεβλημένου παρόχου με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για το χρονικό διάστημα μέχρι την καταβολή του οφειλόμενου από αυτόν (πάροχο) ποσού ή την είσπραξή του κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

4. Ως βάση υπολογισμού του ποσού επιστροφής που αντιστοιχεί, ανά μήνα, σε κάθε συμβεβλημένο πάροχο χρησιμοποιείται ο μηνιαίος λογαριασμός που αυτός υποβάλει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., έναντι των παρεχόμενων, για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους του. Δεν αναγνωρίζονται και δεν αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δαπάνες που υποβάλλονται σε αυτόν μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την λήξη έκαστου ημερολογιακού μήνα.

5. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συμψηφίζει το παραπάνω ποσό με ισόποση οφειλή του προς τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο ιδιώτες παρόχους για την παροχή από αυτούς προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπηρεσιών υγείας. Ο συμψηφισμός γίνεται μόνο μεταξύ επιστρεφομένων ποσών από τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας και εκκαθαρισμένων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς αυτούς, που δημιουργήθηκαν εντός του ίδιου έτους.

6. Ο ΕΟΠΥΥ υπολογίζει το ποσό υπέρβασης που υποχρεούνται να επιστρέψουν οι πάροχοι με βάση τα πραγματικά στοιχεία που διαθέτει. Το συνολικό ποσό της επιστροφής υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση, στην βάση της διαφοράς ανάμεσα στην προϋπολογισμένη και την πραγματική δαπάνη, αφού αφαιρεθούν τυχόν επιστροφές, εκπτώσεις, rebates και μη αποδεκτές δαπάνες. 

Το ποσό που αναλογεί σε κάθε πάροχο υπολογίζεται με βάση το μερίδιό του στο σύνολο της τελικής δαπάνης της εκάστοτε κατηγορίας.

7. Η προθεσμία τακτοποίησης των υπολογιζόμενων ποσών πραγματοποιείται εντός μηνός από την πιστοποίησή τους, διαφορετικά διακόπτεται η σύμβαση του συμβεβλημένου παρόχου. Οι όποιες διαφορές συμψηφίζονται στα μεσοδιαστήματα των εξαμηνιαίων περιόδων. Σε περίπτωση που στο δεύτερο εξάμηνο η δαπάνη είναι κάτω από το στόχο αλλά στο πρώτο έχει υπάρξει επιστροφή εξαιτίας υπέρβασης γίνεται συμψηφισμός.

8. Η απόφαση έχει αναδρομική ισχύ από 01/01/2013 και διάρκεια έως 31/12/2013. Η απόφαση αυτή θα επανεξετάζεται περιοδικά ανάλογα με το βαθμό επίτευξης του στόχου και υπέρβασης του καθορισμένου ετήσιου προϋπολογισμού και θα λαμβάνονται αναγκαία διορθωτικά μέτρα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2013 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ − ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου