Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2013

ΙΣΑ: Αναγκαία η τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 11 παρ. 1 και 18 του Ν. 2889/2001 προκειμένου οι ιατροί του ΕΣΥ να έχουν την δυνατότητα συμμετοχής ως ομιλητών ή συντονιστών σε συνέδρια

Προς 
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Κο. Άδωνι Γεωργιάδη

Αθήνα, 26.09.2013
ΑΠ 40130

ΘΕΜΑ: «Αναγκαία η τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 11 παρ. 1 και 18 του Ν. 2889/2001 προκειμένου οι ιατροί του ΕΣΥ να έχουν την δυνατότητα συμμετοχής ως ομιλητών ή συντονιστών σε συνέδρια»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Κοινοποιήθηκε στον ΙΣΑ το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 39727/09.09.2013 έγγραφο ιατρών- Συντονιστών Διευθυντών του ΕΣΥ αναφορικά με την απαγόρευση συμμετοχής των ιατρών κλάδου ΕΣΥ ως ομιλητών ή συντονιστών σε συνέδρια τύπου Α΄,Β’ και Γ΄.

Ειδικότερα στην ανωτέρω επιστολή τονίζεται το γεγονός ότι παρόλο που αρχικώς η σχετική απαγόρευση καταλάμβανε και τους ιατρούς – μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού, εν συνεχεία όμως δυνάμει της διάταξης του άρθρου 23 παρ. 2 εδ. β’ και γ’ του Ν. 4009/2011(ΦΕΚ Α’ /195/2011), οι ιατροί – μέλη ΔΕΠ έχουν το δικαίωμα «να αμείβονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας καθώς και να ασκούν με ή χωρίς αμοιβή, καθώς και με αποζημίωση κατ` αποκοπήν, κάθε είδους έργο ή δραστηριότητα, πλην εκείνων που προσδίδουν την εμπορική ιδιότητα….».Όπως είναι γνωστό στην διάταξη του άρθρου 11 παρ. 1 του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ Α΄/37/2001), ρητώς ορίζεται ότι οι ιατροί του ΕΣΥ είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και κατά συνέπεια δεν υπάρχει δυνατότητα να απασχοληθούν με οιονδήποτε τρόπο στον ιδιωτικό τομέα.

Περαιτέρω στην παρ. 18 εδ. γ της ίδιας ως άνω διάταξης ορίζεται ότι: «Απαγορεύεται σε ιατρούς, στο λοιπό επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Σ.Υ., καθώς και σε πανεπιστημιακούς ιατρούς, που εργάζονται σε κλινικές

εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των Α.Ε.Ι., να συμμετέχουν σε συνέδρια ή σεμινάρια στο εσωτερικό ή εξωτερικό, που οργανώνονται από φαρμακευτικές εταιρείες ή εταιρείες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την προβολή των προϊόντων τους.»

Η ανωτέρω διάταξη κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί ως εξής: «Ειδικά για τις εκδηλώσεις τύπου Γ επιτρέπεται η συμμετοχή γιατρών Ε.Σ.Υ., Πανεπιστημιακών γιατρών και στρατιωτικών, εφόσον ισχύει μία εκ των παρακάτω προϋποθέσεων: α) είναι ομιλητές ή συντονιστές ή προεδρεύουν των εργασιών του συνεδρίου, β) το προωθούμενο προϊόν έχει κατεξοχήν νοσοκομειακή χρήση.»

Επειδή σκοπός του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είναι μεταξύ άλλων και η εναρμόνιση των ηθικών και οικονομικών συμφερόντων μεταξύ των μελών μας και τούτο προς το γενικότερο συμφέρον του λαού και του Κράτους, θεωρούμε αναγκαία την τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 11 παρ. 1 του Ν. 2889/2001, εισάγοντας ρητή εξαίρεση προκειμένου να επιτρέπεται η συμμετοχή των ιατρών Ε.Σ.Υ. σε επιστημονικές εκδηλώσεις τύπου Α, Β, και Γ στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, την καταβολή σε αυτούς της ανάλογης εύλογης τιμητικής αμοιβής μέσω ΕΛΚΕΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη της παρ. 18 του παρόντος άρθρου και στις εκάστοτε ισχύουσες εγκυκλίους του ΕΟΦ.

Εξάλλου θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι η ομιλία σε επιστημονικό συνέδριο και η καταβολή «τιμητικής» αμοιβής γι’ αυτό δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί «απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα», ειδικά όταν πρόκειται για τις εκδηλώσεις τύπου Α, Β, Δ δεδομένου ότι οι εκδηλώσεις αυτές έχουν επιστημονικό χαρακτήρα. Η τιμητική αμοιβή έχει την έννοια της «αναγνώρισης» της επιστημονικής εγκυρότητας / κύρους του ομιλητή, δίνεται συμβολικά και σαφώς δεν θα πρόκειται για μεγάλο ποσό.

Κύριε Υπουργέ,

Με την απαγόρευση της διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 11 οι γιατροί του ΕΣΥ αποκλείονται από την δυνατότητα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, που αποτελεί δικαίωμα αλλά και υποχρέωσή τους, αυτοί μόνοι από το επιστημονικό προσωπικό της χώρας. Κατά συνέπεια τουλάχιστον ως προς την συμμετοχή τους σε επιστημονικά συνέδρια δεν κρίνεται δίκαιο να αποκλείονται και να εξαιρούνται δυνάμει της διάταξης του άρθρου 11 παρ. 1 του Ν. 2889/2001.

Ενόψει των ανωτέρω αιτούμαστε την τροποποίηση της προαναφερθείσας διάταξης, πρωτίστως για λόγους ισότητας μεταξύ των ιατρών αλλά και προκειμένου να τους δίδεται η δυνατότητα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Προσβλέπουμε στην άμεση ανταπόκρισή σας επί των ανωτέρω.ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου