Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018

ΥΥΚΑ: Καθιέρωση και εφαρμογή συστήματος παραπομπών για την πρόσβαση στα Κέντρα Υγείας, τις δημόσιες δομές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                ΑΔΑ: 9Ι61465ΦΥΟ-ΦΧ0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Αθήνα, 18 / 6 / 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                             Αρ. πρωτ.: Γ1α/Γ.Π.οικ.46960
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΥΥΚΑΔ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ.Κώδικας : 10187
Πληροφορίες : Α. Τσίνας
Π. Γρηγοροπούλου Υπουργική Απόφαση
Τηλέφωνο : 213 216 1018 / 1625
ΦΑΞ : 213 2161919
E-mail : pfy1@moh.gov.gr

ΘΕΜΑ:

Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄ αρ. Γ1α/Γ.Π.οικ.29106/13-4-2018 υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθιέρωση και εφαρμογή συστήματος παραπομπών για την πρόσβαση στα Κέντρα Υγείας, τις δημόσιες δομές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας» (ΑΔΑ: 6ΥΡΧ465ΦΥΟ-2ΣΥ).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 1, 6, 7, 11, 17, 19 παρ. 6, 21 και 22 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 115/τ.Α’),

β) του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),

γ) του ν. 3892/2010 «Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων» (ΦΕΚ 189/τ.Α’),

δ) του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» (ΦΕΚ 287/τ.Α΄),

ε) του π.δ/τος 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ 34/τ.Α΄).

2. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148/τ.Α’).

3. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α’).

4. Την υπ’ αρ. πρωτ. Γ3γ/40426/5-7-2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα «Κανόνες παραπομπής διαγνωστικών εξετάσεων» (ΦΕΚ 2221/τ.Β΄).

5. Την υπ΄ αρ. πρωτ. Γ3α/οικ.3579/14-1-2015 υπουργική απόφαση με θέμα «Επιστημονική, νοσηλευτική και εκπαιδευτική διασύνδεση όλων των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., που αποτελούν το Π.Ε.Δ.Υ., με τα Νοσοκομεία της Δ.Υ.Πε. στην οποία υπάγονται και τα οποία αποτελούν Νοσοκομεία Αναφοράς.» (ΦΕΚ 93/τ.Β΄), όπως ισχύει.

6. Την με αριθ. 4 απόφαση της 260ης Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας για τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Γενικής Ιατρικής για τη Διαχείριση των πιο Συχνών Νοσημάτων και Καταστάσεων Υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό.

7. Την υπ΄ αρ. Γ1α/Γ.Π.οικ.29106/13-4-2018 υπουργική απόφαση με θέμα «Καθιέρωση και εφαρμογή συστήματος παραπομπών για την πρόσβαση στα Κέντρα Υγείας, τις δημόσιες δομές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας» (ΑΔΑ: 6ΥΡΧ465ΦΥΟ-2ΣΥ).

8. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Β1α/οικ.46950/18-6-2018 εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 5 περ. ε’ του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α’).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν θα προκύψει επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού Π/Υ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄ αρ. Γ1α/Γ.Π.οικ.29106/13-4-2018 υπουργικής απόφασης (σχετ. 7) ως εξής:

«Ο οικογενειακός ιατρός, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του ν. 4486/2017, αντιπροσωπεύει το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το δημόσιο σύστημα υγείας και υποστηρίζει την «κυκλοφορία» του μέσα σε αυτό, ενεργώντας ως πλοηγός. Ο οικογενειακός ιατρός παραπέμπει τον λήπτη υπηρεσιών υγείας στα Κέντρα Υγείας, τις δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχους υπηρεσιών υγείας εντός της οικείας Υ.ΠΕ., εφόσον το κρίνει ιατρικώς απαραίτητο.

Οι παραπομπές γίνονται υπό το πρίσμα των γενικών αρχών όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 1 του ν. 4486/2017 και με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών του λήπτη υπηρεσιών υγείας εντός του οργανωτικού πλαισίου της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Όταν αυτή η επιλογή εξαντλείται, ο οικογενειακός ιατρός παραπέμπει κατά περίπτωση σε δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας.

Καθορίζονται δύο (2) κατηγορίες παραπομπών:

 η απλή παραπομπή, με ισχύ 30 ημερολογιακών ημερών για προγραμματισμό μιας επίσκεψης σε ειδικό ιατρό,

 η παραπομπή χρόνιου νοσήματος, με έναρξη την ημερομηνία έκδοσης και ισχύ δώδεκα (12) μηνών, για το σύνολο των απαιτούμενων επισκέψεων σε ειδικό ιατρό.

Η παραπομπή από οικογενειακό ιατρό σε ιατρό άλλης ειδικότητας (πλην Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας και Παιδιατρικής) γίνεται ηλεκτρονικά. Το έντυπο παραπομπής ασθενή, όπως εκτυπώνεται από την εφαρμογή, φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του παραπέμποντος ιατρού και περιλαμβάνει τα εξής:

1. Στοιχεία παραπέμποντος ιατρού

1.1. Όνομα

1.2. Επώνυμο

1.3. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

1.4. Μονάδα

2. Στοιχεία Λήπτη Υπηρεσιών Υγείας

2.1. Όνομα

2.2. Επώνυμο

2.3. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

2.4. Έτος Γέννησης

2.5. Διεύθυνση

2.6. Αριθμός Τηλεφώνου

2.7. Ασφαλιστικός Φορέας

2.8. Ασφαλιστική Ικανότητα

3. Στοιχεία Οικογενειακού Ιατρού

3.1. Όνομα

3.2. Επώνυμο

3.3. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

3.4. Μονάδα

4. Στοιχεία Παραπεμπτικού

4.1. Κωδικός Παραπεμπτικού

4.2. Ημερομηνία Έκδοσης Παραπεμπτικού

4.3. Ημερομηνία Λήξης Παραπεμπτικού

5. Αιτιολογία

6. Διάγνωση

7. Στοιχεία Παραπομπής

7.1. Ιατρική ειδικότητα Παραπομπής

7.2. Κατηγορία Παραπομπής (απλή, χρόνιου νοσήματος)

7.3. Παρατηρήσεις

Παραπομπή δεν απαιτείται για προγραμματισμό επίσκεψης στις παρακάτω ειδικότητες:

 γυναικολογία

 ψυχιατρική

 οφθαλμολογία

 οδοντιατρική

Το έντυπο παραπομπής προσκομίζεται από το λήπτη υπηρεσιών υγείας και τηρείται αρχείο:

• από το αρμόδιο τμήμα για την κίνηση των ασθενών (π.χ. Γραμματεία) των Κέντρων Υγείας ή των δημόσιων μονάδων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπου έχει παραπεμφθεί.

• από τον συμβεβλημένο με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πάροχο υπηρεσιών υγείας, όπως αυτός προβλέπεται στο άρθρο 11 του ν. 4486/2017.

Από την πλήρη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος και έπειτα, δεν απαιτείται το φυσικό έγγραφο της παραπομπής.

Για την επίσκεψη σε ειδικό ιατρό μετά από παραπομπή απαιτείται ο προγραμματισμός της επίσκεψης. Για τον προγραμματισμό αυτό χρησιμοποιείται η υπάρχουσα διαδικτυακή εφαρμογή (σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού της ΗΔΙΚΑ ΑΕ). Η επιλογή μονάδας, ιατρού και ώρας γίνεται με τον έως τώρα προβλεπόμενο τρόπο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στις Δημόσιες Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ο λήπτης υπηρεσιών υγείας μπορεί να προγραμματίσει την επίσκεψή του σε δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους. Για τον προγραμματισμό αυτό χρησιμοποιείται η υπάρχουσα διαδικτυακή εφαρμογή (σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού της ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

Έως την πλήρη και λειτουργική ένταξη των δημόσιων μονάδων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο ανωτέρω σύστημα, ο προγραμματισμός πραγματοποιείται σύμφωνα με το υφιστάμενο σύστημα.

Η εξυπηρέτηση των έκτακτων και επειγόντων περιστατικών δεν απαιτεί παραπομπή. Τα επείγοντα περιστατικά αντιμετωπίζονται στις δημόσιες δομές υγείας σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία διαλογής ασθενών (triage) και τον βαθμό οργάνωσης των δομών αυτών.

Μετά την έκδοση της παρούσας σε κάθε περιοχή με πλήρη κάλυψη από Οικογενειακούς Ιατρούς, σύμφωνα με τα πληθυσμιακά όρια του αρ. 6 του ν. 4486/2017, εφαρμόζεται το σύστημα παραπομπών όπως περιγράφεται.

Σε περιοχές με πλήρη κάλυψη από Οικογενειακούς Ιατρούς, επισκέψεις σε συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ειδικούς ιατρούς εκτός συστήματος Παραπομπών δεν θα αποζημιώνονται.

Σε κάθε επίσκεψη που πραγματοποιείται μετά από παραπομπή, το αποτέλεσμα της καταγράφεται στο φάκελο του ασθενή και ο Οικογενειακός Ιατρός έχει πρόσβαση σε αυτό.»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Όλες οι ΥΠΕ με την υποχρέωση ενημέρωσης των φορέων αρμοδιότητάς τους

2. ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

3. Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):

1. Γραφείο κ. Υπουργού

2. Γραφείο κ. Αν. Υπουργού

3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα

4. Γραφείο κ. Αν. Γεν. Γραμματέα

5. Γραφείο Προϊσ. Γεν. Δ/νσης Υπηρεσιών Υγείας

6. Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Υγειονομικών Περιφερειών

7. Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων

8. Δ/νση Π.Φ.Υ. (5)

7 σχόλια:

 1. <>. Καλε μονο αυτα ; Εχει να γινει...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τα τζαμπατζιλικια της κακης Δεξιάς τελείωσαν συριζοφτωχαδακι! Τώρα στο ιατρείο μου μόνο με 50ρικο ! Καιρός ήταν γιατί είχαμε πήξει στο ......κ@λοχαρτο ! Η Ελπίδα (για τον ιδιώτη!)......Έρχεται !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚΑΛΑ ΟΛΟΙ ΘΑ ΤΡΕΞΟΥΝ ΣΕ ΣΕΝΑ ΝΑ ΣΟΥ ΣΚΑΣΟΥΝ 50 ΡΙΚΑ. Ο ΤΣΑΜΠΑ ΓΙΑΤΡΟΣ,ΓΙΑΤΡΟΣ ΤΟΥ 50ΡΙΚΟΥ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΟΤΕ.ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΟΣ.
   ΣΕ 5 ΜΗΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΟΧΑΡΤΑ ΟΠΩΣ ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΕΙΣ ΘΑ ΤΑ ΞΑΝΑΠΟΥΜΕ.

   Διαγραφή
  2. Εννοείται σε εμένα που τους λύνω κάθε πρόβλημα θα τρέξουν,γιατί έχουν κάνα παράπονο; Και θα αρκούν 35 για να βγάλω τα ίδια λεφτά αναλφάβητος ! Δηλαδή τίποτα,πες πως ήρθαν!

   Διαγραφή
 3. ΠΑΝΤΩΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕΥΤΥΧΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΑΕΙ ΚΑΙ ΤΟ.....ΜΥΑΛΟ ΤΟΥΣ!!! ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ ΤΩΡΑ! ΤΟΥΣ ΕΤΥΧΕ Η ΦΟΒΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΑΤΙ! ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΩΣ ΑΝΙΚΑΝΟΙ (ΔΙΑΦΩΝΩ!) ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΘΕΙ ΕΠΙΣΗΣ! ΚΑΙ......ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ? ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΣΕΙ ΑΠΕΙΡΟ ΚΟΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΛΙΓΟ ΣΤΑ ΚΑΛΑ ΚΑΘΟΥΜΕΝΑ .....ΤΩΡΑ! ΠΟΙΟΣ ΣΩΦΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΘΑ ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΑΥΤΟ? ΟΤΑΝ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ ΤΙ .....ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΥΝ.......ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ! ΑΠΛΑ ΤΟΥΣ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΣΤΑ......ΦΡΥΔΙΑ ΜΑΣ ! ΕΝΤΑΞΕΙ ΝΑ ΠΟΥΛΑΣ ......ΘΕΩΡΙΑ ΞΑΝΘΟΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΜΥΑΛΟ ΔΕΝ ΒΛΑΠΤΕΙ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ευχαριστούμε !
  Νέα Δημοκρατία

  ΑπάντησηΔιαγραφή