Τρίτη, 24 Ιουλίου 2018

DRG’s: Περιστολή δαπανών ή μέτρηση κόστους και ποιότητας;

Healthmag.gr


Η νέα αρχιτεκτονική και η οργάνωση του συστήματος υγείας για την εισαγωγή πλήρους συστήματος DRG's

Τα DRG’s αποτελούν «εργαλείο» μέτρησης του κόστους, συγκριτικής αξιολόγησης και ελέγχου της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των νοσοκομείων. Πρόκειται για ένα σύστημα που θα ενισχύσει τη διαφάνεια, την τεκμηρίωση του κόστους, τη μέτρηση του παραγόμενου έργου και προοπτικά τη δικαιότερη κατανομή των πόρων.

Γιατί επιλέγεται το σύστημα DRG;

Εισάγει διαφάνεια στον τρόπο διαχείρισης των ασθενών και στην αποτύπωση του παραγόμενου έργου κάθε νοσοκομείου, λόγω των τεχνικών καταγραφής και των δεικτών σύγκρισης. 

Θεωρείται σύστημα “δίκαιο”, τόσο ως προς την αποτύπωση της σύνθεσης του κόστους, όσο και σε ότι αφορά το μέρος που παράγει-παρέχει υπηρεσίες και για το μέρος που πληρώνει- χρηματοδοτεί. 

Το ίδια σύστημα, αποτελεί μια "κοινή γλώσσα", μια βάση αναφοράς για νοσοκομεία, Υ.Πε., Υπουργείο, ΕΟΠΥΥ, αλλά και μεταξύ Διοικήσεων και γιατρών. 

Εισάγει δυναμική στην οικονομική διαχείριση, καθώς ορίζει ανώτατο όριο εσόδου ανά περίπτωση και ΜΔΝ.

Προφίλ υπηρεσιών

Η ακριβής καταγραφή των «παραγόμενων» διαγνωστικών ομάδων, ανά νοσοκομείο αλλά με κοινό τρόπο, οδηγεί στην αποτύπωση του προφίλ των υπηρεσιών (ποσότητα, εξειδίκευση, αποτελέσματα). Η καταγραφή αυτή, αποτελεί την ισχυρή / αδιαμφισβήτητη τεκμηρίωση για την χάραξη πολιτικής από το Υπουργείο (πρόβλεψη των αναγκών, κατεύθυνση των πόρων, ανάπτυξη ή ενίσχυση μονάδων). 

Ως βάση τεκμηρίωσης, μαζί με ειδικότερους δείκτες, αποτελεί κριτήριο πολιτικής και για τις Υ.Πε., αλλά και ισχυρό εργαλείο υποβοήθησης των νοσοκομείων προς βελτίωση ή εναρμόνιση (ορισμός προτύπων Ε.Σ.Υ.). 

Η μελέτη του προφίλ των παρεχόμενων υπηρεσιών, ανά μονάδα και συνολικά, βοηθά ΕΟΠΥΥ και Υ.Υ. στη διαχείριση της καινοτομίας (εισαγωγή νέων μεθόδων και τεχνολογίας, κατεύθυνση των πόρων).

DRG's και προϋπολογισμοί

Η ακριβής καταγραφή των παραγόμενων υπηρεσιών , ανά νοσοκομείο, και ο ακριβής υπολογισμός του κόστους και της αμοιβής αυτών, οδηγεί στον δικαιότερο και πιο ακριβή προσδιορισμό του προϋπολογισμού.

Τα οφέλη για το μέρος που πληρώνει (απόφαση Υπουργείου, πολιτική) είναι σημαντικά, καθώς θα κατανοεί και θα μπορεί να ελέγξει τους παράγοντες αύξησης του κόστους. 

Τα οφέλη για το νοσοκομείο, δηλαδή το μέρος που παράγει, είναι ότι θα μπορεί να ελέγξει το κόστος ανά υπηρεσία – προϊόν, συγκρίνοντας αυτό με την τιμή του DRG, με άλλα ομοειδή τμήματα ή νοσοκομεία, ώστε να μπορεί να παρέμβει ανασχεδιάζοντας ροή υπηρεσιών και βήματα διαδικασιών, για να επιτύχει μείωση σπατάλης (χρόνου, ανθρώπινου δυναμικού, υλικών). 

Η ανάπτυξη «συμπληρωματικών» εργαλείων θα αποδειχθεί αναγκαία, και θα οδηγηθούν όλοι οι πάροχοι να εργαστούν στην κατεύθυνση της εισαγωγής τέτοιων εργαλείων , συμβάλλοντας στο ταχύτερο πέρασμα σε σύγχρονες μεθόδους και στην συγκριτική αξιολόγηση.

DRG και βελτίωση ποιότητας

Το σύστημα DRG έχει ισχυρό προσανατολισμό στην ποιότητα, καθώς μπορεί να διαχειριστεί μηχανισμό κινήτρων και αντικινήτρων. 

Περιλαμβάνει σύστημα δεικτών που αναπτύσσουν το κίνητρο για μείωση κλινικών σφαλμάτων (λοιμώξεις, επανεισαγωγές, επανάληψη χειρουργείου, υποτροπές κ.α.).

Παράλληλα, παρέχει κίνητρο για πειθαρχία στον χρόνο (π.χ. minimum και maximum ΜΔΝ, κρίσιμος χρόνος για ασθενή μεταξύ δύο παρεμβάσεων) που αποτελεί μία κρίσιμη πτυχή της ποιότητας. 

Το σύστημα έχει τον χαρακτήρα εργαλείου σύγκρισης μεταξύ των μονάδων και των τμημάτων εντός κάθε μονάδας, σε συνεργασία με το ιατρικό σώμα, ώστε να υπάρχει συνεχής βελτίωση με στόχο την αύξηση της αξίας προς τον ασθενή.

Βασικά στοιχεία της νέας αρχιτεκτονικής

Η αναδιαρμόρφωση του συστήματος αποζημίωσης με την εισαγωγή των DRG's, περιλαμβάνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Focus στο ασθενή, ποιότητα – ασφάλεια και μείωση σπατάλης, στοιχεία που οδηγούν σε ανασχεδιασμό των “γραμμών παραγωγής”,
Τήρηση δεδομένων κλινικών και οικονομικών, με την οργάνωση μεθόδων συγκέντρωσης data/ αξιολόγησης, 
Benchmarking (εσωτερικό/ εξωτερικό) - Απαιτείται καλός σχεδιασμός συστήματος συγκρίσεων (τι μετράμε, με ποια κριτήρια ανάλυσης αξιολογούμε).

Η κατάσταση τώρα

Για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, καταρτίσαμε δύο ερωτηματολόγια προς τα στελέχη των νοσοκομείων. Το πρώτο, αφορά την αποτύπωση της στελέχωσης και των λειτουργικών και το δεύτερο, την αποτύπωση της γνώσης και γνώμης των στελεχών.

Τα ερωτηματολόγια αυτά θα έχουν αποσταλεί στα νοσοκομεία ως το τέλος Ιουλίου και οι απαντήσεις θα πρέπει να έχουν επιστραφεί ως το τέλος Αυγούστου.

Στο πρώτο ερωτηματολόγιο για την αποτύπωση της στελέχωσης ζητούνται τα στοιχεία των στελεχών της Διοικητικής Διεύθυνσης, όπως η θέση, η ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας και οι σπουδές.

Για την αποτύπωση των λειτουργιών ζητείται η γνώμη των στελεχών για την ευθύνη/συμμετοχή του Ιατρικού, του Νοσηλευτικού Προσωπικού και του Λογιστηρίου, στην συμπλήρωση του ΚΕΝ

Στο δεύτερο ερωτηματολόγιο που αφορά την αποτύπωση γνώσης και γνώμης των στελεχών ζητούνται απαντήσεις επί του συστήματος των DRG σε ότι αφορά:
την κατηγοριοποίηση των περιστατικών νοσηλείας σε ομάδες με ομοειδή χρήση των πόρων
τον υπολογισμό των συντελεστών βαρύτητας κόστους για το σύνολο των περιστατικών νοσηλείας
την ταξινόμηση του ασθενή σε μία και μόνο κατηγορία κατά την έξοδο του από το νοσοκομείο
την ανάγκη τακτικών αναθεωρήσεων των ιατρικών κωδικοποιήσεων νόσων (ICD-10 ) και ιατρικών πράξεων
την απαίτηση χρήσης ειδικών λογισμικών εφαρμογών (προγραμμάτων),
τον συνυπολογισμό του κόστους μισθοδοσίας και φαρμάκων εντός του συντελεστή βαρύτητας
την κάλυψη ογκολογικών περιστατικών, ημερήσιας νοσηλείας
τον προσδιορισμό των τιμών ανά πράξη βάσει ειδικού αλγορίθμου, ο οποίος δεν καλύπτει τη διαφορετικότητα στη χρήση π.χ. τις συνθήκες των απομακρυσμένων περιοχών, κ.ά.
την συλλογή έγκυρων και αξιόπιστων δεδομένων (ιατρικά και κοστολογικά) από Νοσοκομεία και ασφαλιστικούς οργανισμούς
την αναθεώρησή του με διαφάνεια και δικαιοσύνη, με την τεχνική υποστήριξη από ειδικό ανεξάρτητο φορέα και την
απαίτηση διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς για τον καθορισμό των συντελεστών κόστους, των ιατρικών κωδικοποιήσεων και την αναθεώρησή τους.

Τέλος ζητείται να απαντήσουν πώς θα επηρεάσει η εφαρμογή των DRG την ποιότητα της εργασίας τους αλλά και πώς θα επηρεάσουν το νοσοκομείο, και ειδικότερα αν θα συμβάλλει στην κατάρτιση αντικειμενικών νοσοκομειακών προϋπολογισμών, στον καθορισμό δίκαιης τιμής ανά πράξη, στη συγκριτική αξιολόγηση της απόδοσης των νοσοκομείων στο ΕΣΥ και τελικά αν θα επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών νοσηλείας. Ζητείται ακόμη να εκτιμήσουν αν θα συμβάλλει στην εφαρμογή ενός σύγχρονου μάνατζμεντ στο Νοσοκομείο, αν θα οδηγήσει στη μείωση του αριθμού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και στη μείωση θέσεων εργασίας.

Η κ. Αναστασία Μπαλασοπούλου είναι μέλος του Δ.Σ. του ΚΕΤΕΚΝΥ και διοικήτρια του Ιπποκράτειο Νοσοκομείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου