Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΕΟΠΥΥ «Μεταφορά παραστατικών από τις Περιφερειακές Δ/νσεις του ΕΟΠΥΥ προς Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρίες».

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΞ7Μ-4ΜΘ


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η    Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
Συνεδρίαση Δ. Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ 161/20-2-2014 
EOΠΥΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Συνεδρίαση Δ. Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ 161/20-2-2014

ΘΕΜΑ: «Μεταφορά παραστατικών από τις Περιφερειακές Δ/νσεις του ΕΟΠΥΥ προς Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρίες». 

Απόφαση Νο 173 

Το Δ.Σ αφού έλαβε υπόψη 

1. Την αρ. πρωτ. έγγραφη εισήγηση του Γραφείου του Αντιπροέδρου Β΄ του ΕΟΠΥΥ, 

2. Την προφορική του Προϊστάμενου Τμήματος Συντονισμού Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και 

3. Την διεξαχθείσα μεταξύ των μελών ανταλλαγή απόψεων, 

αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει 
(συμφωνούντος του Κυβ. Επιτρόπου) 

-την υπογραφή σύμβασης, μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των ΙΕΕ και στην οποία αναφέρεται η διάθεση των παραστατικών έτους 2013 στις ΙΕΕ καθώς και η αναλυτική περιγραφή του πλαισίου μεταφοράς των παραστατικών από τις ΠΕ.ΔΙ προς το Κέντρο εκκαθάρισης. 

Υπεύθυνη για την οργάνωση και τον συντονισμό της όλης διαδικασίας και την αποστολή οδηγιών προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού προτείνεται να είναι η Διεύθυνση Οργάνωσης και Εποπτείας Υπ. Υγείας του ΕΟΠΥΥ. 

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται την ίδια ημέρα και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

Ακριβές απόσπασμα εκ των επισήμων πρακτικών 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΕΟΠΥΥ     Η ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ ΕΟΠΥΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ          ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΜΠΑΤΖΑΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου