Δευτέρα 26 Μαΐου 2014

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ ΠΡΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

 
ΕΞΩΔΙΚΗ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

Της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟ-ΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΠΥΥ (ΠΟΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Κάνιγγος, αριθ. 19), νομίμως εκπροσωπουμένης.

ΠΡΟΣ

Τον κ. ΜΠΕΖΑ Αντώνιο, Υφυπουργό Υγείας (οδός Αριστοτέλους, αριθ. 17, Αθήνα).

Κοινοποιούμενη προς:  1)  Τον κ. Γεωργιάδη Σπυρίδωνα-Άδωνι, Υπουργό Υγείας (οδός Αριστοτέλους, αριθ.17, Αθήνα).
2)       Τον κ. Κοντοζαμάνη Βασίλειο, Διοικητή της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής (οδός Ζαχάρωφ, αριθ. 3, Αθήνα).
3)       Τον κ. Αλεβίζο Περικλή, Υποδιοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου (οδός Θηβών, αριθ.46-48, Πειραιάς).
4)       Τον κ. Ανδριόπουλο Δημοσθένη, Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας (οδός Αριστοτέλους, αριθ.16, Θεσσαλονίκη).
5)       Τον κ. Βεντούρη Θρασύβουλο, Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας & Θρά-κης (οδός Αριστοτέλους, αριθ.16, Θεσσαλονίκη).
6)       Τον κ. Μακρή Λάζαρο, Διοικητή της 5ης Υγειο-νομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας (περιοχή Μεζούρλο, Λάρισα).
7)        Την κ. Αλμπάνη Ελένη, Υποδιοικήτρια της       6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας (οδός Υπάτης, αριθ. 1, Πάτρα).
8)       Τον κ. Γρηγοράκη Αντώνιο, Διοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης (Σμύρνης 26, Ηράκλειο Κρήτης).
9)       Τον κ. Βλασταράκο Μιχαήλ, Πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (οδός Πλου-τάρχου, αριθ. 3, Αθήνα).
10)  Τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
--------------------  ¨  --------------------


1.        Προ δύο και πλέον μηνών με την υπ’ αριθ. πρωτ. Υ3/Γ.Π./οικ.23726/17-03-2014 Εγκύκλιο, με θέμα: «Διαδικασία εφαρμογής Ν.4238/2014 – Διευκρινήσεις για την έναρξη λειτουργίας των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ», την οποία κοινοποίησατε στους Διοικητές όλων των Υγειονομικών Περι-φερειών, επιβάλατε 8ωρη υποχρεωτική συνεχόμενη εργασία σε ειδικευ-μένους Ιατρούς, μέλη μας, προερχομένους από τις πρώην Μονάδες Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), οι οποίοι δυνάμει των ρυθμίσεων του Ν.4238/2014 (ΦΕΚ Α’ 38) εντάχθηκαν στο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και απασχολούνται στα Ιατρεία του, με την εξέταση των προσερχομένων σε αυτά ασθενών.
Συγκεκριμένα, στη παράγραφο 3 («Ωράριο λειτουργίας των Μονάδων Υγείας», ορίζονται τα εξής:
«Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και ένταξής τους στον κλάδο ιατρών ΕΣΥ, το ωράριο εργασίας των ιατρών, προβλέπεται να είναι οκτάωρο και ορίζεται από τις 07.00 έως και τις 15.00 ή από τις 11.00 έως και τις 19.00 αντίστοιχα, ανάλογα με τις ανάγκες της Μονάδας Υγείας και κατ’ εκτίμηση του Υπευθύνου της Μονάδας Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη την εύρυθμη λειτουργία της, καθώς και τον συνολικό αριθμό του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού το οποίο έχει ενταχθεί σε αυτήν. Το ωράριο εργασίας του λοιπού προσωπικού, παραμένει οκτάωρο».
Το εν λόγω διοικητικό μέτρο της επιβολής 8ωρης υποχρεωτικής συνεχό-μενης εργασίας, για το οποίο ουδεμία αναφορά γίνεται σε κείμενη νομοθετική διάταξη στην Εγκύκλιό σας, δεν έχει κανένα προηγούμενο αντίστοιχης εφαρμογής έως τώρα αλλά και ουδεμία επιστημονική λογική, ενώ, πέραν όλων των άλλων παρενεργειών, εγκυμονεί και απρόβλεπτους κινδύνους διάπραξης ιατρικών λαθών λόγω της σημαντικής σωματικής ή/και πνευματικής κόπωσης και έντασης, που συνεπάγεται η ως άνω πολύωρη συνεχόμενη εργασία.
Ήδη, όπως γνωρίζετε, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), «το επίσημο ωράριο των νοσοκομειακών ιατρών [ήτοι ειδικευομένων Ιατρών και Ιατρών Επιμελητών Α’ και Β’, Διευθυντών] είναι επτάωρο, συνεχές, πρωϊνό και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή», σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3754/2009 (ΦΕΚ Α’ 43), πλήν, όμως, οι Ιατροί του Ε.Σ.Υ. δεν εξετάζουν ασθενείς στα τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκο-μείων του Ε.Σ.Υ. επί επτά (7) ώρες.
Όπως γνωρίζετε, οι Ιατροί του Ε.Σ.Υ. εξετάζουν ασθενείς στα Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων, στα οποία υπηρετούν για 4 με 5 το πολύ ώρες και με την βοήθεια Γραμματέων και Νοσηλευτικού προσωπικού. Πολλές δε φορές, ίσως τις περισσότερες, επικουρούνται από ειδικευό-μενους Ιατρούς ή αντικαθίστανται από ειδικευόμενους Ιατρούς.
Συνεπώς, γίνεται ευχερώς αντιληπτό, ότι οι Ιατροί του Π.Ε.Δ.Υ. μέλη μας, ήτοι ειδικευμένοι Ιατροί, ηλικίας από 45-65 ετών, μόνοι τους, χωρίς την βοήθεια Γραμματέων και Νοσηλευτικού προσωπικού, είναι αδύνατο να εξετάζουν συνεχώς ασθενείς για μεγαλύτερο των πέντε (5) ωρών χρόνο και ταυτόχρονα να εκτελούν ηλεκτρονική συνταγογράφηση και παραπεμπτικο-γραφία, εφόσον, λόγω της υπερβολικής κόπωσης, θα υπάρχει σοβαρός κίνδυνος διάπραξης ιατρικού σφάλματος.
Εξάλλου, σύμφωνα με τη κρατούσα διεθνή πρακτική, οι ειδικευμένοι Ιατροί δεν εξετάζουν συνεχόμενα ασθενείς για περισσότερο από πέντε (5) ώρες. Περαιτέρω, πέραν της επιστημονικής λογικής, η κείμενη νομοθεσία προβλέπει και ειδικά ωράρια εργασίας. Πράγματι, υπάρχουν πολλές κατηγορίες υπαλλήλων που έχουν ωράριο μικρότερο των οκτώ (8) ωρών και μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ωρών και έχει κριθεί ότι εργάζονται σε πλήρες ωράριο, όπως λ.χ. οι Τεχνολόγοι και οι Νοσηλευτές των Ακτινο-λογικών Εργαστηρίων, οι Βοηθοί Μικροβιολογικών Εργαστηρίων καθώς και οι απασχολούμενοι σε Αιμοδυναμικά Τμήματα, όπου το πλήρες ωράριό τους είναι 6 ½ ώρες (υπ’ αριθ. 890/29-12-1992 Απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΦΕΚ Β’ 768/ 31-12-1992).
Όπως γνωρίζετε, οι ως άνω Ιατροί μέλη μας, πριν την μετάταξη/μεταφορά τους στο Π.Ε.Δ.Υ., αποζημιώνονταν από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για χρόνο εργασίας είκοσι επτά (27) ωρών την εβδομάδα, ήτοι πέντε (5) ώρες την Παρασκευή και πεντέμισυ (5 ½) ώρες τις λοιπές ημέρες της εβδομάδας, ενώ είχαν δικαίωμα άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος (λειτουργία Ιδιωτικού Ιατρείου) για να συμπληρώνουν το μηνιαίο εισόδημά τους. Δεν είναι, συνεπώς, δίκαιο και νόμιμο, ενώ θα αποζημιώνονται με τις ίδιες αποδοχές όπως και πριν την ένταξή τους στο Π.Ε.Δ.Υ., να αξιώνεται να απασχολούνται περισσότερες ώρες, χωρίς να τις αποζημιώνονται, ενώ, μάλιστα, δεν έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν το εισόδημά τους με άλλη απασχόληση, εφόσον απαγορεύεται, πλέον, η άσκηση ιδιωτικής (ιατρικής) δραστηριότητας. Αυτό δε, όπως γνωρίζετε, αντιβαίνει τόσο στο άρθρο 2 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ίση αμοιβή για ίση εργασία όσο και στο άρθρο 4 παρ.1 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του Νόμου.
Πράγματι, οι αποδοχές των Ιατρών μελών μας, που υπηρετούσαν στις Μονάδες Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., από το έτος 2009 και εφεξής μειώθηκαν κατ’ επανάληψη λόγω της οικονομικής κρίσης, όπως, άλλωστε, μειώθηκαν οι αποδοχές και για τους λοιπούς εργαζομένους στον ευρύτερο και στενό Δημόσιο Τομέα. Αποτελεί, συνεπώς, παραβίαση της αρχής της συνταγμα-τικής αρχής της ισότητας η περαιτέρω μείωση των αποδοχών των Ιατρών μελών μας, που εντάχθηκαν στις Μονάδες Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ., με την ταυτόχρονη αξίωση να εργάζονται 48% περισσότερο για ίδιες αποδοχές, δεδομένου ότι οι 40 ώρες την εβδομάδα είναι 48% περισσότερες ώρες από τις 27 ώρες, χωρίς να έχει επιβληθεί παρόμοιο επαχθές μέτρο σε άλλους εργαζόμενους, που σημειωτέον δεν έχουν τις ευθύνες που έχει ο Ιατρός.

2.        Περαιτέρω, οι αιτιάσεις μας έχουν να κάνουν με την άνιση μεταχείριση των θιγόμενων Ιατρών μελών μας, σε σχέση με τους συναδέλφους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., ως προς τον ανώτατο επιτρεπόμενο ημερήσιο χρόνο τακτικής εργασίας, εφόσον ο χρόνος αυτός είναι επτά (7) ώρες για τους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ. και οκτώ (8) ώρες για τους Ιατρούς του Π.Ε.Δ.Υ.. Επίσης, δυσμενή και άνιση μεταχείριση συνιστά η επί οκτώ (8) συνεχόμενες ώρες απασχό-ληση των Ιατρών του Π.Ε.Δ.Υ. στα Εξωτερικά Ιατρεία των Μονάδων Υγείας, χωρίς τη παρουσία Γραμματέων και Νοσηλευτών(-τριών), όταν η αντίστοιχη εργασία δεν υπερβαίνει τις πέντε (5) ώρες στα αντίστοιχα Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων για τους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ.
Έτι περαιτέρω, η επιτακτική ανάγκη μείωσης του ημερήσιου χρόνου εργασίας των Ιατρών του Π.Ε.Δ.Υ., σε σχέση με τον ημερήσιο χρόνο εργασίας των Ιατρών του Ε.Σ.Υ. όπως και η αξιούμενη διευθέτηση του χρόνου εργασίας τους, με την τήρηση συγκεκριμένων όρων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, αποβλέπουν πρωτίστως στην εξασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζο-μένων Ιατρών μελών μας, των οποίων η ηλικία κυμαίνεται από 45-65 ετών, στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας αυτών αλλά και στη διαφύλαξη του επιπέδου και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στο ευρύτερο κοινό, περιορίζοντας τις δυσλειτουργίες στον ευαίσθητο τομέα της δημόσιας υγείας.
Ο υπερβολικός, συνεπώς, ημερήσιος αριθμός συνεχόμενων ωρών εργασίας, αποτελεί ευρέως αναγνωρισμένο κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους, ως εργαζομένων. Ιατροί δε με υπερκόπωση διατρέχουν τον κίνδυνο να διαπράξουν λάθη, τα οποία μπορεί να έχουν σοβαρές και σε αρκετές, ίσως, περιπτώσεις μη αναστρέψιμες επιπτώσεις για τους ασθενείς τους.
Δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής σας, ότι τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα με αφορμή τη παρούσα δεινή οικονομική συγκυρία, τις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές σχέσεις στην εργασία και τη κοινωνία, τη μεγάλη αύξηση της ανεργίας, τη πλήρη ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και την συνεχώς αυξανόμενη επιδείνωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον, το σύνδρομο της εργασιακής εξουθένωσης (το γνωστό Burnout Syndrome), έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις.
Συγκεκριμένα, το εν λόγω Σύνδρομο χαρακτηρίζεται από συναισθηματική εξουθένωση και ισοπέδωση, αισθήματα αποπροσωποποίησης και μειω-μένη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα στον επαγγελματικό τομέα σε συνδυασμό με νοητική κόπωση.
Ειδικότερα για τους Ιατρούς, το Σύνδρομο αυτό, έχει τα εξής χαρακτηρι-στικά:
α) Συναισθηματική εξουθένωση, που προκαλείται από τη συχνή και έντονη επαφή με άτομα που υποφέρουν, με αποτέλεσμα τη συναισθηματική αποστράγγιση, τη κούραση, τη νευρικότητα.
β) Αποπροσωποποίηση, που εκφράζεται με αποστασιοποίηση, αδράνεια, αρνητική στάση προς τους ασθενείς, απουσία ενδιαφέροντος για την εργασία.
γ) Απουσία επαγγελματικών επιτευγμάτων, που με τη πάροδο του χρόνου γίνεται απογοήτευση, νευρικότητα, χωρίς καμία επαγγελματική ικανο-ποίηση.
Συνεπώς, για λόγους αξιοπρέπειας, δεοντολογίας, ισότιμης μεταχείρισης και απλής επιστημονικής λογικής αλλά και προς αποφυγή κατάρρευσης του συστήματος από την βεβαία εξάντληση των Ιατρών μελών μας, οφείλετε να προβείτε όχι μόνο στη μείωση του συνολικού ημερήσιου χρόνου εργασίας αλλά και στην αυτονόητη ορθολογική διευθέτησή του, ώστε να αποφευχθεί η απασχόλησή τους σε συνεχές ημερήσιο 8ωρο εργασίας στα Ιατρεία του Π.Ε.Δ.Υ., χωρίς τη παρουσία Γραμματέων και Νοσηλευτικού προσωπικού, γεγονός που ευθέως αντιστρατεύεται την υπ’ αριθ. 89/391/ΕΟΚ Κοινοτική Οδηγία του Συμβουλίου της 12-06-1989, σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων κατά την εργασία, Οδηγία, η οποία εφαρμόζεται σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτι-κούς τομείς δραστηριοτήτων (άρθρο 2 παρ.1) και έχει ήδη μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο, σύμφωνα με το Π.Δ. 17/1995 (ΦΕΚ Α’ 11).
Επιπλέον, η υποχρεωτική επιβολή του συνεχόμενου ημερήσιου ωραρίου (8ώρου) εργασίας ευθέως παραβιάζει το άρθρο 13 του Π.Δ. 88/1999 (ΦΕΚ Α’ 94), το οποίο έχει μεταφέρει στο εσωτερικό μας δίκαιο την Κοινοτική Οδηγία 93/104/ΕΚ του Συμβουλίου της 23-11-1993, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και εφαρμόζεται, επίσης, σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς τομείς δραστηριοτήτων.
Πράγματι, σύμφωνα με το άρθρο 13 («Ρυθμός εργασίας»),
«Ο εργοδότης που προτίθεται να οργανώσει την εργασία με ένα ορισμένο ρυθμό πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη γενική αρχή της προσαρμογής της εργασίας στον άνθρωπο, ιδίως προκειμένου να περιορισθεί η μονότονη και η ρυθμική εργασία, σε συνάρτηση με το είδος της δραστηριότητας και τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, ιδιαίτερα όσον αφορά τα διαλείμματα του χρόνου εργασίας».
Μάλιστα δε, σύμφωνα με το άρθρο 15 του αυτού ως άνω Προεδρικού Διατάγματος,
«Ο έλεγχος της εφαρμογής του παρόντος ανατίθεται στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας»,
ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 16 του αυτού Προεδρικού Διατάγματος,
«1. Σε κάθε εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος δια-τάγματος επιβάλλονται, ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, οι διοικη-τικές κυρώσεις του άρθρου 24 του Ν.2224/94 .......... 2. Σε κάθε εργοδότη που παραβαίνει από αμέλεια ή πρόθεση τις διατάξεις του παρόντος επιβάλ-λονται οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 25 του Ν.2224/94».
Επισημαίνεται, ότι το Π.Δ. 88/1999 εξακολουθεί να ισχύει, ύστερα από την τροποποίησή του από το Π.Δ. 76/2005 (ΦΕΚ Α’ 117), σε συμμόρφωση με την Κοινοτική Οδηγία 2000/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22-06-2000. Επιπλέον, οι Κοινοτικές Οδηγίες 93/104/ ΕΚ και 2000/34/ΕΚ έχουν κωδικοποιηθεί σε ενιαίο κείμενο από την Κοινοτική Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 04-11-2003, οι διατάξεις της οποίας έχουν μεταφερθεί, όπως προαναφέρθηκε, στο εσωτερικό μας δίκαιο με αυξημένη τυπική ισχύ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 παρ.1 του Συντάγματος.
Θεωρούμε, συνεπώς, ότι είναι επιβεβλημένη η τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των Ιατρών μελών μας, που έχουν ενταχθεί στις Μονάδες Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ., σε σχέση με τους συναδέλφους Ιατρούς του κλάδου Ε.Σ.Υ. αλλά και για το πρόσθετο λόγο, ότι επίκειται η αξιολόγησή τους και η κατάταξή τους στο κλάδο Ιατρών Ε.Σ.Υ. και συγκεκριμένα στους βαθμούς Διευθυντή, Επιμελητή Α’ και Επιμελητή Β’, σύμφωνα με τα χρόνια προϋπηρεσίας τους (άρθρο 25 Ν.4238/2014).
Οι Ιατροί μέλη μας, είναι καταξιωμένοι επιστήμονες με πολύχρονη προσφορά στην ιατρική ειδικότητά του ο καθένας από αυτούς. Συνεπώς, θεωρούμε ως απαράδεκτη, απαξιωτική και καταχρηστική την από μέρους σας τριτοκοσμική αντιμετώπισή τους.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και με τη ρητή επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων μας
Διαμαρτυρόμαστε εντονότατα και όλως δικαιολογημένα για την βάναυση εργασιακή αντιμετώπιση των Ιατρών μελών μας, που έχουν ενταχθεί στις Μονάδες Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Ν.4238/2014, σχετικά με τον ανώτατο ημερή-σιο χρόνο εργασίας τους αλλά και την διευθέτησή του, αγνοώντας παντελώς τις ειδικές συνθήκες της εργασίας τους αλλά και τα ιδιαίτερα καθήκοντα που απορρέουν από αυτήν.
Καταγγέλλουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την επιβληθείσα με την ως άνω Εγκύκλιό σας 8ωρη υποχρεωτική συνεχόμενη εργασία σε ειδικευ-μένους Ιατρούς μέλη μας (ηλικίας 45-65 ετών), που εξετάζουν ασθενείς στα Ιατρεία του Π.Ε.Δ.Υ., χωρίς τη παρουσία Γραμματέων και Νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ ταυτόχρονα επιβαρύνονται με την ηλεκτρονική συνταγο-γράφηση και την ανάλογη παραπεμπτικογραφία.
Σας Καλούμε άμεσα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να προσαρμόσετε τον ανώτατο ημερήσιο χρόνο εργασίας αλλά και την διευθέτησή του, σύμφωνα με τα κρατούντα στους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., εφόσον επίκειται η αξιολόγηση και κατάταξη των Ιατρών μελών μας στους Ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. στους βαθμούς του Διευθυντή, Επιμελητή Α’ και Β’, σύμφωνα με τα χρόνια της προϋπηρεσίας τους, άλλως,
Σας Δηλώνουμε απερίφραστα και άνευ ετέρου, ότι θα υποχρεωθούμε, για τη προστασία των θιγόμενων βάναυσα Ιατρών μελών μας, να προσφύγουμε ενώπιον του οικείου Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και ενώπιον κάθε αρμόδιας Δικαστικής και Δημόσιας Αρχής.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα τη παρούσα προς τον κ. ΜΠΕΖΑ Αντώνιο, Υφυπουργό Υγείας (οδός Αριστο-τέλους, αριθ. 17, Αθήνα), προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφων αυτήν ολόκληρη στη  συνταχθησόμενη Έκθεση Επίδοσης.
Επικολλήθηκε ένσημο Τ.Π.Δ.Α., αξίας 1,15 Ευρώ.

Αθήνα, 23 Μαΐου 2014
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Μιχαήλ ΜΙΧΑΗΛ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου