Κυριακή 30 Απριλίου 2023

Απαγόρευση καν. αδειών για ένα μήνα στους μόνιμους υπαλλήλους του ΕΣΥ χωρίς ουσιαστικό λόγο (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

Ygeionomikoi
Στις 28 Απριλίου  εκδόθηκε η (με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ.7623) εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών για:
Α. Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών
Β. Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών για τους μόνιμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους
Γ. Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

Την εγκύκλιο μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:


Για την ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών η εγκύκλιος αναφέρει τα παρακάτω:

“Γ. Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών κλπ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 106 του Π.Δ. 26/2012 «1. Απαγορεύεται η χορήγηση κάθε κανονικής άδειας απουσίας σε τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς γενικά και τακτικούς υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στο διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη των εκλογών μέχρι και την ημέρα της ψηφοφορίας. Οι άδειες που τυχόν χορηγήθηκαν πριν από την προκήρυξη των εκλογών ανακαλούνται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης, της αρμόδιας αρχής, και τα πρόσωπα που έχουν αυτές τις άδειες είναι υποχρεωμένα να βρεθούν στις θέσεις τους, χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση.
2. Σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης μπορεί να χορηγηθεί άδεια σε δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους και στρατιωτικούς γενικά, ύστερα από προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου Υπουργού ή εξουσιοδοτημένου απ” αυτόν οργάνου. Σε τακτικούς υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης η άδεια αυτή χορηγείται ύστερα από έγκριση του αρμόδιου προς τούτο οργάνου.
3. Στους τακτικούς υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου χορηγείται από την αρμόδια προϊσταμένη αρχή, ύστερα από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών κατά την ημέρα της εκλογής, ειδική άδεια απουσίας, που καλύπτει τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μετάβαση τους στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος και την επιστροφή τους απ” αυτόν. Ο χρόνος της άδειας αυτής δεν συνυπολογίζεται στο χρόνο της κανονικής άδειας που δικαιούνται οι υπάλληλοι αυτοί, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
Με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις είναι δυνατό να χορηγείται ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και στο προσωπικό των υπόλοιπων νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα οποιασδήποτε κατηγορίας κλάδου και σχέση εργασίας.
4. Αυτά που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να εφαρμοστούν ανάλογα και για το προσωπικό των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Τα σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.».

Βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων, απαγορεύεται η χορήγηση κάθε κανονικής άδειας απουσίας σε τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς γενικά και τακτικούς υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και στο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του προεδρικού διατάγματος που ορίζει την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, ήτοι εν προκειμένω από 22/4/2023 έως και 21/5/2023.

Οι κανονικές άδειες απουσίας που έχουν ήδη χορηγηθεί στο προσωπικό που εμπίπτει στην απαγόρευση λήψης κανονικής άδειας κατά την περίοδο των βουλευτικών εκλογών και ειδικότερα αφορούν στο διάστημα από την προκήρυξη των εκλογών (22/4/2023) μέχρι την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών (21/5/2023), ανακαλούνται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης της αρμόδιας αρχής και τα πρόσωπα που έχουν λάβει αυτές τις άδειες είναι υποχρεωμένα να επιστρέψουν στις θέσεις τους, χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση.

Ωστόσο, τονίζεται ότι σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης, μπορεί να χορηγηθεί άδεια απουσίας σε πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους του δημοσίου και στρατιωτικούς γενικά, ύστερα από προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου υπουργού ή του εξουσιοδοτουμένου από αυτόν οργάνου. Σε τακτικούς υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης η άδεια αυτή χορηγείται ύστερα από έγκριση του αρμοδίου προς τούτο οργάνου.

Τα αρμόδια όργανα που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις, στο πλαίσιο της διακριτικής τους ευχέρειας, θα πρέπει να προβούν στην ουσιαστική εκτίμηση της επικαλούμενης ανάγκης και να αποφανθούν σχετικά με τη χορήγηση κανονικής άδειας απουσίας ή την συνέχιση της απουσίας βάσει εγκριθείσας κανονικής άδειας απουσίας, η οποία έχει αυτοδικαίως ανασταλεί με τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ προκήρυξης των εκλογών της 21ης/5/2023 και να προβούν αιτιολογημένα σε εκ νέου έγκριση.”

Πρέπει να επισημάνουμε ότι τα τελευταία τρία χρόνια έχει ανασταλεί η χορήγηση κανονικών αδειών στους εργαζόμενους στα Νοσοκομεία τρεις φορές για πολλούς μήνες κάθε φορά, μία φορά στις αρχές του 2020 (δείτε ΕΔΩ), μία φορά το Νοέμβρη του 2020 (δείτε ΕΔΩ) και μία φορά το 2021 (δείτε ΕΔΩ).

Μάλιστα το Δεκέμβριο του 2022 ψηφίστηκε από τη Βουλή νομοθετική ρύθμιση με την οποία οι υπόλοιπες ημέρες κανονικής άδειας ετών 2020 και 2021 των εργαζομένων στο ΕΣΥ οι οποίες δεν χορηγήθηκαν λόγω της αναστολής κανονικών αδειών στο πλαίσιο διαχείρισης της πανδημίας του κορωνοίού COVID-19 και μεταφέρθηκαν στο έτος 2022 χωρίς να καταστεί δυνατό να χορηγηθούν, χορηγούνται κατά τα έτη 2023 και 2024.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση εργαζομένων σε άλλους φορείς του δημοσίου (υπουργείο μεταφορών) που έγινε αναστολή χορήγησης κανονικών αδειών λόγω της πανδημίας, η κυβέρνηση χορήγησε ειδικό επίδομα 500Ε για την αναστολή των αδειών (δείτε ΕΔΩ), κάτι που δεν έγινε για τους υγειονομικούς.

Παρόλο λοιπόν που στους εργαζόμενους στο ΕΣΥ υπάρχει συσσωρευμένος μεγάλος αριθμός οφειλόμενων κανονικών αδειών προηγούμενων ετών, η κυβέρνηση στην εγκύκλιο της για απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών κατά την προεκλογική περίοδο, δεν εξαίρεσε τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ (η απαγόρευση δεν αφορά στους συμβασιούχους).

Η απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών κατά τον ένα μήνα της προεκλογικής περιόδου στους μόνιμους και αορίστου χρόνου εργαζόμενους στο ΕΣΥ (που μπορεί να ακολουθήσει και ένας ακόμα μήνας αν γίνουν δεύτερες εκλογές) δεν έχει κανένα ουσιαστικό λόγο και δικαιολογία, αφού τα Νοσοκομεία και τα ΚΥ δεν εμπλέκονται καθόλου στην προεκλογική περίοδο και δεν επηρεάζεται η λειτουργία τους.

Ακόμα και αν η κυβέρνηση επικαλείται το ΠΔ του 2011 που προβλέπει την απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών σε όλους τους υπαλλήλους, θα έπρεπε να φροντίσει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που να εξαιρεί τους εργαζόμενους του ΕΣΥ από την απαγόρευση. Ακόμα και τώρα που η Βουλή είναι κλειστή, μπορεί να νομοθετηθεί εξαίρεση των εργαζόμενων του ΕΣΥ από την απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, τακτική που ακολουθήθηκε από την κυβέρνηση κατά ριπάς κατά την περίοδο της πανδημίας.

Σωματεία και ΠΟΕΔΗΝ θα πρέπει να διεκδικήσουν να υπάρξει το επόμενο διάστημα ρύθμιση για την εξαίρεση των εργαζόμενων του ΕΣΥ από την απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών κατά την προεκλογική περίοδο και αν χρειαστεί να υπάρξουν και σχετικές κινητοποιήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου