Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019

Όλο το σχέδιο εισφορών-συντάξεων του ΕΦΚΑ για το 2020

Του Δ. Κατσαγάνη - Capital.gr

Προϋπολογισμό-μαμούθ ύψους 38,9 δισ. ευρώ θα έχει ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) το 2020, σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr. 

Τα έσοδα του θα ανέλθουν σε 38,852 δισ. ευρώ, ενώ τα έξοδα του σε 38,909 δισ. ευρώ.

Έτσι αναμένεται ταμειακό έλλειμμα (μη συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών συναλλαγών) 57 εκατ. ευρώ, αν και σε δημοσιονομικό επίπεδο θα προκύψει πλεόνασμα 245 εκατ. ευρώ.

Δύο θα είναι οι βασικές πηγές εσόδων. Από τη μία μεριά, είναι η κρατική επιχορήγηση για την καταβολή των συντάξεων η οποία θα φτάσει τα 14,396 δισ. ευρώ. Θα είναι, δηλαδή, μειωμένη με την αντίστοιχη του έτους 2019 κατά 3,03%.


Από την άλλη, προβλέπονται έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές ύψους 10,295 δισ. ευρώ.

Από τις τακτικές καταβολές εργοδοτών αναμένεται να εισπραχθεί το συνολικό ποσό των 5,757 δισ. ευρώ.

Για τον κλάδο Σύνταξης θα εισπραχθούν 4,247 δισ. ευρώ έναντι εκτιμήσεων έτους 2019 για 4,210 δισ. ευρώ.

Για τον κλάδο Παροχών υγείας σε χρήμα αναμένεται ποσό 144 εκατ. ευρώ έναντι 131 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά το Δημόσιο, ως προς την εισφορά ποσοστού 13,33% επί των αμοιβών των δημοσίων υπαλλήλων που έχουν προσληφθεί μέχρι 31.12.2010 και υπηρετούν με μόνιμη σχέση εργασίας προβλέπεται για τον κλάδο Σύνταξης ποσό 1, 343 δισ. ευρώ, έναντι ποσού για το 2019 968 εκατ. ευρώ. Κατά το έτος 2018, η εργοδοτική εισφορά του Δημοσίου για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ήταν 6,66% και προσαυξάνεται με επιπλέον 3,33%, ήτοι 9,99 % για το έτος 2019, ούτως ώστε από 01.01.2020 να διαμορφωθεί στο ποσοστό 13,33%.

Ως εκ τούτου, αιτιολογείται η αύξηση κατά 38,83% σε σχέση με τις εκτιμήσεις για το έτος 2019, καθώς και η μείωση της κρατικής επιχορήγησης.

Ως προς τον κλάδο Παροχών υγείας σε χρήμα προβλέπονται εισφορές για το 2020 ύψους 21 εκατ. ευρώ έναντι εκτίμησης για το 2019 ποσού 23 εκατ. ευρώ.

Οι τακτικές καταβολές ασφαλισμένων θα ανέλθουν συνολικό ποσό των 4,538 δισ. ευρώ.

Από τους μισθωτούς του Ιδιωτικού τομέα και Δημοσίου αναμένονται 2,301 δισ. ευρώ έναντι 2,280 δισ. ευρώ για το 2019.

Αντίστοιχα για τον κλάδο Παροχών υγείας σε χρήμα αναμένεται ποσό 130 εκατ. ευρώ έναντι εκτιμήσεων για το 2019 για 121 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά το Δημόσιο, ως προς την εισφορά των ασφαλισμένων ποσοστού 6,67% επί των αμοιβών των δημοσίων υπαλλήλων που έχουν προσληφθεί μέχρι 31.12.2010 και υπηρετούν με μόνιμη σχέση εργασίας προβλέπεται για τον κλάδο Σύνταξης ποσό 661 εκατ. ευρώ έναντι ποσού για το 2018 ύψους 668 εκατ. ευρώ. Δηλαδή προβλέπεται μείωση 0,99% δεδομένου ότι η κατηγορία αυτή των υπαλλήλων βαίνει μειούμενη λόγω εξόδου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. Ως προς τον κλάδο Παροχών υγείας σε χρήμα προβλέπονται εισφορές για το 2020 ύψους 33 εκατ. ευρώ έναντι εκτίμησης για το 2019 ποσού 35 εκατ. ευρώ. Αναμένεται, δηλαδή, μείωση κατά 6,72%.

Από τους αυτοαπασχολούμενους του πρώην ΟΑΕΕ και πρώην ΕΤΑΑ, εκτιμάται ποσό 1,124 δις.ευρώ έναντι εκτίμησης έτους 2019 ποσού 1,108 δις. ευρώ.

Στον κλάδο Σύνταξης αναλογεί ποσό 1.094.674.100 ευρώ έναντι ποσού εκτίμησης 2019 ποσού 1,080 δις. ευρώ. Δηλαδή αναμένεται αύξηση 1,36%.

Στον κλάδο Παροχών υγείας σε χρήμα ποσό 29 εκατ. ευρώ έναντι 28 εκατ. ευρώ. Αναμένεται, δηλαδή, αύξηση κατά 3,52%.

Οι ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ, εκτιμάται ότι θα καταβάλλουν για εισφορές το συνολικό ποσό των 286 εκατ. ευρώ έναντι εκτίμησης ποσού 284 εκατ. ευρώ για το έτος 2019.

Στον κλάδο Σύνταξης αναλογεί ποσό 277 εκατ. ευρώ έναντι ποσού εκτίμησης 2019 ποσού 275 εκατ. ευρώ. Αναμένεται, δηλαδή, αύξηση 0,73 %.

Στον κλάδο Παροχών υγείας σε χρήμα αναλογεί ποσό 9 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα θα ανέλθουν σε 841 εκατ. ευρώ.

Επίσης, αναμένονται "λοιπά" έσοδα ύψους 11, 6 δις. ευρώ , τα οποία εν πολλοίς αφορούν τις υπέρ τρίτων εισπράξεις από τις συνεισπραττόμενες ασφαλιστικές εισφορές για λογαριασμό των ΕΟΠΥΥ, ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΟΕΕ, ΕΤΕΑΕΠ & λοιπών φορέων, καθώς και εκείνων που διενεργούνται μέσω των δαπανών και αφορούν το Δημόσιο και λοιπούς Φορείς ή Οργανισμούς. Το ποσό αυτό αναφέρεται ισόποσο στο σκέλος των εξόδων, καθώς καταβάλλονται στους παραπάνω φορείς (πχ ΟΑΕΔ, ΕΟΠΥΥ κλπ.).

Από έσοδα παρελθόντων ετών αναμένονται 785 εκατ. ευρώ. Ο λόγος για αναμενόμενα έσοδα από ρυθμίσεις των ανείσπρακτων εισφορών από εργοδότες του π.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ παρελθόντων ετών, καθώς και εισφορών αυτοαπασχολούμενων που εισπράττονται κυρίως μέσω του ΚΕΑΟ.

Από την πλευρά των εξόδων, προβλέπονται συντάξεις συνολικού ποσού 25,4 δισ. ευρώ. Για τις συντάξεις αναπηρίας προβλέπονται δαπάνες ύψους 1,8 δισ. ευρώ. Για τις συντάξεις γήρατος θα δοθούν 19 δισ. ευρώ, ενώ για τις συντάξεις λόγω θανάτου (χηρείας) θα καταβληθεί το ποσό των 3,6 δις. ευρώ. Όσον αφορά για τη λεγόμενη "13η σύνταξη" προβλέπεται δαπάνη ύψους 980 εκατ. ευρώ.

Εξάλλου προβλέπονται δαπάνες που ξεπερνούν το 1 δις. ευρώ για μια σειρά επιδόματα. Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι άμεσα ασφαλισμένοι, δικαιούνται επιδόματος, εφόσον κριθούν ανίκανοι για εργασία, λόγω νόσου ή ατυχήματος. Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται για το έτος 2020 σε ποσό 111 εκατ. ευρώ.

Για χορήγηση επιδόματος μητρότητας σε άμεσα ασφαλισμένες, προϋπολογίζεται ποσό 77 εκατ. ευρώ. Για βοηθήματα λόγω θανάτου θα δοθούν 79 εκατ. ευρώ.

Επίσης προβλέπεται επιχορήγηση προς τον ΑΚΑΓΕ και τον ΕΟΠΥΥ ύψους 550 εκατ. ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου