Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019

To ΦΕΚ για τη ρύθμιση των rebate και clawback

Συντάκτης: Virus

Με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι οφειλές των παρόχων από ποσά επιστροφής (rebate) και clawback των ετών 2013-2019 προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ρυθμίζονται έως 120 δόσεις. Η αποπληρωμή αυτών έχει ημερομηνία λήψης τις 31 Δεκεμβρίου του 2020.

Σύμφωνα με τον ν. 4647, Φ.Ε.Κ. 204/Α’/16-12-2019, οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση για τις άτοκες μηνιαίες δόσεις (παράγραφος 1 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013).

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν εισήγησης ως προς το περιεχόμενο των όρων της ρύθμισης που εκδίδεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθορίζονται ο αριθμός των δόσεων, η διαδικασία είσπραξής τους, καθώς και κάθε αναγκαία διαδικαστική λεπτομέρεια για την εφαρμογή.

Σημειώνεται ότι η εκκαθάριση και πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αφορά συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια κ.λπ.), φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού κ.λπ., και προς ασφαλισμένους των ΦΚΑ, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται από τον ΕΦΚΑ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Ωστόσο, εξαιρούνται οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του πρώην Ο.Π.Α.Δ./ Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου, πρώην Οίκου Ναύτου και πρώην Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., οι οποίες εξακολουθούν να παρακολουθούνται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ως ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις θεωρούνται εκείνες που αφορούν τα έτη από 1 Ιανουαρίου 2006 και εντεύθεν, για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, παραστατικά ή αποδεικνύεται η παροχή των υπηρεσιών ή η παραλαβή των προϊόντων και οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Το ποσοστό έκπτωσης που αφορά τις οφειλές, προ Φ.Π.Α., προς τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας καθορίζεται ως ακολούθως: α. Διαγνωστικά Κέντρα – Εργαστήρια:

Για ποσό μηνιαίας οφειλής μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ ποσοστό έκπτωσης πέντε τοις εκατό (5%).

Για ποσό μηνιαίας οφειλής πάνω από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ ποσοστό έκπτωσης δέκα τοις εκατό (10%).

Ιδιωτικές Κλινικές, Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης για δαπάνες Νοσηλείας ποσοστό έκπτωσης δέκα τοις εκατό (10%).

Συμβεβλημένοι Ιδιώτες Ιατροί: Για ποσό μηνιαίας οφειλής μέχρι τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ ποσοστό έκπτωσης πέντε τοις εκατό (5%). Για ποσό μηνιαίας οφειλής πάνω από τέσσερις χιλιάδες (4.000 ευρώ) ποσοστό έκπτωσης δέκα τοις εκατό (10%).

Προμηθευτές Υγειονομικού και λοιπού υλικού ποσοστό έκπτωσης είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), για δαπάνες ειδικών νοσοκομειακών υλικών (υλικά λαπαροτομίας, ορθοπεδικά υλικά, καρδιοεπεμβατικά, ενδοφακοί, επιθέματα μαστού, υλικά αγγειοπλαστικής κ.ά.). ε. Συμβεβλημένοι λοιποί πάροχοι υπηρεσιών υγείας (φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές κ.λπ.) ποσοστό έκπτωσης πέντε τοις εκατό (5%).

Φαρμακευτικές εταιρείες ποσοστό έκπτωσης οκτώ τοις εκατό (8%). ζ. Φαρμακεία ποσοστό τρισίμιση τοις εκατό (3,5%).

Οι λοιπές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που προκύπτουν από τυχόν υπόλοιπο λόγω πληρωμής προκαταβολής, εξοφλούνται για οφειλές μέχρι δεκαπέντε (15.000) ευρώ με έκπτωση είκοσι τοις εκατό (20%) και για οφειλές πάνω από δεκαπέντε (15.000) ευρώ με έκπτωση σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) επί της συναλλακτικής αξίας (αξίας του παραστατικού προ Φ.Π.Α.), του απομένοντος, μετά την αφαίρεση της προκαταβολής, υπολοίπου.

Πειρσσότερες πληροφορίες:ΦΕΚ 161219

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου