Τετάρτη 30 Μαΐου 2012

Επιστολή Ι.Σ.Α. προς Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την τροποποίηση της ΠΟΛ.1022/24.1.2012 «Συμψηφισμός χρεών με απαιτήσεις κατά του Δημοσίου.» σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα διατάξειςΜε την ΠΟΛ.1022/24.1.2012 «Συμψηφισμός χρεών με απαιτήσεις κατά του Δημοσίου. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 11 του ν.3943/31.03.2011 (ΦΕΚ 66 Α’) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους» εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών ορίστηκε μεταξύ άλλων ότι δεν συμψηφίζονται οφειλές προς το Δημόσιο με απαιτήσεις του οφειλέτη κατά Ο.Τ.Α. (Δήμοι, Περιφέρειες) , ΝΠΔΔ, ΟΠΑΔ, Δημοσίων Επιχειρήσεων, Νοσοκομείων που έχουν μορφή Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. καθόσον δεν υφίσταται αμοιβαιότητα, καθώς και ότι γενικότερα στην περίπτωση κατά την οποία υφίστανται οφειλές προς το Δημόσιο βεβαιωμένες σε άλλο πρόσωπο για τις οποίες ο δικαιούχος απαίτησης κατά του Δημοσίου έχει προσωπική ευθύνη για την καταβολή τους, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του συμψηφισμού.


Εν τω μεταξύ, και μετά την έκδοση της παραπάνω εγκυκλίου εκδόθηκε ο Ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.» (ΦΕΚ Α’ 14/02-02-2012) με τον οποίο μεταξύ άλλων ορίστηκε σαφώς, στη διάταξη του άρθρου 34 αυτού, με τίτλο «Πληρωμή οφειλών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)» ότι : «1. α. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέχρι του ποσού του ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη μέρους των υφιστάμενων κατά την 31.12.2011 οφειλών του Οργανισμού προς τα φαρμακεία και λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια κ.λπ.). β. Ως υφιστάμενες οφειλές νοούνται εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά στοιχεία μέχρι την 31.10.2011.»

Είναι σαφές και πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ενόψει της μεταγενέστερης νομοθετικής μεταβολής ισχύουν οι προϋποθέσεις για το συμψηφισμό μεταξύ οφειλών ιατρών προς το Δημόσιο για το έτος 2011 και τις υφιστάμενες και εκκαθαρισμένες οφειλές του ΟΠΑΔ για το διάστημα έως 31-10-2011 για τις οποίες οι ίδιοι έχουν εκδώσει τα κατά περίπτωση οφειλόμενα παραστατικά στοιχεία. Και τούτο διότι ενόψει της ανάληψης της σχετικής οικονομικής υποχρέωσης από το Δημόσιο συντρέχει η αμοιβαιότητα των απαιτήσεων, η χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου είναι βεβαία και εκκαθαρισμένη και αποδεικνύεται από δημόσιο έγγραφο (εκκαθαριστικό της οικείας ΥΠΑΔ).


Με τα δεδομένα αυτά σας καλούμε όπως, κατά τροποποίηση της παραπάνω ΠΟΛ σύμφωνα με τις νεώτερες διατάξεις του Ν. 4038/2012, εκδώσετε αμελλητί τροποποιητική εγκύκλιο ώστε να οριστεί σαφώς ότι οι οφειλές προς το Δημόσιο ιατρών για το έτος 2011 υπόκεινται σε αυτεπάγγελτο συμψηφισμό με τις αντίστοιχες εκκαθαρισμένες οφειλές του ΟΠΑΔ προς τους ίδιους για παρασχεθείσες υπηρεσίες έως 31-10-2011.


Οποιαδήποτε άλλη αντιμετώπιση θα είναι όχι μόνο αντίθετη στο νόμο, την αρχή της ισότητα, της νομιμότητας και της χρηστής διοικήσεως, αλλά και της ίδιας της κοινής λογικής. Ο ιατρικός κόσμος, οι συνάδελφοί μας, θεματοφύλακες της δημόσιας υγείας και του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης επί σειρά ετών δεν μπορεί να επωμίζονται μονίμως μόνο τα φορολογικά τους βάρη, ιδία όταν το Δημόσιο δια νόμου πλέον έχει αναλάβει την υποχρέωση εξόφλησης χρεών προς αυτούς που αγγίζουν τα 350 δις.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ            ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου