Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

Το παρασκήνιο : Ο Πολάκης νομιμοποίησε τις εξωσυμβατικές προμήθειες των νοσοκομείων

Στα δημόσια νοσοκομεία καλά κρατούν οι απευθείας αναθέσεις για τις προμήθειες «στοκάροντας » υλικά όπως γάζες, γάντια κ.α και τα «ξεχνούν» …

Εξακολουθούν να προμηθεύονται τα νοσοκομεία του ΕΣΥ υλικά και υπηρεσίες παράτυπα και να προχωρούν σε νέες παραγγελίες και στην συνέχεια να προκηρύσσουν… διαγωνισμούς για τα μάτια του κόσμου, αφού έχουν εξασφαλίσει ήδη το αναγκαίο υλικό , στο κόστος που έχει συμφωνηθεί απευθείας με τις εταιρίες σε σχετικές συμβάσεις.

Το παρασκήνιο του www.healthweb.gr σας αποκαλύπτει ότι ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας νομιμοποίησε με εκπρόθεσμη τροπολογία (παλαιά μου τέχνη κόσκινο ) τις εξωσυμβατικές προμήθειες των δημόσιων νοσοκομείων (δηλαδή σχεδόν όλες τις προμήθειες) μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2017 μέσα από τον νόμο 4461/2017 περί ψυχικής υγείας ΦΕΚ 38/Α/28.3.2017 .


Για τις υπηρεσίες:

Άρθρο 38

Στο τέλος του άρθρου 36 του ν. 2778/1999 (Α΄ 295), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3730/2008 (Α΄ 262), προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Οι δαπάνες που έχουν γίνει από την 1.1.2015 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατ’ εφαρμογή της 62008/ΕΓΔΕΚΟ/1992/2008 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 2657) είναι νόμιμες, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται στους δικαιούχους σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ των εγκεκριμένων προϋπολογισμών έτους 2017 των νοσοκομείων, υπό την προϋπόθεση οι δαπάνες αυτές να είναι εγγεγραμμένες στους προϋπολογισμούς του έτους αναφοράς.»

Για τα υλικά:

Για τα υλικά στα νοσοκομεία η νομιμοποίηση έγινε με το άρθρο 102 παρ.3 του νόμου 4461/2017, όπως αναφέρεται παρακάτω:

Η ισχύς των προβλεποµένων στην παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4432/2016 (Α΄212) παρατείνεται µέχρι και την 28η Φεβρουάριου 2017.Αυτό είναι το έκτο άρθρο παρ.2 του ν 4432/16 που παρατείνεται μέχρι τις 28.2.2017 (για την ενημέρωσή σου)

2α. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 28 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α΄ 150) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι ως άνω δαπάνες απορρέουν από προμήθειες των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. συμπεριλαμβανομένων των Ψυχιατρικών και των Πανεπιστημιακών Κλινικών, των Νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο, του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του Νοσοκομείου Πα- παγεωργίου της Θεσσαλονίκης οι οποίες διενεργήθηκαν από την κατάθεση στη Βουλή του ν. 3867/2010 μέχρι 31.10.2016.»

β. Το άρθρο 37 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 37 Για λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος, προστασίας της δημόσιας υγείας και ανυπέρβλητης αναγκαιότητας, θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουν από την παροχή υπηρεσιών σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., οι οποίες παρασχέθηκαν στα νοσοκομεία από τις ήδη εγκατεστημένες αναδόχους εταιρείες είτε στις συμβατικές τιμές είτε στις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ., εφόσον αυτές είναι χαμηλότερες μετά τη λήξη της μεταξύ τους σύμβασης, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου 2012 μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2016.»

γ. Η παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες των Δ.Υ.Πε., που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2015 έως και 31.10.2016, για την κάλυψη των αναγκών του Πρωτοβάθμιου Συ- στήματος Υγείας, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης της κείμενης περί προμηθειών νομο- θεσίας, όσο και των διατάξεων του π.δ. 113/2010 και Τεύχος Α’ 212/14.11.2016 του ν. 3871/2010, με την προϋπόθεση της ύπαρξης των αντίστοιχων πιστώσεων στον προϋπολογισμό τους.»

δ. Η παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες για την εξόφληση υποχρεώσεων των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των Δ.Υ.Πε. που απορρέουν από προμήθειες υλικών-αγα- θών και παροχή υπηρεσιών που διενεργήθηκαν μέχρι 31.10.2016, χωρίς την υπογραφή σύμβασης, δεν ανα- φέρονται στο Παρατηρητήριο Τιμών που τηρεί η Ε.Π.Υ. (άρθρο 24, ν. 3846/2010), δεν υφίστανται προηγούμενες συμβάσεις και με την προϋπόθεση ότι είναι εντός των εγκεκριμένων πιστώσεων των προϋπολογισμών τους, των αντίστοιχων ετών αναφοράς.

H εκπρόθεσμη τροπολογία

Διαβάστε και εδώ :


Μια από τα ίδια τα τελευταία 10 χρόνια και βάλε……

Καμία ελπίδα φίλοι μου !!!!

Ν. ΝΤΑΜΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου